ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.060.30                                                                                                                                   Leden 2005

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 07 0703

 

Gas boiler houses

Gaz chaufferies

Gaskesselhäuser

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 07 0703 z 23. července 1985.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71796
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

5          Rozdělení kotelen............................................................................................................................................................... 7

6          Zásady větrání kotelen....................................................................................................................................................... 7

7          Umístění a vybavení............................................................................................................................................................ 9

8          Nouzové osvětlení............................................................................................................................................................. 10

9          Požadavky na rozvody plynného paliva.......................................................................................................................... 10

10        Regulační a měřicí zařízení............................................................................................................................................. 12

11        Zařízení kotlů...................................................................................................................................................................... 13

12        Projektová dokumentace kotelny. Dokumentace kotle.............................................................................................. 14

13        Uvádění do provozu a provoz........................................................................................................................................... 14

14        Odstavení kotlů z provozu................................................................................................................................................. 15

15        Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu............................................................................................................. 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byla upřesněna terminologie, byly upřesněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu kotelen se zařízeními na plynná paliva, poznatků techniky a zabezpečovacích zařízení k zajištění bezpečného provozu těchto kotelen.

Souvisící ČSN

ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 161 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

ČSN EN 298 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

ČSN EN 126 (06 1806) Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv

ČSN EN 746-1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0008 Pasport kotle

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle - Základní ustanovení

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle - Teplovodní kotle do výkonu 50 kW - Technické požadavky - Zkoušení

ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů

ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení

ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN EN 483 (07 5323)  Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

ČSN 07 5820 Ventily s elektrickým ovládáním pro plynná paliva - Technické požadavky - Zkoušení

ČSN EN 12952-1 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12952-8 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

ČSN EN 12953-1 (07 7853) Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12953-7 (07 7853) Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

ČSN EN 12953-8 (07 7853) Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 50073 (37 8340) Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu

ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)

ČSN EN 12007-3 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel


Strana 4

ČSN EN 12007-4 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 12327 (38 6414) Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

ČSN EN 764 (69 0004) Tlaková zařízení - Terminologie a označování - Tlak, teplota, objem

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším - Společná ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

Souvisící předpisy

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Vyhláška ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Vypracování normy

Zpracovatel: GAS s.r.o. Říčany, IČ 61 50 61 92, Ing. Zuzana Pěkná, Ing. Zdeněk Přibyla

Technická normalizační komise: TNK č. 90 Kotle pro ústřední vytápění, TNK č. 101 Vyhrazené kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 5

1 Předmět normy

1.1 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen „zařízení kotelen“) se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437), které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu.

1.2 Tato norma platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 MPa.

1.3 Zařízení kotelen postavená a jejich projektová dokumentace rozpracovaná nebo provedená podle předchozí normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak.

1.4 Pro účely této normy se za kotle považují i ohřívače vody vytápěné plynnými palivy.



-- Vynechaný text --