ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.01 Leden 2017

Průmyslové armatury – Označování kovových armatur

ČSN
EN 19

13 3004

 

Industrial valves – Marking of metallic valves

Robinetterie industrielle – Marquage des appareils de robinetterie métalliques

Industriearmaturen – Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 19:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 19:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 19 (13 3004) z ledna 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 2: Definice součástí armatur

EN 736-3 zavedena v ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 3: Definice termínů

EN 12516-1 zavedena v ČSN EN 12516-1(13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

EN 12516-4 zavedena v ČSN EN 12516-4 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ANSI/ASME B1.20.1 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 219/2016 Sb. ze dne 7. července 2016 o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

Souvisící předpisy

Zákon č. 90/2016 Sb. ze dne 3. března 2016, o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 19
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2016

ICS 23.060.01 Nahrazuje EN 19:2002

Průmyslové armatury – Označování kovových armatur

Industrial valves – Marking of metallic valves

Robinetterie industrielle – Marquage des appareils
de robinetterie métalliques

Industriearmaturen – Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 19:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

4.1 Obecně 7

4.2 Povinné označování 7

4.3 Doplňkové označení 7

4.4 Jiná označení 7

4.5 Vynechání označení 8

5 Podrobnosti o označování 9

5.1 Jmenovitá světlost 9

5.2 Označení PN/Class 9

5.3 Materiál 9

5.4 Název nebo obchodní značka výrobce 9

5.5 Šipka označující směr průtoku 9

5.6 Číslo těsnicího kroužku 9

5.7 Nejvyšší dovolená teplota, TS 9

5.8 Identifikace závitového konce 9

5.9 Nejvyšší dovolený tlak, PS 10

5.10 Identifikace výrobku 10

5.11 Odkaz na normu 10

5.12 Identifikace tavby 10

5.13 Vnitřní vybavení 10

5.14 Provozní značky 10

5.15 Vnitřní povlak, vložka, vyložení nebo vnitřní nátěr 10

5.16 Značky kvality a zkoušek 10

5.17 Identifikace inspektora 10

5.18 Rok výroby 10

5.19 Součinitel průtoku 10

5.20 Dovolený diferenční tlak, Dp 10

5.21 Směr uzavírání 10

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2014/68/EU
(směrnice pro tlaková zařízení), na kterou se vztahuje
11

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 19:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 69 Průmyslové armatury, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2014/68/EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 19:2002.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním:

  1. aktualizace citovaných dokumentů;

  2. doplnění odkazů na EN 12516-1 a EN 12516-4 do článku 5.3 Materiály, tj. na normy pro označování materiálů, které se mají používat pro označení;

  3. aktualizace přílohy ZA.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na označování průmyslových kovových armatur. Stanovuje způsob umísťování označení na tělese, na přírubě, na identifikačním štítku nebo na jiném místě.

Jestliže je označení specifikováno jako normativní odkaz v normě výrobku nebo v normě pro funkční charakteristiky vztahující se na armatury, musí se tato evropská norma brát v úvahu v souvislosti se stanovenými požadavky dané normy výrobku nebo normy pro funkční charakteristiky vztahující se na armatury.

Požadavky na označování armatur z plastů nejsou předmětem této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.