ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                  Červen 2003

Varné spotřebiče na plynná paliva
pro domácnost -
Část 1- 4: Bezpečnost -
Spotřebiče s hořákem nebo více
hořáky s automatikou

ČSN
EN 30-1- 4

06 1410

 

Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances having one or more burners with an automatic
burner control system

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 1-4: Sécurité - Appareils comportant un ou
plusieurs brûleurs avec système automatique de commande pour brûleurs

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 1-4: Sicherheit - Geräte mit einem oder mehreren Brenner(n) mit
Feuerungsautomat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-1-4:2002. Evropská norma EN 30-1-4:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 30-1-4:2002. The European Standard EN 30-1-4:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 30-1-4 (06 1410) z května 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67392
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 30-1-4:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 30-1-4 z května 2003 převzala EN 30-1-4:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 30-1-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-1-1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-1:1998/A1:1999 zavedena v ČSN EN 30-1-4:1999/A1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-2:1999 zavedena v ČSN EN 30-1-2:2000 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

prEN 30-1-3:2002 dosud nezavedena

EN 88:1991 zavedena v ČSN EN 88+A1 (06 1801) Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar

EN 126:1995 zavedena v ČSN EN 126:1997 (06 1806) Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv

EN 161:2001 zavedena v ČSN EN 161:2002 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

EN 257:1992 zavedena v ČSN EN 257:1994 (06 1804) Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

EN 298:1993 zavedena v ČSN EN 298:1995 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

EN 60730-2-9:1995 zavedena v ČSN EN 60730-2-9:1997 (36 1950) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 3: Mechanika

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN EN 676 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv - Termíny a definice

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar - Provozní požadavky

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 90/396/EEC z 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států, vztahujících se ke spotřebičům plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČO 155 57 448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 30-1-4
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.040.20

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost -
Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky
s automatikou

Domestic cooking appliances burning gas -
Part 1-4: Safety - Appliances having one or more burners with an automatic
burner control system

 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les

combustibles gazeux - Partie 1-4: Sécurité -

Appareils comportant un ou plusieurs brûleurs avec

système automatique de commande pour brûleurs

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe -

Teil 1-4: Sicherheit - Geräte mit einem oder

mehreren Brenner(n) mit Feuerungsautomat

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky            Ref. č. EN 30-1-4:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3.1       Definice týkající se částí spotřebiče................................................................................................................................ 7

3.2       Doplňující termíny a definice vztahující se ke spotřebičům s hořáky s automatikou............................................. 8

4          Třídění.................................................................................................................................................................................. 12

5          Konstrukční požadavky..................................................................................................................................................... 12

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

5.2       Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 13

5.3       Doplňující požadavky na spotřebiče s jedním hořákem nebo více hořáky s automatikou.................................. 14

5.4       Doplňující požadavky na hořáky s automatikou........................................................................................................... 19

6          Požadavky na provozní vlastnosti................................................................................................................................... 26

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

6.2       Zvláštní požadavky na varné jednotky............................................................................................................................ 26

6.3       Zvláštní požadavky na pečicí trouby a rožně................................................................................................................. 27

6.4       Doplňující požadavky na spotřebiče s hořáky s automatikami................................................................................. 27

6.5       Doplňující požadavky na hořáky varné jednotky s automatikami............................................................................. 28

6.6       Doplňující požadavky na hořáky pečicí trouby a rožně s automatikami.................................................................. 30

7          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 32

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 32

7.2       Ověřování konstrukčních požadavků.............................................................................................................................. 33

7.3       Ověřování provozních požadavků.................................................................................................................................... 34

7.4       Ověřování konstrukčních požadavků specifických pro části spotřebiče s hořáky s automatikou...................... 39

7.5       Ověřování provozních požadavků specifických pro části spotřebiče s hořáky s automatikou............................ 41

8          Značení a návody............................................................................................................................................................... 61

8.1       Značení na spotřebiči....................................................................................................................................................... 61

8.2       Značení na obalu............................................................................................................................................................... 61

8.3       Návody................................................................................................................................................................................. 61

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 62

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 62

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 62

Příloha D (informativní)................................................................................................................................................................. 62

Příloha E (informativní).................................................................................................................................................................. 62

Příloha F (informativní).................................................................................................................................................................. 62

Příloha G (informativní) Postup analýzy poruchového stavu při posuzování bezpečnosti spotřebiče
v případě poruchy jakéhokoli samostatného samočinného uzavíracího ventilu v řídicím systému hořáku.... 63

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic ES
......................................................................................................................................................................... 66


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 30-1-4:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 49 „Varné spotřebiče na plynná paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato norma se má používat spolu s EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1/A1:1999, z nichž vyplývají požadavky a zkušební metody pro spotřebiče s jedním hořákem nebo s více hořáky s automatikou. Tato norma uvádí zejména požadavky a zkušební metody, jenž jsou specifické pro tyto spotřebiče a které doplňují nebo nahrazují požadavky a zkušební metody uvedené v EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1/A1:1999.

Tato část normy je rovněž určena k použití spolu s jakoukoli jinou částí EN 30-1-x týkající se „Bezpečnosti“, a to v případě, že spotřebiče, kterých se tato jiná část týká, mají hořák s automatikou.

Požadavky týkající se „hospodárného využití energie“ jsou uvedeny v jiných příslušných částech této normy (EN 30-2-x).

Záležitosti týkající se systémů zabezpečování jakosti, výrobních zkoušek a certifikátů shody, včetně záležitostí týkajících se pomocných zařízení, nejsou předmětem této normy.

V této evropské normě nejsou uvedeny žádné požadavky týkající se emisí NOx s ohledem na způsob používání těchto spotřebičů a na jejich malý výkon a také vzhledem k tomu, že znečištění životního prostředí je zanedbatelné.

POZNÁMKA V zemích, které požadují zvláštní kategorie (uvedené v EN 437:1993) a u nichž nejsou uvedeny zvláštní informace týkající se A.3.3 a A.3.4, platí, že všeobecné požadavky (viz 5.2.4 a 5.1.1) se vztahují rovněž na tyto zvláštní kategorie.

Jiné evropské normy týkající se varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost jsou:

      EN 30-1-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

      EN 30-1-2: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

      prEN 30-1-3: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklo-keramickou varnou deskou

      EN 30-2-1: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecné požadavky

      EN 30-2-2: Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí.

Přílohy A a B jsou informativní.

Přílohy C, D, E a F jsou normativní.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví konstrukční požadavky, provozní vlastnosti, zkušební metody a požadavky na bezpečnost a značení varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost, definovaných v EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1/A1:1999, které mají jeden hořák nebo více hořáků s automatikou, dále jen „spotřebiče“.

Tato norma zahrnuje zvláštní požadavky a zkušební metody, které platí pro hořáky s automatikou v případech, kdy je či není spotřebič vybaven ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu do příslušného hořáku a/nebo pro odvádění spalin z příslušného hořáku. Tyto zvláštní požadavky a zkušební metody platí pouze v případě, že je hořák vybaven automatikou, a neplatí pro hořáky se samočinným zapalováním, které spadají do předmětu norem EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1/A1:1999.

Tato norma je určena k použití spolu s EN 30-1-1:1998 a EN 30-1-1/A1:1999 a, je-li to vhodné, s jinými částmi EN 30-1, které se týkají spotřebičů:

      s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí,

      se sklo-keramickou varnou deskou.

Norma neobsahuje žádné požadavky na bezpečnost ani zkušební metody, které jsou osobité pro pečicí trouby a/nebo rožně s nucenou konvekcí a pro sklo-keramické varné desky.

V případě, že to není v dalším textu výslovně vyloučeno, platí tato norma pro uvedené spotřebiče a jejich součásti ať samostatné nebo vestavěné do spotřebičů, dokonce i když další vytápěcí prvky spotřebiče využívají elektrickou energii (např. kombinovaný sporák - na plynné palivo a elektrickou energii).

Tato norma zahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost přístrojů zabudovaných do spotřebiče v souvislosti se spalováním plynného paliva. Nezahrnuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti elektrických funkčních uzlů nebo jejich příslušného zařízení 1).

Tato norma neplatí pro:

-      spotřebiče určené k venkovnímu použití;

-      spotřebiče připojené k potrubí pro odvádění spalin;

-      spotřebiče se samočisticí pyrolytickou pečicí troubou;

-      spotřebiče s automatikami, které buď mají druhou bezpečnou dobu (viz EN 298:1993), nebo ovládají jeden hořák nebo více hořáků, jehož součástí je samostatný zapalovací hořák;

-      spotřebiče s otevřeným nebo odnímatelným plotnovým hořákem (viz 3.1.1), který má ventilátor pro přivádění spalovacího vzduchu;

-      spotřebiče s uzavřenými plotnovými hořáky, které nejsou vybaveny automatikou;

-      spotřebiče pro vyšší přetlaky paliva, než jsou přetlaky uvedené v 7.1.2;

-      spotřebiče vybavené regulátory směsi palivo-vzduch.

Tato norma nestanoví požadavky pro lahve na paliva třetí třídy, jejich regulátory tlaku a přípojky.

Tato evropská norma platí pouze pro zkoušení typu.-- Vynechaný text --