ICS 91.140.10

ČSN

EN 303-1

 

07 5303

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle pro ústřední vytápění –
Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem – Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 303-1 (07 5303) z července 1999
a ČSN EN 15034 (07 5336) z června 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.