ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.50                                                                                                                               Listopad 2001

Armatury pro zásobování vodou -Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami -
Část 3: Zpětné armatury

ČSN
EN 1074-3

13 7111

 

Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves

Robinetterie pour ľalimentation en eau - Prescriptions ďaptitude à ľemploi et vérifications s`y rapportant - Partie 3: Clapets de non retour

Armaturen für die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und deren Prüfung - Teil 3: Rückfluβverhinderer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1074-3:2000. Evropská norma EN 1074-3:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1074-3:2000. The European Standard
EN 1074-3:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1074-3 (13 7111) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62795
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1074-3:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1074-3 z května 2001 převzala EN 1074-3:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

EN 1074-1 zavedena v ČSN EN 1074-1 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 1267 zavedena v ČSN EN 1267 (13 3010) Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny

EN 805 zavedena v ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1074-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.50

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves

 

Robinetterie pour ľalimentation en eau - Prescriptions ďaptitude à ľemploi et vérifications s`y rapportant -
Partie 3: Clapets de non retour

Armaturen für die Wasserversorgung - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und deren Prüfung -
Teil 3: Rückfluβverhinderer

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                             Ref. č. EN 1074-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3......... Definice................................................................................................................................................................................. 6

4......... Konstrukční požadavky....................................................................................................................................................... 6

5......... Požadavky na provedení.................................................................................................................................................... 7

5.1...... Mechanická pevnost........................................................................................................................................................... 7

5.2...... Těsnost................................................................................................................................................................................. 7

5.3...... Hydraulické charakteristiky................................................................................................................................................ 8

5.4...... Odolnost proti desinfekčním prostředkům.................................................................................................................... 8

5.5...... Životnost................................................................................................................................................................................ 8

6......... Posuzování shody............................................................................................................................................................... 8

6.1...... Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

6.2...... Typové zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

6.3...... Kontrola výrobního postupu a systému jakosti............................................................................................................. 8

7......... Značení................................................................................................................................................................................. 8

8......... Balení.................................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Zkušební metoda životnosti zpětných armatur (viz 5.5).................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2000.

Norma sestává ze šesti částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Uzavírací armatury

Část 3: Zpětné armatury

Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

Část 5: Regulační ventily

Část 6: Hydranty

Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatur, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy.

Příloha A této evropské normy je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu:

1)       tato norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo ESVO;

2)       je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje minimální požadavky na vhodnost zpětných armatur používaných pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody (viz EN 805).

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody zpětných armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál.

Platnost této normy má přednost před ostatními normami pro výrobky nebo zkoušení; požadavky jiných norem platí pouze tehdy, když se na ně tato norma odkazuje.

Tato část normy pojednává o požadavcích platných pro zpětné armatury do DN 2 000 a od PFA 6 bar do PFA 25 bar. Neplatí pro zpětné armatury proti znečištění, o kterých pojednávají jiné normy.-- Vynechaný text --