ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 683.9

27.3.1987

Lokální spotřebiče na tuhá paliva
Krby na dříví

ČSN 06 1218


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Solid fuel local appliances. Fireplaces (chimneys) for wood

 

Tato norma stanoví technické požadavky pro konstrukci a zkoušení krbů s přirozeným odvodem spalin, spalujících kusové dříví a kusový dřevitý materiál (z lesní těžby, dřevozpracujícího průmyslu apod.)

Tato norma se musí používat společně s kmenovou ČSN 06 1201.

Tato norma neplatí pro krby stavěné přímo na místě používání,1) jejichž stavbu neprovádí odborný dodavatel kamnařských prací.

Krby schválené před nabytím účinnosti této normy a nevyhovujícím jejím ustanovením je možno vyrábět nejdéle do konce roku 1990.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Krb - spotřebič s otevřenou nebo uzavíratelnou spalovací komorou, určený k lokálnímu vytápění a sdílející teplo převážně sáláním, popř. sáláním a konvekcí.

 

2. Spalovací komora - část vnitřního prostoru krbu, v níž probíhá spalování dřeva.

 

3. Kouřová komora - část vnitřního prostoru krbu, určená k mísení spalin se vzduchem a k jejich usměrnění do odtahového hrdla nebo do komína.

 

4. Uzavírací klapka - zařízení sloužící k uzavření spalinové cesty mezi spalovací a kouřovou komorou pro zamezení úniku tepla komínem v době, kdy není krb v provozu.

 

_______________

1) Viz ON 73 3111 z 30. 9. 1963Účinnost od:
1.6.1988

24755-- Vynechaný text --