ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60

Březen 1998

Ohřívání užitkové vody - Navrhování
a projektování

ČSN 06 0320


 

 

 

Heating of service water - Designing and projection

La production d' eau chaude sanitaire - La conception

Brauchwassererwärmung - Antragstellung und Planung

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny a definice, značky a jednotky

4

4

Všeobecné technické požadavky

7

5

Ohřívání vody

8

6

Technické požadavky

9

7

Navrhování

10

Příloha A (informativní) Příklady výpočtů

13

Příloha B (informativní) Křivky dodávky a odběru

15

Příloha C (informativní) Podklady pro navrhování

17

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 0320 z 1986-01-10.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
51639


Strana 2

Předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla v celém rozsahu přepracována. Byly vypuštěny popisné články, zastaralá informativní schémata zapojení a byl navržen nový způsob navrhování zařízení. Při výpočtu potřebného výkonu zdroje se vychází z určujících výtoků a současnosti jejich používání.

Spotřebu teplé užitkové vody (dále jen TUV) příznivě ovlivnilo zavádění nových úsporných výtokových armatur a osazování měřičů spotřebované teplé vody. Další závažnou změnou ovlivňující přístup k řešení ohřevu užitkové vody je přechod od zásobníkového ohřevu k ohřevu průtočnému s překlenutím odběrových špiček v bezpodmínečně nutných případech poměrně malým zásobníkem.

 

Souvisící ČSN

ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

ČSN 06 1318 Zásobníkový ohřívač vody na topnou naftu. Technické požadavky. Zkušební metody

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

ČSN EN 26 Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k ohřevu užitkové (pitné) vody (06 1411)

ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků

ČSN EN 60 335-2-35 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody (36 1055)

ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5-2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 69 6109 Chemická zařízení. Teplosměnné trubkové aparáty. Technická ustanovení

ČSN 75 7111 Jakost vod. Pitná voda

ČSN 83 0615 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

 

Souvisící předpisy

Zákon 222/94 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci

Vyhláška MZd ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška MPO ČR č. 245/1995, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele

Hygienické předpisy MZd ČSR svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky kzajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce atechnických zařízení


Strana 3

Vypracovaní normy

Zpracovatel: STÚ-E, a. s. Praha 1, IČO 630 80 460, Josef Fantyš; Ing. Vladimír Jirout, Praha 4, IČO 153 08 481; Ing. Vladimír Valenta, Říčany, IČO 125 28 919

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro projektování zařízení k ohřívání užitkové vody pro mytí, koupání, praní, umývání předmětů a úklid.

Tato norma neplatí pro navrhování potrubních rozvodů TUV a cirkulace a pro provoz zařízení.

Tato norma neplatí pro zařízení, která jsou k termínu vydání normy zpracována do úrovně dokončeného prováděcího projektu. U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně včleněn do technické zprávy doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích zařízení je vhodné tato zařízení upravit podle této normy.

Účelem normy je:

a) uvedení základních podkladů pro optimální návrh a technicky i hospodárně správně provedenou montáž zařízení;

b) vytvoření podmínek pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení;

c) zajištění hygienických požadavků.

Veškeré údaje v normě obsažené se vztahují na místa spotřeby, pokud není uvedeno jinak.

 -- Vynechaný text --