ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80 Listopad 2016

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 4: Víčka a vtokové mřížky

ČSN
EN 1253 - 4

13 6366

 

Gullies for buildings – Part 4: Access covers

Avaloirs et siphons pour bâtiments – Partie 4: Tampons/couvercles d’accès

Abläufe für Gebäude – Teil 4: Abdeckungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1253 - 4:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1253 - 4:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1253 - 4 (13 6366) z října 2016.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 124 (soubor) zavedena v ČSN EN 124 (soubor) (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

EN 476 zavedena v ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

EN 1253-1:2015 zavedena v ČSN EN 1253-1:2016 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

EN 1253-2:2015 zavedena v ČSN EN 1253-2:2016 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky

EN 1253-31) zavedena v ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Kontrola jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 1253 - 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2016

ICS 91.140.80 Nahrazuje EN 1253 - 4:1999

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 4: Víčka a vtokové mřížky

Gullies for buildings –
Part 4: Access covers

Avaloirs et siphons pour bâtiments –
Partie 4: Tampons/couvercles d’accès

Abläufe für Gebäude –
Teil 4: Abdeckungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1253 - 4:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Klasifikace 6

5 Materiály 7

6 Návrh a konstrukce 7

6.1 Obecné požadavky 7

6.2 Vnější povrch 7

6.3 Světlost poklopů pro vstupní šachty 7

6.4 Ochrana hran poklopů ze železobetonu 7

6.5 Těsnost 7

6.5.1 Obecně 7

6.5.2 Vodotěsnost: Třída Wt 7

6.5.3 Plynotěsnost: Třída Ot 7

6.5.4 Těsnost proti zpětnému vzdutí: Třída Bt 8

6.5.5 Dodatečné požadavky 8

7 Zkušební metody 8

7.1 Zkouška zatížením 8

7.2 Vnější povrch a rozměry 8

7.3 Těsnost 8

7.3.1 Vodotěsnost 8

7.3.2 Plynotěsnost 8

7.3.3 Těsnost proti zpětnému vzdutí 8

8 Značení 8

9 Hodnocení shody 9

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1253-4:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1253-4:1999.

Toto je čtvrtá část EN 1253, řady norem týkajících se různých typů podlahových vpustí, střešních vtoků, víček a vtokových mřížek pro vnitřní kanalizaci. Řada norem EN 1253 s názvem Podlahové vpusti a střešní vtoky sestává z dále uvedených částí:

Dále jsou uvedeny hlavní technické rozdíly proti předchozímu vydání EN 1253-4:

  1. uvedení nových norem pro podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm (EN 1253-1), pro střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky (EN 1253-2) a pro hodnocení shody (EN 1253-3);

  2. úprava položek týkajících se značení i metod značení.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma klasifikuje víčka a vtokové mřížky podle jejich zatížitelnosti a stanovuje požadavky na jejich navrhování, konstrukci, značení, zkoušení a hodnocení shody.

Tato norma klasifikuje a obsahuje požadavky na průmyslově vyráběná víčka a vtokové mřížky používané pro vnitřní kanalizaci. Tato norma neplatí pro poklopy a vtokové mříže určené pro použití na vnějších plochách, které jsou zahrnuty do řady norem EN 124.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.