ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40                                                                                                                                  Květen 2004

Svařování a příbuzné procesy -
Doporučení pro přípravu svarových
spojů -
Část 4: Plátované oceli

ČSN
EN ISO 9692-  4

05 0025

                                                                                                 idt ISO 9692- 4:2003

Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 4: Clad steels

Soudage et techniques connexes - Recommandations pour la préparation de joints - Partie 4: Aciers plaqués

Schweißen und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur Schweißnahtvorbereitung - Teil 4: Plattierte Stähle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9692-4:2003. Evropská norma EN ISO 9692-4:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9692-4:2003. The European Standard EN ISO 9692-4:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9692-4 (05 0025) z listopadu 2003.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70290
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9692-4:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9692-4:2003 z listopadu 2003 převzala EN ISO 9692-4:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1011-5 zavedena v ČSN EN 1011-5 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

Vypracování normy

Zpracovatel: Český svářečský ústav s.r.o., IČO: 6230 5808, Ing. Miloslav Březina

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 9692- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Srpen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.40

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů -
Část 4: Plátované oceli
(ISO 9692-4:2003)

Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation -
Part 4: Clad steels (ISO 9692-4:2003)

 

Soudage et techniques connexes -

Recommandations pour la préparation de joints -

Partie 4: Aciers plaqués

(ISO 9692-4:2003)

Schweißen und verwandte Prozesse -

Empfehlungen zur Schweißnahtvorbereitung -
Teil 4: Plattierte Stähle

(ISO 9692-4:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

 

© 2003 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN ISO 9692-4:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9692-4:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 121 "Svařování“, jejíž sekretariát je v DS.

Této evropské normě je nutno dát nejpozději do února 2004 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do února 2004.

EN ISO 9692 se skládá z následujících částí, které mají společný název Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů.

      Část 1: Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech, plamenové svařování, svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu a svařování svazkem paprsků ocelí

      Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

-    Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

-    Část 4: Plátované oceli

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9692-4:2003 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Materiály................................................................................................................................................................................ 6

4          Typy příprav svarových spojů............................................................................................................................................. 6

Tabulka 1 - Příprava svarových spojů plátovaných ocelí svařovaných z obou stran............................................................ 7

Tabulka 2 - Příprava svarových spojů plátovaných ocelí svařovaných z obou stran s odstraněním plátování............... 9

Tabulka 3 - Příprava svarových spojů plátovaných ocelí svařovaných z jedné strany....................................................... 11

Tabulka 4 - Příprava svarových spojů plátovaných ocelí zahrnující i podložku,
vložený pásek nebo krycí pásek plechu........................................................................................................................ 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy obsahuje doporučení pro typy přípravy svarových spojů plátovaných ocelí.-- Vynechaný text --