ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10; 91.140.60                                                                                                                         Září 2006

Tepelné soustavy v budovách -
Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0830

 

Heating systems in buildings - Safety device

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 0830 ze srpna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76292
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 5

4          Značky................................................................................................................................................................................... 7

5          Všeobecné technické požadavky..................................................................................................................................... 7

6          Zabezpečovací zařízení nízkotlakých parních kotlů do nejvyššího pracovního přetlaku 70 kPa........................... 9

7          Zabezpečovací zařízení vodních tepelných soustav.................................................................................................... 10

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

7.2       Pojistné zařízení................................................................................................................................................................. 10

7.3       Ochrana proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku........................................................................................ 11

7.4       Výpočet pojistného zařízení............................................................................................................................................. 11

7.5       Expanzní zařízení............................................................................................................................................................... 12

7.6       Ochrana proti nadměrné teplotě.................................................................................................................................... 13

7.7       Ochrana proti nedostatku vody....................................................................................................................................... 14

7.8       Otevřené teplovodní soustavy......................................................................................................................................... 14

7.9       Uzavřené tepelné soustavy.............................................................................................................................................. 14

8          Zabezpečovací zařízení ohřívačů teplé vody................................................................................................................. 15

9          Provoz, údržba a obsluha................................................................................................................................................. 16

Příloha A (informativní) Parametry syté vodní páry.................................................................................................................. 18

Příloha B (informativní) Závislost poměrného zvětšení objemu vody Δν na teplotním rozdílu θm - 10 °C.................... 19


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena tak, aby vyhovovala novým pojmům, definicím a požadavkům vyplývajících z evropských směrnic, českých předpisů a norem ČSN EN.

Text normy byl revidován v důsledku zavedení EN 12828.

Souvisící ČSN

ČSN EN 442-1 (06 1100) Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

ČSN EN 442-1/A1 (06 1100) Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

ČSN EN 764-7 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

ČSN 06 0009 Výměníky tepla pro ústřední vytápění. Technické požadavky

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0021 Horkovodní kotle. Typy a základní parametry

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 0710Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná a energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 38 3350 Zásobování teplem, všeobecné zásady

ČSN 69 0012Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

Souvisící předpisy

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní odborném dozoru nad bezpečnosti práce

Zákon č.22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č.20/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Nařízení vlády č.26/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištěni jejich bezpečnosti

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištěni bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí


Strana 4

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E, a.s. Praha, IČ 630 80 460, Ing. Vladimír Jirout, Ing. Karel Mrázek, Ing. Vladimír Valenta

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání teplé vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy
v budovách (dále jen zabezpečovací zařízení):

a)  parních nízkotlakých kotlů a vyvíječů páry do nejvyššího pracovního přetlaku 50 kPa;

b)  teplovodních otopných soustav s nejvyšší pracovní teplotou do 110 °C s kotli a výměníky;

c)  horkovodních uzavřených otopných soustav s pracovní teplotou nad 110 °C s kotli a výměníky jakékoliv konstrukce, vytápěných z ústředního zdroje tepla;

d)  ohřívačů teplé vody, připojených k tepelné soustavě a ohřívající vodu teplem přenášeným teplonosnou látkou a s přihlédnutím k ČSN EN 806-2.

Zařízení, jejichž prováděcí projekt byl schválen před vydáním této normy, mohou být realizována a provozována podle projektu a dokumentace tohoto zařízení. Při rekonstrukcích a generálních opravách však musí být upraveny podle této normy.

Tato norma neplatí pro zabezpečovací zařízení a výstroj:

a)  vestavěných ohřívačů teplé vody v teplovodních kotlích do výkonu 50 kW podle ČSN 07 0245;

b)  plynových rychloohřívacích kotlů do výkonu 31,5 kW s vodním objemem do 10 litrů podle ČSN 07 0246.

Pro zabezpečovací zařízení parních kotlů a vyvíječů páry s nejvyšším přetlakem páry nad 50 kPa
a horkovodních kotlů s nejvyšší teplotou 110 °C platí ČSN 07 0620 a ČSN 69 0010-5-2.

Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12 828. Jestliže návrh uspořádání podle této normy bude jiný než uvádí ČSN EN 12 828, je nutno toto řešení odůvodnit.-- Vynechaný text --