ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.20; 91.140.60                                                                                                                      Únor 2001

Armatury budov - Uzavírací ventily
ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky

ČSN
EN 1213

13 5820

 

Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements

Robinetterie de bâtiment - Robinets ďarrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution ďeau potable dans le bâtiment - Essais et prescriptions

Gebäudearmaturen - Absperrventile aus Kupferlegierungen für Trinkwasseranlagen in Gebäuden - Prüfungen und Anforderungen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 1213:1999 Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 1213 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 1213:1999 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 1213:1999 Building valves - Copper alloy stopvalves for potable water supply in buildings - Tests and requirements was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 1213 without any modification. The European Standard EN 1213:1999 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 164.

Jejím účelem je stanovit požadavky na materiály a konstrukci uzavíracích ventilů ze slitin mědi, požadavky na mechanické, hydraulické a akustické charakteristiky, zkušební metody a značení.

Norma platí přednostně pro ventily ze slitin mědi o světlostech DN 10 až DN 100, používané pro rozvody pitné vody v budovách. Teplota dodávané vody je maximálně 65 °C, dočasné zvýšení teploty do 95 °C je přípustné maximálně po dobu 1 h.

Jiné kovové materiály mohou být použity, jestliže je ověřeno, že jejich použití je shodné.

Tato norma platí rovněž pro uzavírací armatury v kombinaci s příslušenstvím ve stejném tělese.

Tato norma neplatí pro regulační nebo údržbářské armatury konstruované speciálně pro odpojování zdravotnětechnických vypouštěcích a ostatních armatur.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                        61065
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --