ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.65

Červen 1998

Průtokové ohřívače vody
s atmosférickými hořáky na plynná
paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody

ČSN
EN 26

06 1411

 

 

 

Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, of fitted with atmospheric burners

Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux

Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch mit atmosphärischen Brennern

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 26:1997. Evropská norma EN 26:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 26:1997. The European Standard EN 26:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 26 z listopadu 1992.

 

© Český normalizační institut, 1998
51877


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 88:1991 zavedena v ČSN EN 88 Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar (06 1801)

EN 125:1991 zavedena v ČSN EN 125 Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene (06 1802)

EN 126:1995 zavedena v ČSN EN 126 Vícefunkční řídicí přístroje hořáků a spotřebičů plynných paliv (06 1806)

EN 161:1991 zavedena v ČSN EN 161 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv (06 1803)

EN 298:1993 zavedena v ČSN EN 298 Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru (06 1805)

EN 437:1993  zavedena v ČSN EN 437 Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů (06 1001)

EN 549:1994 zavedena v ČSN EN 549 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva (02 9283)

EN 23166:1988 nahrazena EN 23166:1993 zavedenou v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

CR 1472:1994 nezavedena, nahrazena CR 1472:1997

prEN 50165:1995 nezavedena, nahrazena EN 50165:1997

EN 60335-1:1994 zavedena v ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (36 1040)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

EN 60730-2-9:1995 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty (36 1950)

EN 60742:1989 dosud nezavedena

ISO 7-1:1982 nahrazena ISO 7-1:1994 zavedenou v ČSN ISO 7-1 Trubkové spoje pro závity těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4034)

ISO 228-1:1982 nahrazena ISO 228-1:1994 zavedenou v ČSN ISO 228-1 Trubkové spoje pro závity netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4033)

ISO 262:1973 dosud nezavedena

ISO 274:1975 dosud nezavedena

ISO 301:1981 dosud nezavedena

ISO 1817:1985 zavedena v ČSN ISO 1817 Pryž - Stanovení účinku kapalin (62 1510)

ISO 6976:1995 dosud nezavedena

ISO 7005:1992 dosud nezavedena

IEC 335-2-14:1994 zavedena v ČSN EN 60335-2-14 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské strojky (36 1040)

IEC 479-1:1994 dosud nezavedena

IEC 479-2:1987 dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN ISO 31-3 Veličiny a jednotky - Část 3: Mechanika

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla


Strana 3

ČSN 06 1610 Časti dymovodu domácich spotrebičov

ČSN 42 8706 Trubky ze slitin mědi pro výměníky tepla - Rozměry

ČSN 38 6441 Odběrná plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách

 

Tato norma obsahuje národní přílohu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 155 57 448, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hušák Jiří


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 26

EUROPEAN STANDARD

Leden 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.140.65

Deskriptory: water heaters, sanitary appliances, gas appliances

 

Průtokové ohřívače vody s atmosférickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody

 

Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, of fitted with atmospheric burners

Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brűleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux

Gasbeheizte Durchlauf -Wasserheizer für den sanitären Gebrauch mit atmosphärischen Brennern

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-15. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 6

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

7

1

Předmět normy

7

2

Normativní odkazy

8

3

Termíny a definice

9

3.1

Průtokový ohřívač vody

9

3.2

Podmínky pro připojování plynného paliva a elektrické energie

10

3.3

Palivový rozvod

11

3.4

Nastavovací, řídicí a zabezpečovací zařízení

11

3.5

Provozní a bezpečnostní činnosti

12

3.6

Hořáky

13

3.7

Spalovací okruh

13

3.8

Vodní okruh

14

3.9

Těsnost palivového rozvodu

14

3.10

Provoz

14

4

Roztřídění

17

4.1

Třídění plynných paliv

17

4.2

Třídění ohřívačů do kategorií

17

4.3

Třídění ohřívačů podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin (provedení ohřívačů)

19

4.4

Přetlak ohřívané vody

20

5

Označování a návody

20

5.1

Označování ohřívače

20

5.2

Návody

23

5.3

Jazyková redakce

26

6

Konstrukční požadavky

26

6.1

Všeobecné požadavky

26

6.2

Nastavovací, řídicí a bezpečnostní přístroje

29

6.3

Hlavní hořák

34

7

Požadavky na provozní vlastnosti

35

7.1

Všeobecně

35

7.2

Těsnost

42

7.3

Tepelné příkony

44

7.4

Teplota ovládačů

46

7.5

Teplota nastavovacích, řídicích a zabezpečovacích zařízení

46

7.6

Teplota pláště ohřívače, stěny, na níž je instalován a přilehlých stěn

46

7.7

Zapalování - Šíření plamene - Stabilita plamene

47

7.8

Nastavovací, řídicí a zabezpečovací zařízení

51

7.9

Úroveň spalování

61

7.10

Usazování sazí

63

8

Hospodárné využití energie

63

8.1

Tepelný příkon zapalovacích hořáků

63

8.2

Účinnost

64

9

Vhodnost pro daný účel

64

9.1

Konstrukční vlastnosti

65

9.2

Provozní vlastnosti

65

Příloha A (informativní) Národní zvláštnosti

83

A.1 Kategorie uvedené v základní části normy a používané v jednotlivých zemích

83

A.2 Připojovací přetlaky, které odpovídají kategoriím ohřívačů uvedeným v A.1

85

A.3 Zvláštní kategorie používané na území jedné země

85

A.4 Zkušební plyny a zkušební přetlaky příslušející zvláštním kategoriím uvedeným v A.3

88

A.5 Doplňující označení odpovídající příslušným kategoriím uvedeným v A.3

90

A.6 Zvláštní podmínky

91

A.7 Podmínky pro připojování v jednotlivých zemích

91

A.8 Podmínky připojení vody pro běžné použití v jednotlivých zemích

93

A.9 Průměry kouřovodu používané v jednotlivých zemích

94

Příloha B (normativní) Zkušební zařízení pro ohřívače provedení C 11

95


Strana 7

Příloha C (normativní) Zkušební zařízení pro zkoušky ohřívače provedení C 21

96

Příloha D (normativní) Popis utěsněné místnosti pro zkoušky ohřívačů provedení A AS

97

D.1 Charakteristika utěsněné místnosti

97

D.2 Těsnost místnosti

97

D.3 Úroveň mísení

97

D.4 Vybavení místnosti

97

Příloha E (informativní) Zkouška těsnosti rozvodu paliva - Volumetrická metoda

98

E.1 Zkušební zařízení

98

E.2 Zkušební metoda

98

Příloha F (informativní) Použité základní veličiny a značky

99

Příloha G (informativní) Směrnice pro rozšíření platnosti na jiné kategorie

100

Příloha H (informativní) Ochrana proti úrazu elektrickým proudem v případě vysokonapěťového zapalovacího zařízení

101

H.1 Ochrana proti dotyku živých částí

101

Příloha J (informativní) Příklady značení na ohřívači

103

J.1 Výrobní štítek

103

J.2 Doplňující značení

103

Příloha K (normativní) Značení na ohřívači a na jeho obalu - Údaj o druhu paliva v cizojazyčném názvu podle požadavků jednotlivých zemí

104

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU

106

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 48 „Ohřívače vody na plynná paliva" , jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do července 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do července 1997.

Cílem zpracované normy je stanovení požadavků na:

  - bezpečnost a hospodárné využívání energie;

  - použitelnost.

Vzhledem k tomu, že se připravují všeobecné požadavky na odběr vzorků a měření NOx, nestanovuje tento dokument zvláštní ustanovení aplikovatelné pro tuto problematiku. Tato problematika bude však řešena průběžně.

Tato evropská norma nahrazuje EN 26:1977, EN 26:1977/A3:1984 a EN 26:1977/A4:1984.

„Normativní" přílohy jsou nedílnou součástí této normy. „Informativní" přílohy jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy B, C, D, J, K normativní a přílohy A, E, F, G, H, ZA jsou informativní.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, hospodárné využívání energie, vhodnost používání, třídění a označování a metody zkoušení pro průtokové ohřívače užitkové (pitné) vody na plynná paliva pro domácnost, dále jen „ohřívače vody" .


Strana 8

Tato norma platí pro ohřívače vody:

  - provedení AAS , B11 , B11BS , C11 a C21 ;

  - vybavené atmosférickými hořáky;

  - spalující jeden nebo více druhů (tříd) topných plynů odpovídajících třem třídám plynného paliva v souladu s tabulkou 3, při přetlacích uvedených v tabulkách 6 a 7 v článku 7.1.4;

  - o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 45 kW;

  - se zapalovacím hořákem nebo s přímým zapalováním hlavního hořáku.

V této evropské normě jsou tepelné příkony vztaženy k výhřevnosti ( Hi ).

V této evropské normě nejsou obsaženy požadavky na ohřívače:

  - určené pro přípravu vody k vaření;

  - vybavené hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu;

  - vybavené zařízením pro nucený odvod spalin;

  - v kombinovaném provedení průtočný teplovodní kotel pro vytápění - ohřívač pro ohřev užitkové (pitné) vody;

  - využívající teplo vzniklé kondenzací vody ve spalinách.

Tato evropská norma:

  - neplatí pro ohřívače v provedení A za předpokladu, že tyto ohřívače nejsou vybaveny hlídačem okolního prostředí;

  - bere při označování ohřívačů v úvahu informace uvedené v technické zprávě CR 1472;

  - se týká pouze typových zkoušek ohřívačů.

V této evropské normě nejsou zahrnuty požadavky na systémy zabezpečování jakosti, výrobní zkoušky a certifikaci pomocných řídicích přístrojů.

Jestliže výrobce uvede, že ohřívač byl zkoušen v souladu s EN 26, pak musí ohřívač splňovat všechny požadavky této evropské normy.

Ohřívače provedení B musí být vybaveny pojistkou zpětného toku spalin tak, aby byl splněn základní požadavek 3.4.3 Směrnice ES. V této evropské normě je tento ohřívač označen jako ohřívač provedení

B11BS .

Pojistka zpětného toku spalin se nepožaduje u ohřívačů určených k použití ve volném prostředí nebo v prostoru, který je oddělen od obytných místností a je větrán odpovídajícím způsobem; v tomto případě však musí být uvedeno na obalu ohřívače příslušné upozornění a v návodě pro obsluhu jasně vymezeno použití tohoto schváleného typu ohřívače. V této evropské normě je tento ohřívač označen jako ohřívač provedení B11 .

Značky použité v této normě jsou shrnuty v příloze F.

 -- Vynechaný text --