ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30                                                                                                                                  Duben 2017

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

ČSN
EN 124 -2

13 6301

 

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas –
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules –
Partie 2: Dispositifs de couronnement et de fermeture en fonte

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen –
Teil 2: Aufsätze und Abdeckungen aus Gusseisen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 124 -2:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 124 -2:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 124 -2 (13 6301) z prosince 2015.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 124-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 124-2 (13 6301) z prosince 2015 převzala EN 124-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 124-1:2015 zavedena v ČSN EN 124-1:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody

EN 124-3:2015 zavedena v ČSN EN 124-3:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitin hliníku

EN 124-4:2015 zavedena v ČSN EN 124-3:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 4: Poklopy a vtokové mříže z armovaného betonu

EN 124-5:2015 zavedena v ČSN EN 124-3:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů

EN 124-6:2015 zavedena v ČSN EN 124-3:2015 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U)

EN 206:2013 zavedena v ČSN EN 206:2014 (72 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 1561 zavedena v ČSN EN 1561 (42 0953) Slévárenství – Litiny s lupínkovým grafitem

EN 1563 zavedena v ČSN EN 1563 (42 0951) Slévárenství – Litina s kuličkovým grafitem

Souvisící ČSN

ČSN EN 1253 (soubor) (13 6302) Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům ZA 2.1, ZA 2.2 a ZA 2.2.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 124 -2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Červen 2015

ICS 93.080.30                                                                                                               Nahrazuje EN 124:1994

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy –
Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas –
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron

Dispositifs de couronnement et de fermeture
pour les zones de circulation utilisées par les piétons
et les véhicules –
Partie 2: Dispositifs de couronnement
et de fermeture en fonte

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen –
Teil 2: Aufsätze und Abdeckungen aus Gusseise

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 124 -2:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 6

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

4............ Materiály......................................................................................................................................................................................... 7

4.1......... Obecně........................................................................................................................................................................................... 7

4.2......... Materiály nátěrů............................................................................................................................................................................ 7

4.3......... Výplně víka..................................................................................................................................................................................... 7

5............ Požadavky...................................................................................................................................................................................... 7

5.1......... Návrh a funkční požadavky........................................................................................................................................................ 7

5.2......... Víka s výplněmi............................................................................................................................................................................. 8

5.3......... Charakteristiky týkající se materiálů poklopů a vtokových mříží z litiny............................................................................. 9

5.3.1...... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................ 9

5.3.2...... Trvanlivost...................................................................................................................................................................................... 9

5.3.3...... Nebezpečné látky....................................................................................................................................................................... 10

6............ Zkoušení....................................................................................................................................................................................... 10

7............ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP............................................................................................................. 10

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

7.2......... Zkouška typu............................................................................................................................................................................... 10

7.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

7.2.2...... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................... 11

7.2.3...... Protokoly o zkouškách............................................................................................................................................................... 13

7.2.4...... Sdílené výsledky další strany................................................................................................................................................... 13

7.3......... Řízení výroby u výrobce (FPC)................................................................................................................................................. 13

7.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

7.3.2...... Požadavky................................................................................................................................................................................... 13

7.3.3...... Požadavky specifické pro výrobek.......................................................................................................................................... 18

7.3.4...... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC.................................................................................................................. 18

7.3.5...... Průběžný dohled na FPC.......................................................................................................................................................... 19

7.3.6...... Postup při změnách................................................................................................................................................................... 19

8............ Označování.................................................................................................................................................................................. 19

9............ Značení......................................................................................................................................................................................... 20

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k požadavkům nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích........ 21

ZA.1...... Rozsah a odpovídající charakteristiky.................................................................................................................................... 21

ZA.2...... Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro poklopy a vtokové mříže z litiny......................... 22

ZA.2.1... Systém(y) AVCP......................................................................................................................................................................... 22

ZA.2.2... Prohlášení o vlastnostech (DoP)............................................................................................................................................. 24

ZA.3...... Označení CE a značení štítkem............................................................................................................................................... 27

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 31

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 124-2:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument společně s EN 124-1:2015, EN 124-3:2015, EN 124-4:2015, EN 124-5:2015 a EN 124-6:2015 nahrazuje EN 124:1994.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy sestává z dále uvedených částí:

    Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody;

    Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny;

    Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitin hliníku;

    Část 4: Poklopy a vtokové mříže z armovaného betonu;

    Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů;

    Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže z litiny s lupínkovým grafitem a/nebo s kuličkovým grafitem, popřípadě v kombinaci s betonem, se světlým rozměrem do 1 000 mm pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách.

Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže používané:

    v plochách používaných pouze chodci a cyklisty (nejméně třída A 15);

    v pěších zónách a srovnatelných plochách, v plochách pro stání a parkování osobních automobilů (nejméně třída B 125);

    v ploše odvodňovacích proužků pozemních komunikací, která, měřeno od hrany obrubníku, zasahuje maxi-
málně 0,5 m do vozovky a maximálně 0,2 m do chodníku (nejméně třída C 250);

    ve vozovkách pozemních komunikací (včetně ulic pro pěší), zpevněných krajnicích a parkovacích plochách, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel (nejméně třída D 400);

    v plochách, které jsou vystaveny vysokému zatížení kol, např. zařízení v docích, provozní letištní plochy (nejméně třída E 600);

    v plochách, které jsou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol, např. provozní letištní plochy (třída F 900).

Tato norma se nepoužívá samostatně, ale pouze společně s EN 124-1 a poskytuje návod pro kombinace vík/mříží z litiny s rámy podle EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 nebo EN 124-6.

Tato norma se nepoužívá pro:

    výplně víka prováděné na místě, např. beton, dlažební kostky atd.;

    konkávní mříže pro třídu D 400 zabudované na vozovkách pozemních komunikací nebo zpevněných krajnicích a konkávní mříže pro třídy F 900 a E 600;

    mříže/ víka, které jsou částí prefabrikovaných odvodňovacích žlábků podle EN 1433;

    podlahové vpusti a střešní vtoky v budovách, které jsou specifikovány v EN 1253 (soubor) a

    technické prvky vystupující nad úroveň komunikace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.