ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40; 91.140.60                                                                                                                    Květen 2001

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

ČSN
EN 1567

13 5826

 

Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests

Robinetterie de bâtiment - Réducteurs de pression d’eau et réducteurs de pression d’eau combinés - Exigences et essais

Gebäudearmaturen - Druckminderer und Druckmindererkombinationen für Wasser - Anforderungen und Prüfungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1567:1999. Evropská norma EN 1567:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1567:1999. The European Standard EN 1567:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          61066
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1254-2 zavedena v ČSN EN 1254-2 (13 8400) Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

EN 1561 zavedena v ČSN EN 1561 (42 0953) Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

EN 1563 zavedena v ČSN EN 1563 (42 0951) Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem

EN 1982 dosud nezavedena

EN 10213-2 zavedena v ČSN EN 10213-2 (42 1262) Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 2: Značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot

EN 12420 dosud nezavedena

EN ISO 3822-1 dosud nezavedena

EN ISO 3822-3 zavedena v ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

EN ISO 6509 zavedena v ČSN EN ISO 6509 (03 8167) Koroze kovů a slitin. Stanovení odolnosti mosazi proti odzinkování (ISO 6509:1981)

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance, označování

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance, označování

ISO 7005-3:1988 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v. o. s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 1567

EUROPEAN STANDARD                                                                                             Říjen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.40; 91.140.60

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests

 

Robinetterie de bâtiment - Réducteurs de pression d’eau et réducteurs de pression d’eau combinés - Exigences et essais

Gebäudearmaturen - Druckminderer und Druckmindererkombinationen für Wasser - Anforderungen und Prüfungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status, jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                  Ref. č. EN 1567:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

3.1       Redukční ventil pro vodu ................................................................................................................................................... 7

3.2       Kombinovaný redukční ventil pro vodu ........................................................................................................................... 7

4          Klasifikace redukčních ventilů pro vodu a kombinovaných redukčních ventilů pro vodu....................................... 7

4.1       Tvar ventilu............................................................................................................................................................................ 7

4.2       Jmenovitá světlost (DN)..................................................................................................................................................... 7

4.3       Připojovací konce................................................................................................................................................................ 7

4.4       Nastavení.............................................................................................................................................................................. 7

4.5       Rozsah teploty..................................................................................................................................................................... 7

5          Označování........................................................................................................................................................................... 8

6          Materiály................................................................................................................................................................................ 9

6.1       Chemické a hygienické vlastnosti materiálů................................................................................................................. 9

6.2       Druh materiálu..................................................................................................................................................................... 9

7          Všeobecné konstrukční požadavky................................................................................................................................ 10

7.1       Nastavitelný redukční ventil............................................................................................................................................. 10

7.2       Nenastavitelný redukční ventil......................................................................................................................................... 10

7.3       Požadavky na demontáž................................................................................................................................................... 10

7.4       Připojení pro měření tlaku............................................................................................................................................... 10

7.5       Lapač nečistot.................................................................................................................................................................... 10

8          Požadavky a zkoušky......................................................................................................................................................... 10

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

8.2       Mechanické požadavky a zkoušky.................................................................................................................................. 11

8.3       Hydraulické zkoušky a požadavky................................................................................................................................... 14

8.4       Akustické požadavky......................................................................................................................................................... 18

9          Značení a technická dokumentace................................................................................................................................ 18

9.1       Značení................................................................................................................................................................................ 18

9.2       Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 18


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Zásobování vodou“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody, způsobenému výrobky podle této normy:

1)       Tato norma neposkytuje žádné informace, pokud jde o to, které výrobky mohou být bez omezení používány v členských státech EU nebo EFTA.

2)       Je třeba podotknout, že do doby než budou přijata ověřovací evropská kritéria, zůstávají v platnosti stávající národní předpisy, týkající se používání a charakteristik těchto výrobků.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na rozměry, materiál a provedení (včetně zkušebních postupů) pro redukční ventily a kombinované redukční ventily o jmenovitých světlostech od DN 8 do DN 100, u kterých vstupní přetlak nepřekročí 1,6 MPa (16 bar) a teplota nepřekročí 30 °C u provedení pro studenou vodu a 80 °C u provedení pro horkou vodu. Pokud není výrobcem stanoveno jinak, mohou být ventily montovány v jakékoliv poloze.

POZNÁMKA Použití zařízení specifikovaného v této normě nezbavuje nutnosti použít hydraulická bezpečnostní zařízení k zabránění překročení přetlaku.-- Vynechaný text --