ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.18.001.3:002

Schválena: 4.12.1978

TECHNICKÁ DOKUMENTACE KOTLŮ

ČSN 07 0623


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Technical documentation of boilers

 

Tato norma platí pro vypracování dokumentace výrobcem parních a horkovodních kotlů /dále jen „kotlů"/ s konstrukčním přetlakem vyšším než 0,17 MPa  a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto přetlaku, s výjimkou kotlů  o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního přetlaku  v  MPa  zmenšeného o  0,1  a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10,  jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy.

 

Tato norma se nevztahuje na dokumentaci, kterou výrobce kotle poskytuje projekční   organizaci   pro   vypracování jedno   nebo   vícestupňového   projektu elektrárny, teplárny, výtopny, kotelny a pod. /ve smyslu vyhlášky č.163/76 Sb./.

 

Dokumentace kotlů, které v den účinnosti této  normy  jsou  rozpracované, nemusí normě vyhovovat, jestliže vyhovuje předpisům platným v době jejich stavby.  Za rozpracované se považují kotle:

 

a/ jejichž konstrukční podklady byly přede dnem účinnosti této normy předloženy  k  posouzení orgánům státního odborného dozoru  /v souladu  se  zákonem  č.174/68 Sb. § 3 –dále jen dozorčí orgány/ podle ČSN 07 0620 čl.1.

 

b/  které přede dnem účinnosti této normy byly připraveny k  výrobě  s  podmínkou,  že budou dohotoveny a jejich první tlaková zkouška bude provedena nejpozději  do 31. prosince 1979.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Názvosloví - viz ČSN 07 0000

 

II. VŠEOBECNĚ

 

1. Norma určuje rozsah a úpravu dokumentace, kterou vyhotovuje výrobce:1/

 

_______________

1/ Dokumentace předkládaná orgánům dozoru -viz ČSN 07 0620


Nahrazuje - viz dodatek

Účinnost od:
1.9.1979

00738-- Vynechaný text --