ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                   Duben 2000

Varné spotřebiče na plynná paliva
pro domácnost -
Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

ČSN
EN 30-2-2


06 1410

 

Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-2: Utilisation rationnelle de l´énergie - Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée

Haushalt - Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Rationelle Energienutzung - Geräte mit Umluft-Backöfen und/oder - Strahlungsgrilleinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-2-2:1999. Evropská norma EN 30-2-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 30-2-2:1999. The European Standard EN 30-2-2:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58531
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 30-1-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-1-1(06 1410):1998 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-1:1998/A1:1999 zavedena v ČSN EN 30-1-1/A1(06 1410):1999 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-2:1999 zavedena v ČSN EN 30-1-2(06 1410):1999 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost-Část 1-2:Bezpečnost-Spotřebiče s pečícími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

EN 30-2-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-2-1(06 1410):1999 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost-Část 2-1: Hospodárné využití energie-Všeobecně

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č.177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Zdeněk Krejčí, Brno, IČO 163 32 041

Technická normalizační komise: TNK 26, Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 30-2-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.040.20

 

Varné spotřebiče na plynná paliva
pro domácnost -
Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami
a/nebo rožni s nucenou konvekcí

 

 

Domestic cooking appliances burning gas -
Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills

 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-2: Utilisation rationnelle de l´énergie - Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée

Haushalt - Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Rationelle Energienutzung - Geräte mit Umluft-Backöfen und/oder - Strahlungsgrilleinrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Technické požadavky............................................................................................................................................................. 6

4.1    Účinnost................................................................................................................................................................................... 6

4.2    Udržovací teplo pečicí trouby................................................................................................................................................ 6

5       Zkušební metody.................................................................................................................................................................... 7

5.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 7

5.2    Účinnost................................................................................................................................................................................... 7

5.3    Udržovací teplo pečicí trouby................................................................................................................................................ 7

Příloha ZA (informativní)   Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
                                               nebo jiná ustanovení směrnic EU................................................................................................. 8


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 49 „Varné spotřebiče na plynná paliva", jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, zrušit nejpozději do ledna 2000.

Tato část evropské normy EN 30 odkazuje na příslušné kapitoly EN 30-1-2:1999 a EN 30-2-1:1998, přičemž je upravuje nebo doplňuje. Z toho vyplývá, že tato část je určena pouze k použití spolu s výše uvedenými dvěma částmi.

Tato část je rovněž určena k použití spolu s jakoukoli jinou částí EN 30-2-x týkající se „Hospodárného využití energie", a to v případě, že spotřebiče, kterých se týká tato jiná část, mají pečicí trouby a/nebo rožně s nucenou konvekcí.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro hospodárné využití energie varných spotřebičů na plynná paliva s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí na hořlavé plyny; tyto spotřebiče jsou definovány v kapitole 1 EN 30-1-2:1999.

Tato evropská norma se týká pouze zkoušení typu.

POZNÁMKA Tepelné hodnoty uvedené v této normě jsou vztaženy ke spalnému teplu (Hs), jak je definováno v EN 30-1-2:1999.-- Vynechaný text --