ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.18:697.326

Září 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle
TEPLOVODNÍ KOTLE
DO VÝKONU 50kW
Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 07 0245


 

 

 

Warm water and low-pressure steam boilers. Warm water boilers with output up to 50 kW. Technical requirements. Testing

Chaudiéres hydrothermiques et à basse pression. Chaudiéres hydrothermiques avec une puissance jusqu au 50 kW. Exigences techniques. Essais

Warmwasser - Niederdruck - Dampfkessel. Warmwasserkessel mit Leistung bis zu 50 kW. Technische. Anforderungen. Prüfung

 

Články 3.2, 4.2.1.4, 4.2.1.8, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.1.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Ministerstva vnitra České republiky na základě požadavku Hlavní správy Sboru požární ochrany.

 

Články 3.2, 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.3.1.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4 a 4.4.1.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základě požadavku Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany.

 

Články 4.2.1.1 a 4.5.1.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Články 4.1.1.4, 4.1.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9 a 4.4.1.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě požadavku Inšpektorátu bezpečnosti práce.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN  07 5801 Hořáky na plynná paliva. Technické požadavky

ČSN  07 6408 Přímé regulátory spalovacího vzduchu. Technické předpisy

ČSN  65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN  73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

 

Další souvisící normy

 

ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování

ČSN  06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN  06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení ČSN  06 1441 Pojistky plamene

ČSN  36 1050 Část 1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 335-1-1976)

 

Ó Federální úřad pro normalizací a měření
32714


Strana 2

ČSN 38 5509 Konstanty technických plynů

ČSN 38 5520 Vzorkování topných plynů

ČSN 38 5524 Plynná paliva. Chromatografický rozbor svítiplynu

ČSN 38 5561 Zemní plyn. Metody odběru vzorků

ČSN 38 5564 Zemní plyn. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti vodním kalorimetrem

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů ve vzorci přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva ČSN  44 1400 Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv

ČSN  44 1406 Tuhá paliva. Třídy zrnění tuhých paliv a kritéria pro jejich kontrolu

 

Obdobné zahraniční normy

 

DIN 4702, část 1 Heizkessel. Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (Kotle pro ústřední vytápění. Pojmy, požadavky, zkoušení, značení)

 

DIN 4702, část 2 Heizkessel. Regeln für die heiztechnische Prüfung (Kotle pro ústřední vytápění. Směrnice pro tepelně-technické zkoušky)

 

DIN 4702, část 3 Heizkessel. Gas-Spezielheizkessel mit Brenner ohne Gebläse (Kotle pro ústřední vytápění. Speciální kotle na plynná paliva s hořáky bez ventilátoru)

 

DIN 4702, část 4 Heizkessel für Holz, Stroh und ähnliche Brennstoffe. Begriffe, Anforderungen, Prüfungen (Kotle pro ústřední vytápění. Kotle pro vytápění dřevem, slámou a podobnými palivy. Pojmy, požadavky, zkoušení)

 

DIN 4702, část 8 Heizkessel. Ermittlung des Norm-Nutzungsgrades und des Norm-Emissionsfactors (Kotle pro ústřední vytápění. Stanovení jmenovité účinnosti a emisivity)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW z 28. 9. 1987 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

 

Norma je přepracována a koncepčně zpracována tak, aby tvořila přidruženou normu ke kmenové normě ČSN 07 0240:1992 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: NCF/kotle, NCF.L/parní kotle, NCF.N/kotle na ohřívání vody, NCF.C/kotle na tuhá paliva, NCF.D/kotle na plynná paliva, ABL/technické podmínky, BL/BY/zkoušení

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, SZ 202, IČO 001490, Petr Remeš, Viktor Paulas dpt.

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dania

 

1 Předmět  normy

 

Tato norma stanoví technické požadavky a metody zkoušení pro teplovodní kotle na pevná, kapalná a plynná paliva o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW. Tato norma doplňuje základní ustanovení (technickou dokumentaci, technické požadavky a zkoušení) obsažená v ČSN 07 0240:1992.


Strana 3

Tato norma neplatí pro samostatné ohřívače vody, určené k přímému ohřevu užitkové (pitné) vody a pro průtočné teplovodní kotle na plynná paliva.

 -- Vynechaný text --