ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.40; 97.100.20 Listopad 2009

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů
na plynná paliva s hořáky s ventilátorem
pro všeobecné použití vyjma domácností –
Část 4: Sestava H – Požadavky na bezpečnost

ČSN
EN 777-
  4

06 0216

 

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use – Part 4: System H – Safety

Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique – Partie 4: Système H –
Sécurité

Gasgeräte-Heizstrahler – Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Gebläse für gewerbliche und industrielle
Anwendung – Teil 4: System H – Sicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 777-  4:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 777-  4:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 777-  4 (06 0216) z listopadu 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla aktualizována s ohledem na nové poznatky vědy a techniky. Byly zahrnuty požadavky na potrubí pro odvádění spalin POCED dodávané jako nedílná součást sestavy. Předmět této normy je nyní definován spíše pro sestavy provedení B52 než B22.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 88-1:2007zavedena v ČSN EN 88-1:2008 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv – Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar

EN 126:2004zavedena v ČSN EN 126:2004 (06 1806) Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů na plynná paliva

EN 161:2007zavedena v ČSN EN 161:2007 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

EN 257zavedena v ČSN EN 257 (06 1804) Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

EN 298:2003zavedena v ČSN EN 298:2004 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilá-
torem a bez ventilátoru

EN 437:2003zavedena v ČSN EN 437:2004 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů

EN 10226-1:2004zavedena v ČSN EN 10226-1:2005 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech –
Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity – Rozměry, tolerance a označování

EN 10226-2:2005zavedena v ČSN EN 10226-2:2006 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech –
Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity – Rozměry, tolerance a označování

EN 60335-1:2002zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60335-2-102:2006zavedena v ČSN EN 60335-2-102:2007 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

EN 60529:1992*)zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60584-1:1995zavedena v ČSN EN 60584-1:1997 (25 8331) Termoelektrické články – Část 1: Referenční tabulky

EN 60584-2:1993zavedena v ČSN IEC 584-2:1994 (25 8331) Termoelektrické články – Část 2: Tolerance

EN ISO 228-1:2003zavedena v ČSN EN ISO 228-1:2003 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 3166-1:2006zavedena v ČSN EN ISO 3166-1:2007 (97 1002) Kódy pro názvy zemí a jejich částí –
Část 1: Kódy zemí

EN ISO 6976:2005zavedena v ČSN EN ISO 6976:2006 (38 5572) Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřev-
nosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla

ISO 7005-1:1992nezavedena

ISO 7005-2:1988nezavedena

ISO 7005-3:1988nezavedena

CR 1404:1994zavedena v ČSN CR 1404:2002 (06 1003) Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN ISO 80000-4 (01 1300)Veličiny a jednotky – Část 4: Mechanika

ČSN ISO 1000 (01 1301)Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN 06 1000Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv – Termíny a definice

Citované předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC z 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EEC z 22. července 1993. V České republice je tato směr-
nice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Směrnice Rady 89/106/EEC z 21. prosince 1989, o sbližování právních a správních předpisů členských států týka-
jících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k národní předmluvě, ke kapitole 2, k tabulce 1, k článku 4.2.3, 5.1.1.3, 5.1.6, 5.1.8, 7.1.1, 7.1.4, k tabulce 7, k článku A.1 (za tabulkou A.2), k tabulce A.5, A.6 a E.1, k článku H.2 a k obrázku F.4 doplněny informativní národní poznámky.

Informativní národní poznámka uvedená k tabulce 1 v článku 4.1 se týká celého textu normy, kde se vyskytuje použití velkých písmen pro skupiny paliv první třídy. Jednotlivé skupiny plynných paliv první třídy se označují malými písmeny, např. „skupina a“, „skupina b“, „skupina c“ atd., jak to stanovila EN 437, což znamená, že ozna-
čení skupin paliv první třídy velkým písmenem je chybné.

V originálu evropské normy jsou na několika místech chybné odkazy na tabulky a články, např. v článku 7.1.3.2.1, 7.3.6.2 aj.; je třeba se držet smyslu článku a podle toho použít odkaz na příslušnou tabulku či článek.

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s. p., Centrum technické normalizace, IČ 00001490, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 777-  4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 91.140.40 Nahrazuje EN 777-  4:1999

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva
s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností –
Část 4: Sestava H – Požadavky na bezpečnost

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use –
Part 4: System H – Safety 

Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant
les combustibles gazeux à usage non-domestique –
Partie 4: Système H – Sécurité

Gasgeräte-Heizstrahler – Dunkelstrahlersysteme
mit mehreren Brennern mit Gebläse für gewerbliche
und industrielle Anwendung –
Teil 4: System H – Sicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 777-  4:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

3.1 Sestava a její základní části 10

3.2 Spalovací okruh 12

3.3 Nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustava 13

3.4 Provozní vlastnosti sestavy 14

3.5 Plynná paliva 16

3.6 Podmínky provozu a měření 17

3.7 Země určení 17

4 Třídění sestav 18

4.1 Třídění podle vlastností použitých plynných paliv (kategorie) 18

4.2 Třídění podle paliv vhodných k použití 18

4.3 Třídění podle způsobu odvádění spalin 19

5 Požadavky na konstrukci 20

5.1 Všeobecně 20

5.2 Požadavky na nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustavu 23

5.3 Zapalovací zařízení 27

5.4 Hlavní hořáky 28

5.5 Sondy k měření přetlaku 28

5.6 Trysky 28

6 Požadavky na provozní vlastnosti 28

6.1 Těsnost 28

6.2 Tepelné příkony 28

6.3 Mezní teploty 29

6.4 Zapalování, šíření a stabilita plamene 29

6.5 Regulátor tlaku paliva 29

6.6 Spalování 29

6.7 Zkouška dlouhodobé provozní způsobilosti 30

6.8 Měření oxidů dusíku (NOx) 30

7 Zkušební metody 31

7.1 Všeobecně 31

7.2 Konstrukce a provedení 37

7.3 Bezpečnost provozu 37

7.4 Jiné škodlivé látky 48

8 Značení a návody 50

8.1 Značení na sestavě a na obalu 50

8.2 Návody 53

8.3 Jazyková redakce 55

9 Hodnocení shody potrubí POCED a jejich příslušných ochranných ústí 55

9.1 Všeobecně 55

9.2 Zkoušení typu 55

9.3 Řízení výroby u výrobce (FPC – Factory Production Control) 56

Příloha A (informativní)  Národní zvláštnosti 58

A.1 Všeobecně 58

A.2 Kategorie uvedené v základní části normy a uváděné na trh v jednotlivých zemích 58

A.3 Připojovací přetlaky spotřebiče odpovídající kategoriím uvedeným v A.2 59

Strana

A.4 Zvláštní kategorie uváděné na trh na území celé země nebo v jejích regionech 61

A.5 Zkušební plyny příslušející zvláštním kategoriím uvedeným v A.4 64

A.6 Přípojky paliva používané v jednotlivých zemích 66

A.7 Průměry kouřovodů používaných v jednotlivých zemích 67

Příloha B (informativní)  Sestava H 68

Příloha C (informativní)  Pravidla vzájemné shodnosti 69

C.1 Zařazení do kategorií v rámci menšího rozsahu Wobbeho čísla 69

C.2 Zařazení do kategorií v rámci stejného rozsahu Wobbeho čísla 69

C.3 Zařazení do kategorií v rámci většího rozsahu Wobbeho čísla 70

Příloha D (informativní)  Výpočet hmotnostního průtoku spalin 71

D.1 Hmotnostní průtok spalin 71

D.2 Podíl vzduchu ve spalinách 71

D.3 Přebytek vzduchu ve spalinách (l) 71

D.4 Podíl vodní páry ve spalinách 71

D.5 Podíl dusíku ve spalinách 72

D.6 Podíl kyslíku ve spalinách 72

D.7 Podíl suchých spalin 72

D.8 Podíl oxidu uhličitého ve spalinách 72

Příloha E (informativní)  Označení druhů paliv používaných v různých zemích 74

Příloha F (normativní)  Zvláštní národní podmínky 75

F.1 Všeobecně 75

Příloha G (informativní)  Příklad výpočtu statistických váhových koeficientů pro sestavu s nastavitelným regulačním
rozsahem příkonů 76

G.1 Příkony spotřebiče 76

G.2 Váhová hodnota Qpi,% = 20 76

G.3 Váhová hodnota Qpi,% = 40 76

G.4 Váhová hodnota Qpi,% = 60 76

G.5 Váhová hodnota Qpi,% = 70 76

G.6 Celková váhová hodnota 77

Příloha H  (informativní)  Přepočet hodnot NOx 78

H.1 Koeficienty pro přepočet emisí NOx 78

H.2 Přepočet naměřených hodnot NOx 79

Příloha I (informativní)  Národní zvláštnosti zemí, jejichž národní orgány jsou přidruženými členy CEN 81

Příloha J  (informativní)  Příklad přejímacích plánů 82

J.1 Přejímací plány 82

J.2 Kontrolní úrovně a postupy 82

Příloha K  (informativní)  Stanovení ztráty citelným teplem spalin 83

K.1 Všeobecné zkušební podmínky 83

K.2 Zkušební podmínky 83

K.3 Zkušební postup 83

K.4 Přesnost měření 85

K.5 Výpočet ztráty citelným teplem spalin 85

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU 87

Příloha ZB (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 89

ZB.1 Předmět a příslušné charakteristiky 89

ZB.2 Postup (postupy) prokazování shody [stavebních výrobků] 90

ZB.3 Označení shody CE a značení štítkem 92

Bibliografie 94

Předmluva

Tento dokument (EN 777-4:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 180 „Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro všeobecné použití a závěsné zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 777-4:1999.

Touto revizí se upravuje EN 777-4:1999. Norma byla vypracována na základě mandátu M/105 s cílem zahrnout požadavky na potrubí pro odvádění spalin – POCED, které je dodáváno jako nedílná součást sestavy, na podporu směrnice EU 89/106/EEC týkající se stavebních výrobků. Z tohoto důvodu jsou nyní sestavy v rámci předmětu této normy definovány spíše jako provedení B52 než B22.

Kromě toho byla využita příležitost této novely a norma byla aktualizována s ohledem na EN 437:2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) ES je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukční provedení, bezpečnost, třídění a značení závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro všeobecné použití vyjma domácností, sestávajících ze dvou nebo více hořákových jednotek, přičemž každý hořák je řízen automatikou hořáku a ovládán samostatným ventilátorem a samostatným hrdlem pro odvádění spalin (nazývaných sestava H a v tomto textu dále jen „sestava“).

Tato norma platí pro sestavy provedení B52 (viz 4.3) určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky. Tato norma platí pouze pro ty systémy, které jsou vybaveny hořáky s úplným předmísením směsi paliva a vzduchu.

Tato norma neplatí pro

  1. sestavy určené k použití v obytných prostorech;

  2. sestavy určené k použití ve venkovním prostředí;

  3. sestavy, jejichž tepelný příkon přesahuje 120 kW (vztaženo k výhřevnosti příslušného základního zkušebního plynu);

  4. sestavy s přerušovačem tahu;

  5. sestavy, které jsou konstruovány pro průběžnou kondenzaci v odtahovém systému při běžných provozních podmínkách;

  6. sestavy, jejichž potrubí pro odvádění spalin je z nekovového materiálu.

Tato norma platí pro sestavy, které jsou určeny ke zkoušení typu. Norma zahrnuje také požadavky týkající se hodnocení shody, včetně řízení výroby u výrobce, avšak tyto požadavky platí pouze pro potrubí POCED a jejich příslušná ochranná ústí.

POZNÁMKA Požadavky na sestavy, u nichž se neprovádějí zkoušky typu, bude nutno podrobit dalšímu posouzení.

Požadavky týkající se hospodárného využití energie nejsou v této evropské normě obsaženy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.