ČESKÁ NORMA

MDT 621.646

Červen 1994

Průmyslové armatury
ZNAČENÍ
Část 1: Všeobecné technické požadavky

ČSN 13 3005-1


 

 

 

Industrial valves. Marking. General technical requirements

Robinetterie industrielle. Marquage

Industriearmaturen. Kennzeichnung. Allgemeine technische Anforderungen

 

Články 3.2, 3.3, 3.4, 6.1 a 6.2 této normy jsou podle §3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých  technických normách, ve znění zákona č.632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

3

3

Všeobecně

3

4

Povinné značení

3

5

Doplňkové značení

4

6

Provedení značení

8

7

Umístění značení

8

8

Grafické provedení písma a šipek

9

9

Předpis pro značení v dokumentaci

10

Příloha A (normativní): Příklady značení povinných

údajů na tělese nebo víkové přírubě

11

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN EN 19 Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur pro obecné použití (13 3004)

 

ČSN 01 0451 Technické písmo

 

ČSN 01 0810  Značky jakosti, schvalovací a shody s ČSN

 

ČSN 02 1005-14  Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Značkování

 

ČSN 03 8805 Druhy klimatických provedení technických výrobků

 

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

 

ČSN 13 1505 Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

 

ČSN 3005 Část 2 Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na značení regulačních ventilů

 

ČSN 13 3007 Průmyslové armatury. Štítky armatur. Základní ustanovení

 

ČSN 13 3060-4  Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4:  Dokumentace armatur

 

ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16322


Strana 2

Další souvisící normy

 

ČSN EN 26553  Samočinné odvaděče kondenzátu. Značení (13 4800)

 

ČSN 13 0009 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky

 

ČSN 13 0015  Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

 

ČSN 13 3020 Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití

 

ČSN 13 3060 Část 1  Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení

 

ČSN 13 3060 Část 2  Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

 

ČSN 13 3060 Část 3  Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 5209:1977  General purpose industrial valves - Marking (Všeobecné vlastnosti průmyslových armatur - Značení)

 

MSS SP-25-1978  Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions (Systém značení armatur, tvarovek, přírub a šroubení.)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma spolu s ČSN EN 19 nahrazuje v celém rozsahu ČSN 13 3005 část 1 z 28. února 1985, která tím pozbývá platnost.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel:  ARPO, a. s. Praha    IČO 45272069,

Ing. Jaroslav Jarošík

 

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví základní požadavky na rozsah povinného a doplňkového značení armatur a způsoby jeho provedení a platí pro průmyslové armatury obecného použití. Neplatí pro speciální druhy armatur, pro které jsou specifické požadavky na značení uvedeny v příslušných normách1).

Technické požadavky této normy doplňují ČSN EN 19.

 

POZNAMKA 1

Značení regulačních ventilů je uvedeno v ČSN 13 3005 Část 2. Značení pojistných ventilů je uvedeno v ČSN 13 4309-2.

 -- Vynechaný text --