ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                    Říjen 2018

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 2: Části soustav pro sdílení
(vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5

ČSN
EN 15316 -2

06 0401

 

Energy performance of buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies –
Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5

Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes –
Partie 2: Systèmes d’émission des locaux (chauffage et refroidissement), Module M3-5, M4-5

Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade
der Anlagen –
Teil 2: Wärmeübergabesysteme (Raumheizung und -kühlung), Modul M3-5, M4-5

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15316-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15316-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15316-2 (06 0401) z listopadu 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15316-2:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15316-2 (06 0401) z listopadu 2017 převzala EN 15316-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem. Další změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 215 zavedena v ČSN EN 215 (06 1150) Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty – Požadavky a zku-
šební metody

EN 416-2 zavedena v ČSN EN 416-2 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 2: Hospodárné využití energie

EN 419-2 zavedena v ČSN EN 419-2 (06 0218) Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností – Část 2: Hospodárné využití energie

EN 442 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 442 (06 1100) Otopná tělesa

EN 1264 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 1264 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy

EN 12828 zavedena v ČSN EN 12828+A1 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav

EN 12831-1 zavedena v ČSN EN 12831-1 (06 0206) Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

EN 15316-1 zavedena v ČSN EN 15316-1 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

EN 15500 nezavedena1)

EN ISO 7345:1995 zavedena v ČSN EN ISO 7345:1997 (73 0553) Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

EN ISO 52000-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 52000-1:2018 (73 0326) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy

Souvisící ČSN

ČSN EN 60675 (36 1060) Elektrická přímotopná topidla pro domácnost – Metody měření funkce

ČSN EN ISO 13790 (73 0317) Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

ČSN EN 15316-3 (06 0401) Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

ČSN EN 15232 (73 8532) Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov (přepracování). V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění, vyhláškou č. 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013, o energetické náročnosti budov, v platném znění, vyhláškou č. 193/2013 Sb. ze dne 28. června 2013, o kontrole klimatizačních systémů, a vyhláškou č. 194/2013 Sb. ze dne 28. června 2013, o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V textech souboru ČSN EN 15316 se pro anglické termíny „system“ a „sub-system“ v kontextu zařízení pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody používají české ekvivalenty „soustava“ a „část soustavy“. V případě, že se požadavky citovaných právních předpisů týkají určitých systémů, např. systémů pro vytápění, jsou tyto systémy v textech souboru ČSN EN 15316 pojmenovány jako soustavy.

V české verzi tohoto dokumentu jsou pro účely posuzování energetické náročnosti budov některé technické systémy budov s ohledem na jejich kombinovatelnost s ostatními technickými systémy budov pojmenovány odlišně od jejich technického pojmenování pro jiné účely. Konkrétně se jedná např. o české ekvivalenty pro „heating system“ (zde soustava pro vytápění, pro jiné účely otopná soustava), „cooling system“ (zde soustava pro chlazení, pro jiné účely chladicí soustava).

Pro anglické termíny „(heat) source“ a „(heat) generator“ je používán společný český ekvivalent „zdroj (tepla)“ v těch případech, kdy není nutno rozlišovat, zda se jedná např. o technické zařízení pro výrobu tepla nebo o teplo obsažené v okolním prostředí.

V příloze B tohoto dokumentu jsou uvedeny tzv. výchozí zvolené parametry převzaté bez jakýchkoliv modifikací z textu evropské normy. V České republice se z těchto informativních výchozích parametrů použijí pouze ty parametry, které nejsou odlišně upraveny v příslušných právních předpisech nebo ČSN. Odlišně upravené para-
metry se použijí pouze v rozsahu stanoveném přílohou A.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 1, 6.4.3, 6.5.3, A.1, B.3 a B.7 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700; spolupráce: Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15316 -2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2017

ICS 91.140.10                                                                                                      Nahrazuje EN 15316 -2-1:2007

Energetická náročnost budov –
Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav –
Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení),
Modul M3-5, M4-5

Energy performance of buildings –
Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies –
Part 2: Space emission systems (heating and cooling),
Module M3-5, M4-5

Performance énergétique des bâtiments –
Méthode de calcul des besoins énergétiques
et des rendements des systèmes –
Partie 2: Systèmes d’émission des locaux
(chauffage et refroidissement), Module M3-5, M4-5

Energetische Bewertung von Gebäuden –
Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen
und Nutzungsgrade der Anlagen –
Teil 2: Wärmeübergabesysteme (Raumheizung
und -kühlung), Modul M3-5, M4-5

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 15316 -2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 13

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 13

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 14

4.1...... Značky............................................................................................................................................................................................. 14

4.2...... Dolní indexy.................................................................................................................................................................................... 14

5......... Popis metody................................................................................................................................................................................. 14

5.1...... Výstup metody............................................................................................................................................................................... 14

5.2...... Obecný popis metody................................................................................................................................................................... 15

6......... Metoda výpočtu.............................................................................................................................................................................. 15

6.1...... Výstupní údaje (výpočtu).............................................................................................................................................................. 15

6.2...... Časové kroky výpočtu................................................................................................................................................................... 15

6.3...... Vstupní údaje................................................................................................................................................................................. 16

6.4...... Měsíční a roční postup výpočtu................................................................................................................................................... 17

6.5...... Hodinový postup výpočtu............................................................................................................................................................. 21

7......... Řízení kvality................................................................................................................................................................................... 25

8......... Ověřování shody............................................................................................................................................................................ 25

Příloha A (normativní) Šablona pro zvolené parametry, vstupní údaje a odkazy (pro dodatečné ztráty tepla/chladu
na vytápění/chlazení a pomocnou energii).............................................................................................................................. 26

A.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 26

A.2...... Změna teploty pro volně zavěšené/umístěné otopné plochy (otopná tělesa), výška místnosti/prostoru
≤ 4 m (vytápění)............................................................................................................................................................................. 27

A.3...... Změna teploty pro zabudované otopné plochy (velkoplošné vytápění), výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění). 28

A.4...... Změna teploty pro soustavy pro teplovzdušné vytápění, výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)............................ 29

A.5...... Změna teploty pro elektrické vytápění včetně teplovzdušného, výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)................ 30

A.6...... Změna teploty pro teplovzdušné vytápění (systémy pro větrání v nebytových prostorech),
výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)................................................................................................................................ 31

A.7...... Změna teploty pro místnosti/prostory s výškou > 4 m (budovy s velkými vnitřními prostory) (vytápění)...................... 31

A.8...... Změna teploty pro lokální topidla na pevná/tuhá paliva........................................................................................................ 33

A.9...... Změna teploty pro vodní soustavy pro chlazení, výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (chlazení).......................................... 34

A.10... Pomocná energie.......................................................................................................................................................................... 35

A.11... Další informace............................................................................................................................................................................. 36

Příloha B (informativní) Výchozí zvolené parametry, vstupní údaje a odkazy (pro dodatečné ztráty tepla/chladu
na vytápění/chlazení a pomocnou energii).............................................................................................................................. 37

B.1..... Úvod................................................................................................................................................................................................. 37

B.2..... Změna teploty pro volně zavěšené/umístěné otopné plochy (otopná tělesa),
výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)................................................................................................................................ 38

B.3..... Změna teploty pro zabudované otopné plochy (velkoplošné vytápění), výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění). 39

B.4..... Změna teploty pro soustavy pro teplovzdušné vytápění, výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)............................ 41

B.5..... Změna teploty pro elektrické vytápění včetně teplovzdušného, výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)................ 41

B.6..... Změna teploty pro teplovzdušné vytápění (systémy pro větrání v nebytových prostorech),
výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (vytápění)................................................................................................................................ 42

Strana

B.7..... Změna teploty pro místnosti/prostory s výškou > 4 m (budovy s velkými vnitřními prostory) (vytápění)...................... 42

B.8..... Změna teploty pro lokální topidla na pevná/tuhá paliva........................................................................................................ 44

B.9..... Změna teploty pro vodní soustavy pro chlazení, výška místnosti/prostoru ≤ 4 m (chlazení).......................................... 45

B.10... Pomocná energie.......................................................................................................................................................................... 46

B.11... Další informace............................................................................................................................................................................. 47

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 48

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15316-2:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 228 Otopné soustavy pro budovy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tento dokument nahrazuje EN 15316-2-1:2007.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2017.

Hlavní změny v porovnání s předchozí verzí jsou:

a)   pouze jedna metoda výpočtu částí soustav pro sdílení tepla na vytápění a chladu na chlazení;

b)   metoda výpočtu je založena pouze na teplotních rozdílech (metoda výpočtu založená na hodnotách účinnosti již není v této normě uvedena);

c)   nová metoda výpočtu definuje vstupní parametry z norem výrobků;

d)   tato norma obsahuje konzistentní výchozí hodnoty pro regulační zařízení.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB), který se nazývá „soubor norem ENB“.

Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost, jednoznačnost a transpa-
rentnost.

Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních výchozích zvolených parametrů v příloze B.

Pro správné používání této normy je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené parametry jsou uvedeny v příloze B.

CEN/TC 228 se zabývá tepelnými soustavami a vodními chladicími soustavami v budovách. Pokrývá tato témata:

a)   výpočet energetické náročnosti soustav;

b)   kontrola soustav;

c)   navrhování soustav;

d)   instalace a uvádění soustav do provozu.

Tato norma představuje specifickou část souboru norem, které stanovují metody výpočtu ztrát/potřeb energie soustav pro vytápění prostorů, chlazení prostorů a přípravu teplé vody v budovách, vztahující se ke sdílení tepla na vytápění a chladu na chlazení.

Tato norma specifikuje strukturu výpočtu dodatečných ztrát tepla a chladu a potřeb energie na vytápění a chlazení pro pokrytí potřeby odběru energie v budově.

Metoda výpočtu se použije pro:

    výpočet dodatečných ztrát energie v části soustavy pro sdílení tepla nebo chladu;

    optimalizaci energetické náročnosti soustav pro vytápění a chlazení při navrhování s použitím této metody na několik zvolených možností.

V případě, že tato norma neuvádí vstupní údaje nebo výpočetní postupy, má se uživatel odkázat na jiné evropské normy nebo národní dokumenty. Tato norma byla vyvinuta v období platnosti prvního mandátu ke směrnici o energetické náročnosti budov (směrnice o ENB) a vydána v roce 2008. Revize z důvodu zahrnutí druhého mandátu k e směrnici o ENB proběhla v roce 2014. Původní dvě metody výpočtu byly z této normy odstraněny a byla přidána nová metoda. Norma byla aktualizována pro zahrnutí hodinového a měsíčního časového kroku (výpočtového intervalu).

Hlavní cílovou skupinou této normy jsou všichni uživatelé souboru norem ENB. V případě použití této normy v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry, zejména pro účely použití v kontextu evropských směrnic zapracovaných do požadavků národních právních předpisů. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu.

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tato norma používána v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehledu národních údajů).

POZNÁMKA V takovém případě:

    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

    jednotlivý uživatel použije normu k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené parametry určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v této normě může být předmětem regulace orgány veřejné moci. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty v příloze B této normy. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může pro určitá použití nahradit používání této normy. Požadavky právních předpisů a jimi předepsané zvolené parametry se obecně nevydávají v technických normách, ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací spojenému s obtížnou aktualizací zdvojených dokumentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní zvolené parametry uvedeny orgány veřejné moci.

V případě nepoužití výchozích hodnot a zvolených parametrů uvedených v příloze B s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s modelem v příloze A; v tomto případě bude národní příloha (např. NA) odkazovat na jejich text;

    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy, které národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádí.

Dalšími cílovými skupinami jsou uživatelé společných certifikačních režimů Evropské unie pro energetickou náročnost jiných než obytných budov (směrnice o ENB, článek 11.9) a další panevropské subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Další informace jsou uvedeny v technické zprávě doprovázející tuto normu (CEN/TR 15316-6-2).

1 Předmět normy

Předmětem této evropské normy je normalizace požadovaných vstupů, výstupů a (struktury) odkazů metody výpočtu za účelem dosažení společné evropské metody výpočtu.

Tato norma pokrývá výpočet energetické náročnosti soustav pro vytápění a částí vodních soustav pro sdílení chladu na chlazení prostorů.

Tabulka 1 znázorňuje relativní pozici této normy v rámci souboru norem ENB v kontextu modulární struktury stanovené v EN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 V CEN ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

POZNÁMKA 2 Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB smí pokrývat více než jeden modul a jeden modul smí být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp. podrobná metoda. Viz také kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1NP[1]).

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

1

Obecně

 

1

Obecně

1

Obecně

15316
-1

 

 

 

 

15316
-1

 

 

 

2

Společné termíny a definice; značky, jednotky a dolní indexy

 

2

Potřeby energie budovy

2

Potřeby

 

 

 

 

 

12831
-3

 

 

 

3

Použití

 

3

Podmínky vnitřního prostředí bez vlivu systémů

3

Maximální ztráta a výkon

12831
-1

 

 

 

 

12831
-3

 

 

 

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

4

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

15316
-1

 

 

 

 

15316
-1

 

 

 

5

Funkce a hranice budovy

 

5

Přenos tepla prostupem

5

Sdílení a regulace

15316
-2

15316
-2

 

 

 

 

 

 

 

6

Obsazenost budovy a provozní podmínky

 

6

Přenos tepla infiltrací a větráním

6

Rozvod a regulace

15316
-3

15316
-3

 

 

 

15316
-3

 

 

 

7

Agregace dodávek energie a energonositelů

 

7

Vnitřní tepelné zisky

7

Akumulace a regulace

15316
-5

 

 

 

 

15316
-5 15316
-4-3

 

 

 

Tabulka 1 – Pozice této normy v rámci modulární struktury norem ENB (dokončení)

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

Technické systémy budovy

 

Popisy

 

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budovy

Výroba elektřiny

sub1

 

M1

sub1

M2

sub1

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

8

Dělení budovy

 

8

Solární tepelné zisky

8

Výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1

Spalovací kotle

15316
-4-1

 

 

 

 

15316
-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2

Tepelná čerpadla

15316
-4-2

15316
-4-2

 

 

 

15316
-4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

8-3

Solární tepelné a fotovoltaické soustavy

15316
-4-3

 

 

 

 

15316
-4-3

 

 

15316
-4-3

 

 

 

 

 

8-4

Místní kombinovaná výroba elektřiny a tepla

15316
-4-4

 

 

 

 

15316
-4-4

 

 

15316
-4-4

 

 

 

 

 

8-5

Soustavy zásobování teplem a chladem

15316
-4-5

15316
-4-5

 

 

 

15316
-4-5

 

 

15316
-4-5

 

 

 

 

 

8-6

Přímý elektrický ohřev

15316
-4-6

 

 

 

 

15316
-4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

8-7

Větrné elektrárny

 

 

 

 

 

 

 

 

15316
-4-7

 

 

 

 

 

8-8

Sálavé zdroje vytápění

15316
-4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Výpočtová energetická náročnost

 

9

Dynamika budovy (akumulace tepla)

9

Rozdělování výkonu a provozní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Měřená energetická náročnost

 

10

Měřená energetická náročnost

10

Měřená energetická náročnost

15378
-3

 

 

 

 

15378
-3

 

 

 

11

Kontrola

 

11

Kontrola

11

Kontrola

15378
-1

 

 

 

 

15378
-1

 

 

 

12

Způsoby vyjádření vnitřního komfortu

 

12

12

BMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Podmínky vnějšího prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ekonomický výpočet

15459
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN EN 15500, která přejímala EN 15500, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

NP[1])   NÁRODNÍ POZNÁMKA Uvedené odkazy se týkají EN ISO 52000-1:2017.