ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01; 91.140.60                                                                                                                  Listopad 2001

Armatury pro zásobování vodou -Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 1074-1

13 7111

 

Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements

Robinetterie pour alimentation en eau - Prescriptions ďaptitude à ľemploi et vérifications s`y rapportant - Partie 1: Prescriptions générales

Armaturen für die Wasserversorgung - Anforderung an die Gebrauchlichkeit und deren Prüfung - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1074-1:2000. Evropská norma EN 1074-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1074-1:2000. The European Standard EN 1074-1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1074-1 (13 7111) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62794
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1074-4:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1074-1 z května 2001 převzala EN 1074-1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 558-1 zavedena v ČSN EN 558-1 (13 3031) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury označované - PN

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

EN 1333 zavedena v ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

EN 12627 zavedena v ČSN EN 12627 (13 3002) Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

EN 12982 zavedena v ČSN EN 12982 (13 3034) Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 (01 5257) Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

prEN 19:1999 dosud nezavedena, v ČSN zavedena EN 19:1992 v ČSN EN 19 (13 3004) Značení průmyslových armatur pro obecné použití

EN 805 zavedena v ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě

prEN 1092-1:1997 nezavedena, nahrazena prEN 1092-1:2001, dosud nezavedena

prEN 1092-3:1994 dosud nezavedena

prEN 1092-4:1995 dosud nezavedena

prEN 12266-1:1999 dosud nezavedena

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN (idt ISO 6708)

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 (01 0322) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu, zrušena a nahrazena EN ISO 9001:2000 zavedenou
v ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky (idt ISO 9001:2000)

ISO TR 9080 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1074-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.01; 91.140.60

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements

 

Robinetterie pour alimentation en eau - Prescriptions ďaptitude à ľemploi et vérifications s`y rapportant - Partie 1: Prescriptions générales

Armaturen für die Wasserversorgung - Anforderung an die Gebrauchlichkeit und deren Prüfung - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-11-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                             Ref. č. EN 1074-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod………………........................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3......... Definice................................................................................................................................................................................. 7

4......... Konstrukční požadavky....................................................................................................................................................... 8

4.1...... Materiály................................................................................................................................................................................ 8

4.2...... DN.......................................................................................................................................................................................... 8

4.3...... Přetlaky.................................................................................................................................................................................. 8

4.4...... Teploty................................................................................................................................................................................... 8

4.5...... Konstrukce pláště a uzavíracího elementu.................................................................................................................... 8

4.6...... Typy konců a zaměnitelnost.............................................................................................................................................. 9

4.7...... Směr ovládání...................................................................................................................................................................... 9

4.8...... Maximální rychlost průtoku vody....................................................................................................................................... 9

4.9...... Všechny materiály, včetně maziva, přicházející do styku s vodou pro lidskou spotřebu....................................... 9

4.10.... Odolnost proti vnitřní korozi a stárnutí............................................................................................................................. 9

4.11.... Odolnost proti vnější korozi a stárnutí............................................................................................................................. 9

5......... Požadavky na provedení................................................................................................................................................... 10

5.1...... Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 10

5.2...... Těsnost............................................................................................................................................................................... 10

5.3...... Průtokové charakteristiky pro kapaliny nebo vzduch................................................................................................... 11

5.4...... Odolnost proti desinfekčním prostředkům................................................................................................................... 11

5.5...... Životnost.............................................................................................................................................................................. 11

6......... Posuzování shody............................................................................................................................................................. 11

6.1...... Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2...... Typové zkoušky.................................................................................................................................................................. 12

6.3...... Kontrola výrobního postupu a systému jakosti............................................................................................................ 12

7......... Značení................................................................................................................................................................................ 12

8......... Balení................................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Zkušební metoda odolnosti pláště a všech tlakových částí proti působení

vnitřního přetlaku (viz 5.1.1)............................................................................................................................................. 13

Příloha B (normativní) Zkušební metoda odolnosti uzavíracího elementu proti diferenčnímu tlaku (viz 5.1.2)........... 14

Příloha C (normativní) Zkušební metoda ohybové odolnosti armatur (viz 5.1.3)............................................................... 15

Příloha D (normativní) Zkušební metoda (minimální požadavky) těsnosti pláště a všech tlakových
částí při vnějším přetlaku (viz 5.2.1.2)............................................................................................................................ 17

Příloha E (normativní) Zkušební metoda odolnosti proti desinfekčním prostředkům (viz 5.4)....................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2000.

Norma sestává ze šesti částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Uzavírací armatury

Část 3: Zpětné armatury

Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily

Část 5: Regulační ventily

Část 6: Hydranty

Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatur, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy.

Přílohy A, B, C, D a E této evropské normy jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu:

1)       tato norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo ESVO;

2)       je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje minimální požadavky na vhodnost používání armatur pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody nebo systémy s nimi spojené (viz EN 805).

Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál.

Tato norma se zabývá požadavky, které jsou společné pro různé typy armatur; norma je použitelná pouze tehdy, když je na ni uveden odkaz v některé z dalších částí této normy.-- Vynechaný text --