ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.01                                                                                                                              Červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování
kovových materiálů -
Část 4: Základní požadavky na jakost

ČSN
EN ISO 3834- 4

05 0331

                                                                                                 idt ISO 3834- 4:2005

Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements

Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques - Partie 4: Exigences de qualité élémentaire

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen - Teil 4: Elementare Qualitätsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3834 -4:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3834- 4:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 729- 4 (05 0331) z října 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76200
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma přebírá termíny a definice z normy ČSN EN ISO 9000. Podle originálu byly změněny i názvy jednotlivých kapitol. Norma byla přepracována, ale po obsahové stránce nedošlo zásadním změnám. Odkazy na normy, dříve uváděné v textu příslušné kapitoly, jsou v samostatné části normy ČSN EN ISO 3834-5.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3834-1 zavedena v ČSN EN ISO 3834-1 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

ISO 3834-5 zavedena v ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4

Vypracování normy

Zpracovatel: Český svářečský ústav s.r.o., IČ 62305808, Ing. Miloslav Březina

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 3834- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Prosinec 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.01                                                                                                  Nahrazuje EN 729- 4:1994

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů -
Část 4: Základní požadavky na jakost
(ISO 3834-
4:2005)

Quality requirements for fusion welding of metallic materials -
Part 4: Elementary quality requirements
(ISO 3834-
4:2005)

 

Exigences de qualité en soudage par fusion
des matériaux métalliques -
Partie 4: Exigences de qualité élémentaire
(ISO 3834-
4:2005)

Qualitätsanforderungen für das Schmelz-
schweißen von metallischen Werkstoffen -
Teil 4: Elementare Qualitätsanforderungen
(ISO 3834- 4:2005)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN ISO 3834- 4:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato norma EN ISO 3834- 4:2005 byla připravena technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Tento dokument nahrazuje EN 729- 4:1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 3834-4:2005 byl schválen CEN jako EN ISO 3834-4:2005 bez jakýchkoliv modifikací.

Norma ISO 3834 se skládá z následujících částí:

      Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

      Část 2: Vyšší požadavky na jakost

      Část 3: Standardní požadavky na jakost

      Část 4: Základní požadavky na jakost

      Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834- 4

POZNÁMKA Je připravována technická zpráva ISO/TR 3834-6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových
materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Použití této části ISO 3834................................................................................................................................................. 6

5          Přezkoumání požadavků a technických podkladů........................................................................................................ 6

6          Smluvní subdodávky........................................................................................................................................................... 6

7          Svářečský personál............................................................................................................................................................ 7

8          Personál pro kontrolu a zkoušení.................................................................................................................................... 7

9          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 7

10        Svářečské a související činnosti...................................................................................................................................... 7

11        Svařovací/přídavné materiály............................................................................................................................................ 7

12        Kontrola a zkoušení ........................................................................................................................................................... 7

13        Neshoda a opatření k nápravě......................................................................................................................................... 7

14        Záznamy o jakosti............................................................................................................................................................... 7


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 3834 stanovuje základní požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách a/nebo na montážích.-- Vynechaný text --