ICS 01.040.27; 01.040.91; 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 12309-1

 

06 1520

Listopad 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva
se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW –
Část 1: Termíny a definice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12309-1 (06 1520) z července 2015.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.