ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01                                                                                                                                  Květen 2001

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

ČSN
EN 12570

13 3023

 

Industrial valves - Method for sizing the operating element

Robinetterie industrielle - Méthode de dimensionnement de ľorgane de manoeuvre

Industriearmaturen - Verfahren für die Auslegung des Betätigungselementes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12570:2000. Evropská norma EN 12570:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12570:2000. The European Standard EN 12570:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61626
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

EN 736-3 zavedena v ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12570

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.01

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

Industrial valves - Method for sizing the operating element

 

Robinetterie industrielle - Méthode de dimensionnement de ľorgane de manoeuvre

Industriearmaturen - Verfahren für die Auslegung des Betätigungselementes

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                             Ref. č. EN 12570:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Značky....................................................................................................................................................................................... 6

5       Požadavky................................................................................................................................................................................ 7

5.1    Síla pro ruční ovládání........................................................................................................................................................... 7

5.2    Stanovení ovládacího elementu.......................................................................................................................................... 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic nového přístupu a které se odkazují na tuto evropskou normu.


Strana 6

Úvod

Síly pro ruční ovládání, kterými může člověk působit na ovládací element (ruční kolo nebo páku), jsou v podstatě nezávislé na typu armatury a závisí na osobě ovládající armaturu, na jeho postavení vzhledem k ovládacímu elementu, atd.

Tato evropská norma stanoví síly pro ruční ovládání a výpočtovou metodu, která musí být používána pro stanovení rozměrů ovládacího elementu pro průmyslové typy armatur.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na určení minimálních rozměrů ovládacích elementů dodávaných s průmyslovými armaturami s ohledem na sílu vynakládanou osobou ovládající armaturu při specifických provozních podmínkách.

Tato norma platí pro ručně ovládané elementy o rozměrech od 100 mm do 1 000 mm:

      přímo namontované na armaturách;

      namontované na redukčních převodových skříních armatur;

      používané na ruční ovládání poháněných armatur.

Tato norma neplatí pro:

      úderová ruční kola;

      klíče typu T;

      řetězová kola.-- Vynechaný text --