ICS 91.140.10

ČSN

EN 303-2

 

07 5303

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle pro ústřední vytápění –
Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 303-2 (07 5303) z května 1999.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.