ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                 Duben 2007

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost -
Část 1-
3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou
varnou deskou

ČSN
EN 30-1- 3+A1

06 1410

                                                                                  idt EN 30-1- 3:2003+A1:2006

Domestic cooking appliances burning gas - Part 1- 3: Safety - Appliances having a glass ceramic hotplate

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 1- 3: Sécurité - Appareils comportant
une table de travail vitrocéramique

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 1- 3: Sicherheit - Geräte mit Glaskeramik-Kochteil

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-1- 3:2003+A1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 30-1- 3:2003+A1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 30-1- 3 (06 1410) z dubna 2004.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78115


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2006. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 30-1-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-1-1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost -
Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-1:1998/A1:1999 zavedena v ČSN EN 30-1-1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-4:2002 zavedena v ČSN EN 30-1-4:2003 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost -
Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou

EN 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky -
Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

EN 60335-2-6:1999 zavedena v ČSN EN 60335-2-6:2000 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče, nahrazena EN 60335-2-6:2003, zavedenou v ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 3: Mechanika

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv - Termíny a definice

ČSN EN 676 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar -
Provozní požadavky

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC ze dne 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČ 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26, Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                EN 30-1- 3:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                           Říjen 2006

ICS 97.040.20                                                                                                  Nahrazuje EN 30-1- 3:2003

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost -
Část 1- 3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou

Domestic cooking appliances burning gas -
Part 1- 3: Safety - Appliances having a glass ceramic hotplate

 

Appareils de cuisson domestiques utilisant
les combustibles gazeux -
Partie 1- 3: Sécurité - Appareils comportant
une table de travail vitrocéramique

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe -
Teil 1- 3: Sicherheit - Geräte mit Glaskeramik-Kochteil

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-07-02 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2006-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 30-1- 3:2003+A1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Třídění................................................................................................................................................................................... 7

5          Konstrukční požadavky....................................................................................................................................................... 7

6          Požadavky na provozní vlastnosti..................................................................................................................................... 8

7          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 9

8          Značení a návody............................................................................................................................................................... 11

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic ES
.................................................................................................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 30-1-3:2003+A1:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 49 „Varné spotřebiče na plynná paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2006-09-29.

Tento dokument nahrazuje EN 30-1-3:2003.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny symboly ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

Tato norma se má používat spolu s EN 30-1-1 nebo EN 30-1-4 a je-li to vhodné, s EN 30-1-2.

Požadavky na hospodárné využití energie jsou uvedeny v EN 30-2-1, popř. EN 30-2-2.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a provozní vlastnosti, zkušební metody a požadavky na bezpečnost a značení varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost, které jsou definovány v EN 30-1-1:1998 a v EN 30-1-1:1998/A1:1999; tyto spotřebiče mají jeden nebo několik uzavřených plotnových hořáků pod sklokeramickou deskou, dále jen „spotřebiče“.

Tato norma se má používat spolu s EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1:1998/A1:1999 nebo EN 30-1-4:2002 a je-li to vhodné, s EN 30-2-1:1999.

Norma neobsahuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody, které jsou specifické pro pečicí trouby a/nebo rožně s nucenou konvekcí.

Není-li dále stanoveno jinak, platí tato norma pro spotřebiče nebo jejich funkční uzly, ať jsou volně stojící nebo tvoří součást spotřebiče, a to i tehdy, jestliže jiné topné funkční uzly spotřebiče využívají elektrickou energii (např. kombinované sporáky na plynná paliva a elektrickou energii).

Tato norma obsahuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti zařízení zabudovaného ve spotřebiči v souvislosti se spalováním plynného paliva. Neobsahuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti elektricky ohřívaných funkčních uzlů jejich příslušného zařízení1).

Tato norma neplatí pro:

      spotřebiče určené k venkovnímu použití;

      spotřebiče připojené k potrubí pro odvádění spalin;

      spotřebiče se samočisticí pyrolytickou pečicí troubou;

      spotřebiče s automatikami hořáků, které

·       mají druhou bezpečnou dobu nebo

·       řídí jeden hořák nebo více hořáků, jehož (jejichž) součástí je samostatný zapalovací hořák;

      spotřebiče s otevřeným hořákem nebo neuzavřeným plotnovým hořákem;

      spotřebiče vybavené poměrovými regulátory vzduch/palivo;

      spotřebiče s více než jedním ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo pro odvádění spalin ze spalovací komory;

      spotřebiče pro vyšší přetlaky paliva, než jsou přetlaky uvedené v 7.1.2.

Tato norma neobsahuje požadavky týkající se lahví na paliva třetí třídy, jejich regulátorů a jejich připojení.

Tato evropská norma platí pouze pro zkoušení typu.-- Vynechaný text --