ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20                                                                                                                                     Únor 1999

Varné spotřebiče na plynná paliva
pro domácnost -
Část 2-1: Hospodárné využití energie -Všeobecně

ČSN
EN 30-2-1

06 1410

 

Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1: Utilisation rationnelle de l'énergie - Généralités

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung - Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-2-1:1998. Evropská norma EN 30-2-1:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 30-2-1:1998. The European Standard EN 30-2-1 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN EN 30-1-1 (06 1410) nahrazuje ČSN 06 1410 z 1990-05-14 v celém rozsahu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55092
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 30-1-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-1-1 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (06 1410)

Souvisící ČSN

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Zdeněk Krejčí, Brno, IČO 163 32 041

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 30-2-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Březen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS: 97.040.20

Deskriptory: gas appliances, cooking appliances, household appliances, ovens, cookers, grills, performance evaluation, efficiency, calorific value, energy consumption, tests, specifications

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost -
Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecně

Domestic cooking appliances burning gas -
Part 2-1: Rational use of energy - General

 

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux -
Partie 2-1: Utilisation rationnelle de l'énergie - Généralités

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung - Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CEN 18. ledna 1997.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 5

3       Termíny a definice. ................................................................................................................................................................ 5

3.1    Udržovací teplo pečicí trouby ............................................................................................................................................... 6

4       Technické požadavky ............................................................................................................................................................ 6

4.1    Účinnost. ................................................................................................................................................................................. 6

4.2    Udržovací teplo pečicí trouby ............................................................................................................................................... 6

5       Zkušební metody ................................................................................................................................................................... 6

5.1    Všeobecně .............................................................................................................................................................................. 6

5.2    Účinnost .................................................................................................................................................................................. 6

5.3    Udržovací teplo pečicí trouby ............................................................................................................................................... 8

Příloha ZA (informativní)  Články této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU ............................................................................................................................... 9


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 49 "Varné spotřebiče na plynná paliva", jejíž sekretariát zajišťoval AFNOR; nyní jej zajišťuje UNI na základě usnesení BT 50/1996.

Tato evropská norma nahrazuje EN 30:1979, EN 30:1979/A2:1980 a EN 30:1979/A3 MOD.2:1995.

Této evropské normě se nejpozději do září 1998 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s touto normou v rozporu, se zruší nejpozději do září 1998.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Část 2-1 "Hospodárné využití energie" EN 30 doplňuje Část 1-1 "Všeobecné požadavky na bezpečnost".

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro hospodárné využití energie varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost, popsaných v kapitole 1 EN 30-1-1:1998.

Tato norma platí jen pro typové zkoušky.

POZNÁMKA - Tepelné hodnoty jsou v této normě vztaženy k spalnému teplu (Hs) tak, jak je definováno v EN 30-1-1:1998.-- Vynechaný text --