ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.646:381.717

Říjen 1993

Průmyslové armatury
TECHNICKÉ PŘEDPISY
Část 4: Dokumentace armatur

ČSN 13 3060-4


 

 

 

Industrial valves. Technical delivery code. Documentation of vales

Armatures industriels. Techniques règlements. Documentations d'armature

Industrie-Armaturen. Technische Vorschriften. Dokumentation für die Armaturen.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecná ustanovení

3

4

Osvědčení

4

5

Původní technická dokumentace

4

6

Speciální dokumentace

5

Příloha A (normativní)

7

Příloha B (normativní)

8

Příloha C (normativní)

10

Příloha D (normativní)

11

Příloha E (informativní)

12

Příloha F (informativní)

13

Příloha G (informativní)

14

Příloha H (informativní)

16

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 0001 Rozměry rámečků a tiskové plochy norem

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN 13 3005 část 1 Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Všeobecné požadavky

ČSN 13 3060 část 2 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky

ČSN 13 6660 Zkoušení ventilů, šoupátek a klapek v protivýbuchovém provedení

ČSN 13 6662 Automatické rychlouzavírací ventily, šoupátka a klapky v protivýbuchovém provedení. Metody zkoušek

ČSN 38 6420 Průmyslové plynovody

 

Další souvisící normy

ČSN 07 0620 Konstrukce a vývoj parních a horkovodních kotlů

ČSN 13 3000 Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

ČSN 38 6410 Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem

ČSN 38 6417 Regulační stanice plynu

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28808


Strana 2

ČSN 38 6461 Stavba a provoz kyslíkovodů

ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů

ČSN 69 0010-5.4 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výstroj tlakových nádob

 

Souvisící právní předpisy

Zákon ČNR č. 97/1974 Sb. o archivnictví

Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archivnictví

Vyhláška MV ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení

Vyhláška MV SSR č. 63/1976 Zb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archivních dokumentů a upravují některé podrobnosti o postupu při vyřazování (skartaci) písemností

Vyhláška č. 21/1979 Sb. ČÚBP a ČBÚ a Vyhláška č. 26/1979 Sb. SÚBP a SBÚ, kterými se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

Obdobné zahraniční normy

DIN 3230-1974 Technische Lieferbedingungen für Armaturen (Technické dodací podmínky pro armatury)

DIN 50 049-1986 Bescheinigungen über Materialprüfungen (Osvědčení o materiálových zkouškách)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 13 3061 z 10. 11. 1979 a ON 13 3062 z 8. 11. 1973.

 

Změny proti předchozí normě

Byla sloučena ČSN 13 3061 s ON 13 3062 a upravený návrh byl včleněn do ČSN 13 3060 jako část 4.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: NJQ/NJT/ventily, armatury a kohouty, AVR/průmyslový, ABL/technické podmínky, ZIB.V/předpisy, LBJ/LBR/dokumenty

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Modřanské strojírny, s. p., Praha 4, IČO 00008851, Jiří Hájek

Technická normalizační komise: TNK 50, Průmyslové armatury

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Milan Hýča, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví požadavky na dokumentaci předávanou s dodávkou armatur. Stanoví druh a rozsah dodávaných dokumentů a jednotný postup jejich vyhotovení s příslušnými vzory a uvádí všeobecné pokyny pro vypracování montážních a provozních předpisů (dále jen MPP).

 -- Vynechaný text --