ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 23.040.40                                                                                                                    Březen 2001

Litinové trubky a tvarovky,
jejich spoje a příslušenství
pro odvádění vody z budov -
Požadavky, zkušební metody
a zabezpečování jakosti

ČSN
EN 877

13 8110

 

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance

Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l’évacuation des eaux des bâtiments - Prescriptions, méthodes d’essais et assurance qualité

Rohre und Formstücke aus Gußeisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden - Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 877:1999. Evropská norma EN 877:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 877:1999. The European Standard EN 877:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60068
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 476:1997 zavedena v ČSN EN 476:1999 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 598:1994 zavedena v ČSN EN 598:1996 (13 8101) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí. Požadavky a metody zkoušení

EN 605:1992 zavedena v ČSN EN 605:1995 (67 3009), zrušena a nahrazena EN ISO 1514:1997 zavedenou v ČSN EN ISO 1514:1998 (67 3009) Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry

EN 10002-1:1990 zavedena v ČSN EN 10002-1:1994 (42 0310) Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

EN 10003-1:1994 zavedena v ČSN EN 10003-1:1997 (42 0359), zrušena a nahrazena EN ISO 6506-1:1999 zavedenou v ČSN EN ISO 6506-1:2000 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

EN 10088-1:1995 zavedena v ČSN EN 10088-1:1997 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2:1995 zavedena v ČSN EN 10088-2:1998 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10088-3:1995 zavedena v ČSN EN 10088-3:1998 (42 0929) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití

EN 10204:1991 zavedena v ČSN EN 10204:1994 (42 0009) Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

EN 45011:1989 zavedena v ČSN EN 45011:1991 (01 5256), zrušena a nahrazena EN 45011:1998 zavedenou v ČSN EN 45011:1998 (01 5256) Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků

prEN 1366-3 dosud nezavedena

EN ISO 6708:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6708:1995 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí DN

EN ISO 9001:1994 zavedena v ČSN EN ISO 9001:1995 (01 0321) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002:1994 zavedena v ČSN EN ISO 9002:1995 (01 0322) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (ISO 9002:1994)

ISO 185:1988 zavedena v ČSN ISO 185:1993 (42 0953), zrušena a nahrazena EN 1561:1998 zavedenou v ČSN EN 1561:1999 (42 0953) Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem

EN 20898-1:1991 zavedena v ČSN EN 20898-1:1995 (02 1005), zrušena a nahrazena EN ISO 898-1:1999 zavedenou v ČSN EN ISO 898-1:2000 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

EN 20898-2:1993 zavedena v ČSN EN 20898-2:1995 (02 1005) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)

ISO 1817:1985 zavedena v ČSN ISO 1817:1995 (62 1510) Pryž. Stanovení účinku kapalin, nahrazena ISO 1817:1999, dosud nezavedena

EN ISO 2409:1994 zavedena v ČSN EN ISO 2409:1993 (67 3085) Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška, zrušena

ISO 2808:1991 nezavedena, nahrazena ISO 2808:1997 dosud nezavedena

EN ISO 2812-1:1994 zavedena v ČSN EN ISO 2812-1:1996 (67 3099) Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Část 1: Obecné zkušební metody (ISO 2812-1:1993)

ISO 4628-2:1982 zavedena v ČSN ISO 4628-2:1996 (67 3071) Nátěrové hmoty. Hodnocení degradace nátěrů. Hodnocení intensity, množství a velikosti obecných vad. Část 2: Hodnocení stupně puchýřování


Strana 3

ISO 4628-3:1982 nezavedena, nahrazena ISO 7253:1996 dosud nezavedena

ISO 4633:1996 dosud nezavedena

ISO 7253:1984 nezavedena, nahrazena ISO 7253:1996, dosud nezavedena

ISO 7724-1:1984 dosud nezavedena

ISO 7724-2:1984 dosud nezavedena

ISO 7724-3:1984 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 877
EUROPEAN STANDARD                                                                                         
Září 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.10; 23.040.40

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje
a příslušenství pro odvádění vody z budov -
Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories
for the evacuation of water from buildings -
Requirements, test methods and quality assurance

 

Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages
et accessoires destinés à l’évacuation
des eaux des bâtiments - Prescriptions, méthodes d’essais et assurance qualité

Rohre und Formstücke aus Gußeisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden - Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-06-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                      Ref. č. EN 877:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 7

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy .............................................................................................................................................................. 8

3          Definice ................................................................................................................................................................................ 9

4          Technické požadavky ....................................................................................................................................................... 10

4.1       Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 10

4.2       Rozměry ............................................................................................................................................................................. 11

4.3       Zaměnitelnost ................................................................................................................................................................... 14

4.4       Hmotnost ........................................................................................................................................................................... 14

4.5       Materiálové charakteristiky trubek, tvarovek a příslušenství ..................................................................................... 14

4.6       Nátěry trubek, tvarovek a příslušenství.......................................................................................................................... 15

4.7       Spoje ................................................................................................................................................................................... 15

4.8       Systémy uložené v zemi .................................................................................................................................................. 17

4.9       Systémy pro odvod dešťové vody instalované mimo budovy ................................................................................... 18

4.10     Značení ............................................................................................................................................................................... 19

5          Zkušební metody .............................................................................................................................................................. 20

5.1       Jakost povrchu .................................................................................................................................................................. 20

5.2       Rozměry ............................................................................................................................................................................. 20

5.3       Hmotnost ........................................................................................................................................................................... 21

5.4       Pevnost v tahu trubek a tvarovek .................................................................................................................................... 21

5.5       Tvrdost podle Brinella ...................................................................................................................................................... 22

5.6       Prstencová zkouška pevnosti trubek z litiny s lupínkovým grafitem ........................................................................ 22

5.7       Nátěry .................................................................................................................................................................................. 23

5.8       Spoje ................................................................................................................................................................................... 26

5.9       Podzemní systémy ........................................................................................................................................................... 29

5.10     Systémy pro odvod dešťové vody instalované mimo budovy ................................................................................... 29

5.11     Značení ............................................................................................................................................................................... 29

Příloha A (informativní) Jiné rozměry pro podzemní systémy .............................................................................................. 30

Příloha B (informativní) Jiné rozměry pro systémy pro odvod dešťové vody instalované mimo budovy ...................... 31

Příloha C (informativní) Oblast použití do země uložených trubek a tvarovek, charakteristiky zeminy,
únosnost zeminy .............................................................................................................................................................. 32

Příloha D (informativní) Údaje ke kritériím výroby a k zabezpečování jakosti .................................................................... 33

Příloha E (informativní) Dozor akreditovanou třetí stranou (certifikace třetí stranou) ....................................................... 36

Příloha F (informativní) Všeobecné informace k některým vlastnostem výrobků ............................................................. 38


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 203 „Litinové trubky, tvarovky a jejich spoje“ jejíž sekretariát je v AFNOR.

Tato norma je jedna ze souboru norem na odlitky pro potrubí určené k různým způsobům použití.

Zabývá se předměty obsaženými v mezinárodní normě ISO 6594. Hlavní rozdíl spočívá v zařazení požadavků na spoje a na funkčnost výrobků.

Tato norma je v souladu se všeobecnými požadavky již přijatými CEN/TC 165 v oblasti techniky odvádění odpadních vod, jak to vyžaduje EN 476.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro části potrubí z litiny používané pro konstrukci odpadních systémů z budov a pro odvodňování, obvykle konstruované jako gravitační systémy (samospádové).

Rozsah jmenovitých světlostí je od DN 40 do DN 600 včetně.

Tato norma stanoví požadavky na materiály, rozměry a mezní úchylky, mechanické vlastnosti, vzhled, normalizované ochranné povlaky pro litinové trubky, tvarovky a příslušenství. Uvádí rovněž požadavky na funkčnost všech součástí, včetně spojů. Zabezpečování jakosti je obsaženo v informativní příloze.

Norma platí pro trubky, tvarovky a příslušenství odlévané jakýmkoliv slévárenským postupem nebo vyrobené z litých součástí a dále pro jejich spoje.-- Vynechaný text --