ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                       Září 2006

Tepelné soustavy v budovách -
Projektování a montáž

ČSN 06 0310

 

Heating systems in buildings - Design and installation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 0310 z ledna 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76295
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 9

5          Tepelné soustavy v budovách........................................................................................................................................... 9

5.1       Rozdělení tepelných soustav............................................................................................................................................ 9

5.2       Volba otopných soustav..................................................................................................................................................... 9

6          Technické požadavky........................................................................................................................................................ 10

6.1       Otopné soustavy................................................................................................................................................................ 10

6.2       Zařízení tepelných soustav.............................................................................................................................................. 11

6.3       Značení zařízení................................................................................................................................................................. 11

6.4       Tepelné izolace.................................................................................................................................................................. 12

6.5       Kotle a další zařízení pro výrobu tepla, výměníky, redukční zařízení aj.................................................................... 12

6.6       Zařízení regulace a měření.............................................................................................................................................. 13

6.7       Čerpadla............................................................................................................................................................................. 14

6.8       Spotřebiče tepla................................................................................................................................................................. 15

6.9       Potrubí................................................................................................................................................................................. 15

6.10     Armatury.............................................................................................................................................................................. 15

7          Projektová dokumentace................................................................................................................................................. 16

8          Zkoušky zařízení................................................................................................................................................................. 16

8.1       Účel zkoušek...................................................................................................................................................................... 16

8.2       Zkouška těsnosti............................................................................................................................................................... 16

8.3       Provozní zkoušky................................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní) Stanovení přípojného tepelného výkonu......................................................................................... 19

A.1       Vytápění objektu s přerušovaným větráním a ohříváním teplé vody........................................................................ 19

A.2       Vytápění objektu s trvalým větráním nebo nepřetržitým technologickým ohřevem............................................... 19

A.3       Vytápění a ohřívání teplé vody průtočným způsobem s přednostním ohřevem TV............................................... 19


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena tak, aby vyhovovala novým pojmům, definicím a požadavkům vyplývajících z evropských směrnic, českých předpisů a norem ČSN EN.

Text normy byl revidován v důsledku zavedení EN 12828, ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

ČSN EN 442-1 (06 1100) Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

ČSN EN 442-1/A1 (06 1100) Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

ČSN EN 1264-3 (06 0315) Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování

ČSN EN 287-1 (05 0711)Zkoušky svářečů.- Tavné svařování - Část 1: Oceli

ČSN EN 764-7 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

ČSN EN 12952-1 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12952-7 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

ČN EN 12952-10 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

ČSN EN 12952-12 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody

ČSN EN 12952-13 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

ČSN EN 12952-15 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

ČSN EN 12953-1 Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů

ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení

ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN EN 13084-1 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-2 (73 422) Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5-2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie


Strana 4

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 (73 4201) Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 12831(06 0206) Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Souvisící předpisy

Zákon č. 458/2000 Sb. V platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zákon 406/2000 Sb. v platném znění, o hospodaření energií

Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění, o státní odborném dozoru nad bezpečnosti práce

Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 20/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištěni jejich bezpečnosti

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištěni bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 150/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

Vyhláška č. 152/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší


Strana 5

Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E, a.s. Praha, IČ 63080460, Ing. Vladimír Jirout, Ing. Karel Mrázek, Ing. Vladimír Valenta, Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav ústředního vytápění, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru.

Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12 828. Jestliže návrh uspořádání podle této normy bude jiný než uvádí ČSN EN 12 828, je nutno toto řešení odůvodnit.-- Vynechaný text --