ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30                                                                                                                                  Duben 2017

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

ČSN
EN 124 -5

13 6301

 

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas –
Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicule –
Partie 5:
Dispositifs de couronnement et de fermeture en matériaux composites

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen –
Teil 5: Aufsätze und Abdeckungen aus Verbundwerkstoffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 124 -5:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 124 -5:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 124 -5 (13 6301) z prosince 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 124-5:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 124-5 (13 6301) z prosince 2015 převzala EN 124-5:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 59 zavedena v ČSN EN 59 (64 4009) Sklem vyztužené plasty – Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

EN 124-1:2015 zavedena v ČSN EN 124-1:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

EN 124-2:2015 zavedena v ČSN EN 124-2:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

EN 124-3:2015 zavedena v ČSN EN 124-3:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitin hliníku

EN 124-4:2015 zavedena v ČSN EN 124-4:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže z armovaného betonu

EN 124-6:2015 zavedena v ČSN EN 124-6:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U)

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 62:2008 zavedena v ČSN EN ISO 62:2008 (64 0112) Plasty – Stanovení nasákavosti ve vodě

EN ISO 175:2010 zavedena v ČSN EN ISO 175:2010 (64 0242) Plasty – Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

EN ISO 527-2:2012 zavedena v ČSN EN ISO 527-2:2012 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 4892-2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 4892-3:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

ISO 1268-7 nezavedena

ISO 1268-8 nezavedena

ISO 2878 nezavedena

ISO 3127 zavedena v ČSN ISO 3127 (64 6472) Trubky z termoplastů – Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

Souvisící ČSN

ČSN EN 1253 (soubor) (13 6302) Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN ISO 6603-1 (64 0628) Plasty – Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání –
Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 7.2.1, ZA 2.1 a ZA 2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 124 -5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2015

ICS 93.080.30                                                                                                               Nahrazuje EN 124:1994

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas –
Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials

Dispositifs de couronnement et de fermeture
pour les zones de circulation utilisées par les piétons
et les véhicules –
Partie 5: Dispositifs de couronnement et de fermeture
en matériaux composites

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen –
Teil 5: Aufsätze und Abdeckungen
aus Verbundwerkstoffen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 124-5:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 9

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 9

3............ Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 10

4............ Materiály....................................................................................................................................................................................... 10

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

4.2......... Typy kompozitů........................................................................................................................................................................... 11

4.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.2.2...... Kompozit C1................................................................................................................................................................................ 11

4.2.3...... Kompozit C2................................................................................................................................................................................ 11

4.2.4...... Kompozit C3................................................................................................................................................................................ 11

4.3......... Požadavky na kompozity.......................................................................................................................................................... 11

4.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.3.2...... Tvrdost.......................................................................................................................................................................................... 11

4.3.3...... Nasákavost ve vodě................................................................................................................................................................... 11

4.3.4...... Odolnost proti motorovým palivům......................................................................................................................................... 12

4.3.5...... Elektrický odpor povrchu........................................................................................................................................................... 12

4.3.6...... Odolnost proti povětrnostním vlivům...................................................................................................................................... 12

5............ Požadavky................................................................................................................................................................................... 13

5.1......... Návrh a funkční požadavky...................................................................................................................................................... 13

5.2......... Charakteristiky týkající se materiálů poklopů a vtokových mříží z kompozitů................................................................ 13

5.2.1...... Výztuž........................................................................................................................................................................................... 13

5.2.2...... Průhyb pod zatížením................................................................................................................................................................ 14

5.2.3...... Odolnost proti únavě materiálu............................................................................................................................................... 14

5.2.4...... Odolnost proti tečení.................................................................................................................................................................. 14

5.2.5...... Odolnost proti rázům................................................................................................................................................................. 14

5.2.6...... Účinek zahřívání......................................................................................................................................................................... 14

5.2.7...... Reakce na oheň.......................................................................................................................................................................... 14

5.2.8...... Trvanlivost.................................................................................................................................................................................... 15

5.2.9...... Nebezpečné látky....................................................................................................................................................................... 15

6............ Zkoušení....................................................................................................................................................................................... 15

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 15

6.2......... Průhyb pod zatížením................................................................................................................................................................ 15

6.3......... Odolnost proti únavě materiálu............................................................................................................................................... 15

6.4......... Odolnost proti tečení.................................................................................................................................................................. 16

6.5......... Odolnost proti rázům................................................................................................................................................................. 16

6.6......... Účinek zahřívání......................................................................................................................................................................... 17

7............ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP............................................................................................................. 17

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

7.2......... Zkouška typu............................................................................................................................................................................... 18

7.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

7.2.2...... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................... 18

Strana

7.2.3...... Protokoly o zkouškách............................................................................................................................................................... 21

7.2.4...... Sdílené výsledky další strany................................................................................................................................................... 21

7.3......... Řízení výroby u výrobce (FPC)................................................................................................................................................. 22

7.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 22

7.3.2...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 22

7.3.3...... Požadavky specifické pro výrobek.......................................................................................................................................... 26

7.3.4...... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC.................................................................................................................. 26

7.3.5...... Průběžný dozor na FPC............................................................................................................................................................ 27

7.3.6...... Postup při změnách................................................................................................................................................................... 27

8............ Označování.................................................................................................................................................................................. 27

9............ Značení......................................................................................................................................................................................... 28

Příloha A (normativní) Zkouška průhybu pod zatížením.................................................................................................................... 29

A.1......... Zkušební vzorky.......................................................................................................................................................................... 29

A.2......... Zkušební zatížení, FD................................................................................................................................................................. 29

A.3......... Přístroje........................................................................................................................................................................................ 29

A.3.1..... Zkušební stroj.............................................................................................................................................................................. 29

A.3.2..... Zkušební tělesa........................................................................................................................................................................... 29

A.3.3..... Zařízení pro měření průhybu.................................................................................................................................................... 29

A.4......... Postup zkoušky........................................................................................................................................................................... 29

A.4.1..... Postup zkoušení pravoúhlých a kruhových vík/mříží........................................................................................................... 29

A.4.2..... Postup zkoušení vícenásobných a trojúhelníkových vík/mříží........................................................................................... 30

A.5......... Měření a protokol o zkoušce.................................................................................................................................................... 30

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích................................. 31

ZA.1...... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................ 31

ZA.2...... Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro poklopy a vtokové mříže z kompozitů.............. 33

ZA.2.1... Systémy AVCP............................................................................................................................................................................ 33

ZA.2.2... Prohlášení o vlastnostech (DoP)............................................................................................................................................. 35

ZA.3...... Označení CE a značení štítkem............................................................................................................................................... 37

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 39

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 124-5:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument společně s EN 124-1:2015, EN 124-2:2015, EN 124-3:2015, EN 124-4:2015 a EN 124-6:2015 nahrazuje EN 124:1994.

EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy sestává z dále uvedených částí:

    Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody;

    Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny;

    Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitin hliníku;

    Část 4: Poklopy a vtokové mříže z armovaného betonu;

    Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů;

    Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže vyrobené z kompozitů C1, C2 a C3, se světlým rozměrem do 1 000 mm včetně, určené pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách. Tyto poklopy a vtokové mříže jsou vyrobeny vhodnými řízenými automatickými procesy jako jediná součást a neobsahují více kusů spojených dohromady.

Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže používané:

    v plochách používaných pouze chodci a cyklisty (nejméně třída A 15);

    v pěších zónách a srovnatelných plochách, v plochách pro stání nebo parkování osobních automobilů (nejméně třída B 125);

    v ploše odvodňovacích proužků pozemních komunikací, která, měřeno od hrany obrubníku, zasahuje maximálně 0,5 m do vozovky a maximálně 0,2 m do chodníku (nejméně třída C 250);

a také pro poklopy používané

    ve vozovkách pozemních komunikací (včetně ulic pro pěší), zpevněných krajnicích a parkovacích plochách, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel (nejméně třída D 400).

Tato norma se nepoužívá samostatně, ale pouze společně s EN 124-1 a poskytuje návod pro kombinace vík/mříží z kompozitů s rámy podle EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 nebo EN 124-6.

Tato norma se nepoužívá pro:

    ručně vyrobené poklopy a vtokové mříže;

    mříže/víka, které jsou částí prefabrikovaných odvodňovacích žlábků podle EN 1433;

    podlahové vpusti a střešní vtoky v budovách, které jsou specifikovány v EN 1253 (soubor) a

    jiné uliční poklopy, např. poklopy zemních souprav armatur a podzemních hydrantů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.