ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.140.30                                                                                                                       Únor 2021

Čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie

ČSN
EN ISO 29464

12 5000

idt ISO 29464:2017

Cleaning of air and other gases – Terminology

Épuration de l’air et autres gaz – Terminologie

Reinigung von Luft und anderen Gasen – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 29464:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 29464:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 29464 (12 5000) z dubna 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 29464:2019 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 29464 z dubna 2020 převzala EN ISO 29464:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10121-1 (12 5004) Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání – Část 1: Filtrační média pro čištění vzduchu od plynných příměsí

ČSN EN ISO 10121-2 (12 5004) Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání – Část 2: Filtrační materiály pro čištění vzduchu od plynných příměsí

ČSN EN ISO 15858 (12 7242) Zařízení UV-C – Bezpečnostní informace – Přípustná expozice pro lidský organizmus

ČSN EN ISO 15957 (12 5007) Zkušební prachy pro hodnocení filtračních zařízení

ČSN EN ISO 16170 (12 5100) Metody testování in situ pro vysoce účinné filtrační systémy v průmyslových
zařízeních

ČSN EN ISO 16890-1 (12 5009) Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

ČSN EN ISO 16890-2 (12 5009) Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

ČSN EN ISO 16890-3 (12 5009) Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

ČSN EN ISO 16890-4 (12 5009) Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

ČSN EN ISO 16891 (12 5008) Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního
média

ČSN EN ISO 29461-1 (12 5005) Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů – Zkušební metody – Část 1: Statické části filtrů

ČSN EN ISO 29462 (12 5006) Provozní zkoušení odlučivosti a tlakové ztráty filtračních zařízení a systémů pro běžné větrání v místě provozu

ČSN EN ISO 29463-2 (12 5002) Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu – Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic

ČSN EN ISO 29463-3 (12 5002) Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu – Část 3: Zkoušení plochých filtračních materiálů

ČSN EN ISO 29463-4 (12 5002) Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu – Část 4: Zkušební metoda pro stanovení propustnosti filtračních prvků - skenovací metoda

ČSN EN ISO 29463-5 (12 5002) Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu – Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky

ČSN EN ISO 29464:2011 (12 5300) Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie

Vypracování normy

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700,  
Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.; spolupráce: Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 75 Vzduchotechnická zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 29464
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Říjen 2019

ICS 01.040.91; 91.140.30                                                                                           Nahrazuje EN 14799:2007

Čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie
(ISO 29464:2017)

Cleaning of air and other gases – Terminology
(ISO 29464:2017)

Épuration de l’air et autres gaz – Terminologie
(ISO 29464:2017)

Reinigung von Luft und anderen Gasen – Terminologie
(ISO 29464:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-08-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 29464:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Text ISO 29464:2017 byl zpracován technickou komisí 142 Zařízení na čištění vzduchu a jiných plynů Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 29464:2019 technickou komisí CEN/TC 195 Vzduchové filtry pro všeobecné čištění vzduchu, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14799:2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 29464:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 29464:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3.1...... Obecně, použitelné jak pro čištění vzduchu určené k odlučování částic, tak k odlučování plynné fáze........................ 7

3.2...... Filtry pro odlučování částic (zahrnující všeobecné větrání, HEPA a ULPA filtry).............................................................. 10

3.3...... Filtry vzduchu pro odlučování částic u nasávání vzduchu u rotačních strojů..................................................................... 24

3.4...... Degradace čistitelných filtrů pro odlučování částic................................................................................................................. 26

3.5...... Zařízení pro čištění plynů............................................................................................................................................................. 28

3.6...... UVC zařízení.................................................................................................................................................................................. 34

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 37

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členské orgány ISO). Práce na přípravě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO. Každý členský orgán, který má zájem o předmět, pro který byla zřízena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se účastní také mezinárodní vládní a nevládní organizace ve spolupráci s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité k vypracování tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/ EC, část 1. Zejména je třeba poukázat na různá schvalovací kritéria potřebná pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly směrnic ISO/IEC, část 2
(viz www.iso.org/directives).

Je třeba upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nenese odpovědnost za identifikaci jakéhokoli nebo všech takových patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoli patentových právech identifikovaných během vývoje dokumentu budou v úvodu a/nebo na seznamu ISO obdržených patentových prohlášení (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Pro vysvětlení dobrovolné povahy norem, významu specifických termínů a výrazů ISO vztahujících se k posuzování shody, jakož i informací, jak ISO dodržuje zásady Světové obchodní organizace (WTO) v technických překážkách obchodu (TBT), viz následující URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl připraven technickou komisí ISO/TC 142 Zařízení na čištění vzduchu a jiných plynů.

Toto druhé vydání ISO 29464 ruší a nahrazuje první vydání (ISO 29464:2011), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tento dokument zavádí terminologii pro odvětví vzduchové filtrace a obsahuje pouze termíny a definice.

Tento dokument je použitelný pro vzduchové filtry a zařízení k čištění vzduchu určené k odlučování částic a plynné fáze u všeobecného větrání uzavřených obydlených prostorů. Je také použitelný pro filtry pro přívod vzduchu u statických nebo rotačních námořních strojů a UV-C germicidních zařízení.

Není použitelný pro kabinové filtry dopravních prostředků nebo vstupní vzduchové filtry pro mobilní spalovací motory, pro které existují samostatná zařízení. Netýká se rovněž odlučovačů prachu pro účely ochrany ovzduší.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.