ČESKÁ NORMA

MDT 621.646.28

Duben 1994

Průmyslové armatury
POJISTNÉ VENTILY
Část 4: Typové zkoušky

ČSN 13 4309-4


 

 

 

Industrial armatures. Safety valves. Part 4:  Type tests

Robinetterie industrielle. Soupapes de sûreté. Partie 4: Essais de fonctionnement et de débit

Industriearmaturen. Sicherheitsventile. Teil 4: Bauteilprüfungen

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

2

3

Všeobecná ustanovení

2

4

Příprava typových zkoušek

3

5

Funkční zkoušky

3

5.1

Zkušební látky

3

5.2

Počet zkoušených ventilů

3

5.3

Zkušební zařízení a přesnost měření

4

5.4

Postup při funkčních zkouškách

4

5.5

Náhradní funkční zkoušky

5

6

Výtoková měření a zjištění výtokového součinitele a

5

6.1

Zkušební látky pro výtoková měření

5

6.2

Počet měřených ventilů

6

6.3

Zkušební zařízení a přesnost měření

6

6.4

Postup při měření skutečných výtoků

6

6.5

Náhradní měření skutečných výtoků

7

6.6

Zjištění výtokového součinitele a

7

7

Zkušební zpráva a typové osvědčení

7

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 13 4309-1  Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice

ČSN 13 4309-2  Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky

ČSN 13 4309-3  Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků

 

Další souvisící normy

ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

ČSN 69 0010-5.2  Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

 

ã Český normalizační institut, 1994
16135


Strana 2

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 4126-1:1991 Safety valves. Part 1: General reguirements (Pojistné ventily. Část 1: Všeobecné požadavky)

BS 6759:Part 1:1984 Safety valves. Part 1: Specification for safety valves for steam and hot water (Pojistné ventily. Část 1: Specifikace pro pojistné ventily pro páru a horkou vodu)

BS 6759:Part 2:1984 Safety valves. Part 2: Specification for safety valves for compressed air or inert gases (Pojistné ventily. Část 2: Specifikace pro pojistné ventily pro stlačený vzduch a inertní plyny)

BS 6759:Part 3:1984 Safety valves. Part 3: Specification for safety valves for process fluids (Pojistné ventily. Část 3: Specifikace pro pojistné ventily pro průmyslové kapaliny)

NF E 29 - 412 Septembre 1984 Robinetterie industrielle. Soupapes de sûreté. Essais de fonctionnement et de débit (Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Zkoušky funkce a výtoku)

 

Porovnání s mezinárodní normou ISO 4126-1

ČSN 13 4309-4 je sestavena se zřetelem k ustanovením normy

ISO 4126-1 a to její části, týkající se zkoušek ke stanovení funkčních vlastností přímočinných pojistných ventilů a průtokových vlastností, tj. měření výtokového součinitele. Ustanovení normy byla upřesněna a poněkud rozšířena, přičemž byly brány v úvahu též postupy zkoušek a měření jak se prováděly dosud u nás i podle obdobných zahraničních norem.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ARPO, a. s. Praha, IČO 45272069, Ing. Jaroslav Jarošík, Ing. Jaroslav Roček, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

1 Předmět normy

 

Tato norma obsahuje metodiku a rozsah typových zkoušek pojistných ventilů přímočinných pro páry, plyny a kapaliny pro otevírací tlaky po ³ 0,07 MPa a pro průtočné průměry do ³ 9 mm. Norma obsahuje též hodnocení výsledků typových zkoušek, které je podkladem pro vydání Typového osvědčení pojistného ventilu.

 -- Vynechaný text --