ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

DT 621.646

Schválena: 7.5.1963

Drobné armatúry
DROBNÉ ARMATÚRY
Všeobecné technické predpisy

ČSN 13 7100


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Small fittings. General technical rules

 

Táto norma platí všeobecne pre všetky druhy drobných armatúr do menovitej svetlosti Js 3" (Js 80) používané v potrubí domových vodovodov, plynovodov, ústredného nízkotlakového vykurovania a ohrievačov užitkovej vody; ďalej platí pre armatúry zdravotné, zdravotnícke (lekárske) a armatúry laboratórne pre rozvod vody a plynu.

 

Spresnené technické požiadavky a presnejšie alebo prísnejšie údaje pre jednotlivé druhy drobných armatúr (vodovodné ventily, kohúty, parné ventily atd.), ktoré túto normu dopľňajú, sú uvedené v technických predpisoch na príslušné druhy armatúr (budú vydané neskoršie), prípadne v technických predpisoch pre skupiny drobných armatúr, napr. plynovodné armatúry podľa ČSN 13 7401 a laboratórne armatúry (budú vydané neskoršie).

 

Táto norma stanoví všeobecné technické predpisy pre objednávanie, výrobu, skúšanie, preberanie, dodanie, dopravu, skladovanie a montáž drobných armatúr, ďalej upravuje a ujasňuje vzájomný styk medzi dodávateľom (výrobcom) a odberateľom (užívateľom) týchto armatúr tak, aby dodávané armatúry čo najlepšie vyhovovali svojmu účelu a požiadavkám na ne kladeným.

 

Odchýlky od tejto normy, pokiaľ nie sú uvedené v technických predpisoch pre jednotlivé druhy, resp. skupiny armatúr, sú dovolené len v technicky, výrobne alebo prevádzkove zdôvodnených prípadoch a je nutné dojednat ich vopred s dodavateľom (výrobcom) alebo naopak s odberateľom (užívateľom) armatúry. To platí predovšetkým pre výrobu náhradných armatúr pre údržbu doterajších zariadení, ďalej pre armatúry určené na pokusné alebo špeciálne účely, pre armatúry určené na export podľa zahraničnej dokumentácie alebo požiadaviek.Platí od:
1.1.1965

00913-- Vynechaný text --