Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical spécification

Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques basse pression - Spécifications techniques générales

Sanitärarmaturen - Mechanisch einstellbare Mischer für den Niederdruckbereich - Allgemeine technische Spezifikation

 

 

Oznámení o schválení

 

Evropská norma EN 1286:1999 Zdravotně technické armatury- Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné
technické požadavky byla schválena Českým normalizačním institutem к přímému používání jako ČSN EN 1286
bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 1286:1999 má status české technické normy.

 

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb,
Praha 1, Biskupský dvůr 5.

 

 

Endorsement notice

 

The European Standard EN 1286:1999 Sanitary tapware- Low pressure mechanical mixing valves- General
technical spécification was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 1286
without any modification. The European Standard EN 1286 has the status of a Czech Standard.

 

This European Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services,
Praha 1, Biskupský dvůr 5.

 

 

Anotace obsahu

 

Norma stanoví požadavky na mechanické směšovací armatury s nízkým hydraulickým odporem vhodné pro
používání v nízkotlakých rozvodech vody. Stanovuje:

 

-   rozměry, požadavky na těsnost, mechanické a hydraulické provedení, mechanickou odolnost;

 

-   zkušební postupy uvedených charakteristik.

 

Norma je použitelná pro nízkotlaké mechanické směšovací armatury používané v koupelnách, na toaletách
a v kuchyních.
           

                                                                           

 

© Český normalizační institut, 2000

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

59128

                                                                                                                

1. strana

                                                                                                                

                                                                          

                                     

ČSN EN 1286

 

 

Národní předmluva

 

 

Citované normy

 

EN 31 zavedena v ČSN EN 31 (72 4842) Umyvadla se sloupem. Připojovací rozměry

 

EN 32 zavedena v ČSN EN 32 (72 4843) Umyvadla nástěnná. Připojovací rozměry pro montáž na šrouby

 

EN 35 zavedena v ČSN EN 35 (72 4846) Bidety stojící na podlaze s horním přívodem vody. Připojovací
rozměry

 

EN 36 zavedena v ČSN EN 36 (72 4847) Bidety nástěnné s horním přívodem vody. Připojovací rozměry

 

EN 111 zavedena v ČSN EN 111 (72 4851) Umývátka nástěnná. Připojovací rozměry

 

EN 232 zavedena v ČSN EN 232 (91 4105) Koupací vany. Připojovací rozměry

 

EN 246 zavedena v ČSN EN 246 (13 7270) Zdravotně technické armatury. Všeobecné podmínky pro regu-
látory průtoku

 

EN 248 zavedena v ČSN EN 248 (13 7203) Zdravotně technické armatury. Všeobecné technické poža-
davky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr

 

EN 695 zavedena v ČSN EN 695 (91 4107) Kuchyňské dřezy - Připojovací rozměry

 

EN 817 zavedena v ČSN EN 817 (13 7104) Zdravotně technické armatury- Mechanické směšovače
(PN 10) - Všeobecné technické podmínky

 

EN 1254-2 zavedena v ČSN EN 1254-2 (13 8400) Měď a slitiny mědi- Tvarovky- Část 2: Tvarovky
s konci pro spoje měděných trubek sevřením

 

prEN 1717 dosud nezavedena

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1:
Rozměry, tolerance a označování

 

ISO 5167-1:1991 zavedena v ČSN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů dife-
renčního tlaku. Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového
průřezu

 

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček
Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury
Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntova
 

                                                                          

                                     

Upozornění:                ;Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
                                

ČSN EN 286

 

 

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10
59128

Cenová skupina 403

 

 

2. strana