ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                    Říjen 2018

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 4- 4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

ČSN
EN 15316- 4- 4

06 0401

 

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies –
Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes –Partie 4-4: Systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade
der Anlagen –
Teil 4-4: Wärmeerzeugungssysteme, gebäudeintegrierte KWK- Anlagen, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15316-4-4:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15316-4-4:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15316-4-4 (06 0401) z listopadu 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15316-4-4:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15316-4-4 (06 0401) z listopadu 2017 převzala EN 15316-4-4:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15316-1 zavedena v ČSN EN 15316-1 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

EN 50465 zavedena v ČSN EN 50465 ed. 2 (06 1930) Spotřebiče na plynná paliva – Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

EN ISO 7345 zavedena v ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

EN ISO 52000-1 zavedena v ČSN EN ISO 52000-1:2018 (73 0326) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

ISO 3046-1 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov (přepracování). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění, vyhláškou č. 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013, o energetické náročnosti budov, v platném znění, vyhláškou č. 193/2013 Sb. ze dne 28. června 2013, o kontrole klimatizačních systémů, a vyhláškou č. 194/2013 Sb. ze dne 28. června 2013, o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012, o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 165/2012 Sb. ze dne 31. ledna 2012, o podporovaných zdrojích energie a o změněn některých zákonů, v platném znění, zákonem č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění, zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, energetický zákon, v platném znění, vyhláškou č. 37/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, a vyhláškou č. 355/2016 Sb. ze dne 11. října 2016, o Programu statistických zjišťování na rok 2017.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V textech souboru ČSN EN 15316 se pro anglické termíny „system“ a „sub-system“ v kontextu zařízení pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody používají české ekvivalenty „soustava“ a „část soustavy“. V případě, že se požadavky citovaných právních předpisů týkají určitých systémů, např. systémů pro vytápění, jsou tyto systémy v textech souboru ČSN EN 15316 pojmenovány jako soustavy.

V této normě je pro „heat output“ použit ekvivalent „tepelný výkon“ kvůli časté kombinaci s elektrickým výkonem. Při přenášení výsledných hodnot do výpočtů podle ČSN EN 15316-1 je potřeba tyto výkony chápat jako výstupy.

Pro anglické termíny „(heat) source“ a „(heat) generator“ je používán společný český ekvivalent „zdroj (tepla)“ v těch případech, kdy není nutno rozlišovat, zda se jedná např. o technické zařízení pro výrobu tepla nebo o teplo obsažené v okolním prostředí.

V příloze B tohoto dokumentu jsou uvedeny tzv. výchozí zvolené parametry převzaté bez jakýchkoliv modifikací z textu evropské normy. V České republice se z těchto informativních výchozích parametrů použijí pouze ty parametry, které nejsou odlišně upraveny v příslušných právních předpisech nebo ČSN. Odlišně upravené parametry se použijí pouze v rozsahu stanoveném přílohou A.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 1, 3.1 a 3.1.3.1 až 3.1.3.5 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700; spolupráce: Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 15316- 4- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Duben 2017

ICS 91.140.10                                                                                                      Nahrazuje EN 15316-4-4:2007

Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba
elektřiny a tepla integrovaná do budovy,
Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Energy performance of buildings –
Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies –
Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems,
Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Performance énergétique des bâtiments –
Méthode de calcul des besoins énergétiques
et des rendements des systèmes –
Partie 4-4: Systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen
und Nutzungsgrade der Anlagen –
Teil 4-4: Wärmeerzeugungssysteme, gebäudeintegrierte KWK- Anlagen,
Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15316-4-4:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 11

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 12

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 14

4.1...... Značky............................................................................................................................................................................................. 14

4.2...... Dolní indexy.................................................................................................................................................................................... 15

5......... Popis metody................................................................................................................................................................................. 15

5.1...... Výstup metody............................................................................................................................................................................... 15

5.2...... Obecný popis metody................................................................................................................................................................... 15

6......... Popis výpočtu systémů pro kogeneraci.................................................................................................................................... 16

6.1...... Výstupní údaje............................................................................................................................................................................... 16

6.2...... Časový krok výpočtu..................................................................................................................................................................... 16

6.3...... Vstupní údaje................................................................................................................................................................................. 16

6.4...... Postup výpočtu – metoda zátěžového diagramu.................................................................................................................... 18

7......... Řízení kvality................................................................................................................................................................................... 22

8......... Ověřování shody............................................................................................................................................................................ 22

Příloha A (normativní) Vstupní údaje – údaje o výrobku.................................................................................................................... 23

A.1...... Popisné údaje o výrobku (kvantitativní).................................................................................................................................... 23

A.2...... Technické údaje o výrobku (výchozí hodnoty)......................................................................................................................... 23

A.3...... Návrhové údaje o soustavě......................................................................................................................................................... 24

Příloha B (informativní) Vstupní údaje – údaje o výrobku................................................................................................................. 25

B.1..... Popisné údaje o výrobku (kvantitativní).................................................................................................................................... 25

B.2..... Technické údaje o výrobku (výchozí hodnoty)......................................................................................................................... 25

B.3..... Návrhové údaje o soustavě......................................................................................................................................................... 26

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15316-4-4:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 228 Otopné soustavy pro budovy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tento dokument nahrazuje EN 15316-4-4:2007.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2017.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato norma je částí souboru norem vyvinutých k podpoře implementace směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice o ENB, z angličtiny zkratka EPBD)1), který se nazývá „soubor norem ENB“. Slouží i k podpoře implementace směrnice o energetické účinnosti (EED)2).

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB), který se nazývá „soubor norem ENB“.

Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost, jednoznačnost a transparentnost.

Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních výchozích zvolených parametrů v příloze B.

Pro správné používání této normy je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.

CEN/TC 228 se zabývá tepelnými soustavami a vodními chladicími soustavami v budovách. Pokrývá tato témata:

    výpočet energetické náročnosti soustav;

    kontrola soustav;

    navrhování soustav;

    instalace soustav a jejich uvádění do provozu.

Tato norma specifikuje metodu výpočtu energetických ztrát a energetické náročnosti soustav pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla integrovaných do budovy.

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tato norma používána v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehledu národních údajů).

POZNÁMKA V takovém případě:

    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

    jednotlivý uživatel použije normu k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené parametry určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v této normě může být předmětem regulace orgány veřejné moci. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty v příloze B této normy. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může pro určitá použití nahradit používání této normy. Požadavky právních předpisů a jimi předepsané zvolené parametry se obecně nevydávají v technických normách, ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací spojenému s obtížnou aktualizací zdvojených dokumentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní zvolené parametry uvedeny orgány veřejné moci. Různé národní přílohy nebo přehledy národních údajů jsou možné pro různá použití.

V případě nepoužití výchozích hodnot, zvolených parametrů a odkazů na další normy ENB uvedených v příloze B
s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s modelem v příloze A; v tomto případě bude národní příloha (například NA) odkazovat na jejich text;

    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy, které národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádí.

Dalšími cílovými skupinami jsou subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Další informace jsou uvedeny v technické zprávě doprovázející tuto normu (CEN/TR 15316-6-7).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodu pro posuzování energetické náročnosti kogeneračních jednotek integrovaných do budovy výpočtem vyrobené elektrické energie, výstupu užitečného tepla a využitelných ztrát. Řešené jednotky jsou běžně známy jako mikrokogenerační jednotky nebo kogenerační jednotky malého výkonuNP[1]).

Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla integrovanou do budovy je kogenerační jednotka přivádějící teplo na vytápění prostorů a přípravu teplé vody, popř. chlad na chlazení, v rámci budovy. Může být provozována jako jediný zdroj tepla/chladu v budově nebo v kombinaci s dalšími zdroji tepla/chladu, jako jsou kotle nebo elektrické chladiče. Na rozdíl od soustav zásobování teplem, kde jsou teplo a elektřina vyráběny v centrálních zařízeních a sítí přenášeny do připojených budov, kogenerační jednotka integrovaná do budovy vyrábí užitečné teplo pro spotřebu v této budově. Elektřina vyrobená takovou kogenerační jednotkou může být spotřebovávána v budově nebo exportována (dodávána mimo budovu).

Tato norma se zabývá zdroji tepla pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a přípravy teplé vody.

Výpočet je založen na charakteristikách vlastností jednotek definovaných v normách výrobků a na provozních podmínkách, jako je požadovaný tepelný výkon.

Tabulka 2 znázorňuje relativní pozici této normy v rámci souboru norem ENB v kontextu modulární struktury stanovené v EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 V CEN ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

POZNÁMKA 2 Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB smí pokrývat více než jeden modul a jeden modul smí být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp. podrobná metoda. Viz také kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1NP[2]).

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

1

Obecně

 

1

Obecně

1

Obecně

15316
-1

 

 

 

 

15316
-1

 

 

 

2

Společné termíny a definice; značky, jednotky a dolní indexy

 

2

Potřeby energie budovy

2

Potřeby

 

 

 

 

 

12831
-3 ?

 

 

 

3

Použití

 

3

Podmínky vnitřního prostředí bez vlivu systémů

3

Maximální ztráta a výkon

12831
-1

 

 

 

 

12831
-3

 

 

 

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

15316
-1

 

 

 

 

15316
-1

 

 

 

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB (pokračování)

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

5

Funkce a hranice budovy

 

5

Přenos tepla prostupem

5

Sdílení a regulace

15316
-2

15316
-2

 

 

 

 

 

 

 

6

Obsazenost budovy a provozní podmínky

 

6

Přenos tepla infiltrací a větráním

6

Rozvod a regulace

15316
-3

15316
-3

 

 

 

15316
-3

 

 

 

7

Agregace dodávek energie a energo-
nositelů

 

7

Vnitřní tepelné zisky

7

Akumulace a regulace

15316
-5

 

 

 

 

15316
-5 15316
-4-3

 

 

 

8

Dělení budovy

 

8

Solární tepelné zisky

8

Výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1

Spalovací kotle

15316
-4-1

 

 

 

 

15316
-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2

Tepelná čerpadla

15316
-4-2

15316
-4-2

 

 

 

15316
-4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

Solární tepelné a fotovoltaické soustavy

15316
-4-3

 

 

 

 

15316
-4-3

 

 

15316
-4-3

 

 

 

 

 

8-4

Místní kombinovaná výroba elektřiny a tepla

15316
-4-4

 

 

 

 

15316
-4-4

 

 

15316
-4-4

 

 

 

 

 

8-5

Soustavy zásobování teplem a chladem

15316
-4-5

15316
-4-5

 

 

 

15316
-4-5

 

 

15316
-4-5

 

 

 

 

 

8-6

Přímý elektrický ohřev

15316
-4-9

 

 

 

 

15316
-4-9

 

 

 

 

 

 

 

 

8-7

Větrné elektrárny

 

 

 

 

 

 

 

 

15316
-4-10

 

 

 

 

 

8-8

Sálavé zdroje vytápění

15316
-4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Výpočtová energetická náročnost

 

9

Dynamika budovy (akumulace tepla)

9

Rozdělování výkonu a provozní podmínky

15316
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Měřená energetická náročnost

 

10

Měřená energetická náročnost

10

Měřená energetická náročnost

15378
-3

 

 

 

 

15378
-3

 

 

 

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB (dokončení)

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

11

Kontrola

 

11

Kontrola

11

Kontrola

15378
-1

 

 

 

 

15378
-1

 

 

 

12

Způsoby vyjádření vnitřního komfortu

 

12

12

BMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Podmínky vnějšího prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ekonomický výpočet

15459
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA Stínovaná pole se nepoužijí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov (přepracování).

2)    Směrnice 2012/27/EU, o energetické účinnosti.

NP[1])   Národní poznámka Podle definice termínu 3.1.1 se tato technická norma týká převážně mikrokogeneračních jednotek (mCHP), tzn. kogeneračních jednotek s instalovaným elektrickým výkonem nejvýše 50 kWe.

NP[2])   NÁRODNÍ POZNÁMKA Uvedené odkazy se týkají EN ISO 52000-1:2017.