ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.40                                                                                                                                     Říjen 2001

Ocelové potrubní tvarovky se závity

ČSN
EN 10241

13 2230

 

Steel threaded pipe fittings

Raccords filetés en acier

Stahlfittings mit Gewinde

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10241:2000. Evropská norma EN 10241:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10241:2000. The European Standard EN 10241:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10241 (13 2230) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62784
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10241:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10241 z května 2001 převzala EN 10241:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009)  Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015)  Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí DN

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034)  Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 7-2 zavedena v ČSN ISO 7-2 (25 4006)  Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry (idt ISO 7-2:1982), nahrazena ISO 7-2:2000, nezavedena

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033)  Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (idt ISO 228-1:1994),  nahrazena ISO 228-1:2000, nezavedena

ISO 228-2 zavedena v ČSN ISO 228-2 (25 4014)  Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10241
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.40

Ocelové potrubní tvarovky se závity

Steel threaded pipe fittings

 

Raccords filetés en acier

Stahlfittings mit Gewinde

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-03-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 10241:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2......... Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4......... Označování........................................................................................................................................................................... 6

5......... Údaje pro objednávku........................................................................................................................................................ 7

5.1...... Závazné údaje...................................................................................................................................................................... 7

5.2...... Volitelné údaje..................................................................................................................................................................... 7

6......... Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 7

6.1...... Výroba tvarovek.................................................................................................................................................................... 7

6.2...... Stav povrchu......................................................................................................................................................................... 7

6.3...... Materiál.................................................................................................................................................................................. 7

6.3.1... Chemické složení............................................................................................................................................................... 7

6.3.2... Mechanické vlastnosti........................................................................................................................................................ 8

6.4...... Závity...................................................................................................................................................................................... 8

7......... Rozměry a mezní úchylky................................................................................................................................................... 8

7.1...... Rozměry................................................................................................................................................................................ 8

7.2...... Mezní úchylky........................................................................................................................................................................ 8

7.2.1... Mezní úchylky délky tvarovky.............................................................................................................................................. 8

7.2.2... Mezní úchylky průměrů....................................................................................................................................................... 9

7.2.3 Mezní úchylky závitů............................................................................................................................................................... 9

8......... Ochrana................................................................................................................................................................................ 9

8.1...... Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

8.2...... Pozinkování.......................................................................................................................................................................... 9

8.2.1... Žárové zinkování.................................................................................................................................................................. 9

8.2.2... Elektrolytické zinkování....................................................................................................................................................... 9

8.2.3... Zinkování vločkami.............................................................................................................................................................. 9

9......... Kontrola a zkoušení............................................................................................................................................................ 9

9.1...... Zkouška těsnosti................................................................................................................................................................. 9

9.1.1... Hydraulická zkouška........................................................................................................................................................... 9

9.1.2... Zkouška vzduchem........................................................................................................................................................... 10

9.2...... Kontrola závitů.................................................................................................................................................................... 10

9.2.1... Kontrolní metoda............................................................................................................................................................... 10

9.2.2... Elektrolyticky zinkované závity.......................................................................................................................................... 10

10....... Značení................................................................................................................................................................................ 10

11....... Balení................................................................................................................................................................................... 10

12....... Dokumentace o kontrole.................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Označování závitů a jmenovité světlosti.......................................................................................... 32

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát vede UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na tvarovky se závitem o jmenovitých světlostech od DN 6 do DN 150 včetně, vyráběné ze svařovaných nebo bezešvých trubek, z výkovků a válcovaných tyčí. Norma platí pro ocelové tvarovky se závitem používané pro dopravu a rozvod kapalin nebo plynu.-- Vynechaný text --