ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40                                                                                                                              Červenec 2002

Svařování - Detaily základních
svarových spojů na oceli -
Část 2: Součásti bez vnitřního
přetlaku

ČSN
EN 1708-2

05 0026

 

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components

Soudage - Descriptif de base des assemblages soudés en acier - Partie 2: Composants non soumis à une pression interne

Schweißen - Verbiyndungselemente beim Schweißen von Stahl - Teil 2: Nicht  innendruckbeanspruchte Bauteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1708-2:2000. Evropská norma EN 1708-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1708-2:2000. The European Standard EN 1708-2:2000 has the status of Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1708-2 (05 0026) z června 2001

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62804
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1708-2:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1708-2 z června 2001 převzala EN 1708-2:2000 vyhlášením ve Věstníku jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 288-3 zavedena v ČSN EN 288-3:1996 (05 0313) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

EN 1792 zavedena v ČSN EN 1792:1999 (05 0009) Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

EN ISO 4063 zavedena v ČSN EN ISO 4063:2001 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

EN 12345 zavedena v ČSN EN 12345:2001 (05 0008) Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

EN 22553 zavedena v ČSN EN 22553:1998 (01 3155) Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech

EN 29692 zavedena v ČSN EN 29692:1997 (05 0025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování - Příprava svarových ploch pro svařování ocelí (idt ISO 9692:1992)

EN ISO 9692-2 zavedena v ČSN EN ISO 9692-2:2000 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem (idt ISO 9692-2:1998)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k tabulce 2, obrázku číslo 2.1.5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Český svářečský ústav s.r.o., IČO 62305808, Ing. Miloslav Březina

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1708-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2000

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.160.40

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli -
Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized
components

 

Soudage - Descriptif de base des assemblages

soudés en acier - Partie 2: Composants soumis
à une pression interne

Schweißen - Verbindungselemente beim

Schweißen von Stahl - Teil 2: Nicht

innendruckbeanspruchte Bauteile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-30. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členové CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                             Ref. č. EN 1708-2:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

3.1       Výběr detailu......................................................................................................................................................................... 7

3.2       Příprava svarových ploch................................................................................................................................................... 7

3.3       Typické spoje....................................................................................................................................................................... 9

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 9

Tabulky

Tabulka 1 - Směrnice na přípravu tupých svarových spojů s výrazným rozdílem tlouštěk................................................. 7

Tabulka 2 - Typická příprava svarových ploch........................................................................................................................... 10

Tabulka 3 - Svařované plechy a nosníky (dynamicky namáhané)........................................................................................ 18

Tabulka 4 - Spoje nosníků........................................................................................................................................................... 22

Tabulka 5 - Přípoje dutých profilů................................................................................................................................................ 25

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát je v DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se musí zrušit nejpozději do ledna 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma se skládá z následujících dvou částí:

      Část 1: Tlakové součásti

      Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí příklady znázornění spolehlivých a schválených svarových spojů, které se používají pro ocelové součásti bez vnitřního přetlaku. Záměrem normy není normalizování spojů, které by mělo být považováno za závazné nebo omezující vývoj spojů. Podle potřeby je nutno vzít v úvahu požadavky únosnosti, vhodnosti pro daný účel, únavového a korozního namáhání.

Tato norma obsahuje příklady spojů svařovaných následujícími metodami (číslování metod podle
EN ISO 4063):

      ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111);

      obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu (114);

      svařování pod tavidlem (12);

      obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG svařování (131);

      obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG svařování (135);

      obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (136);

      obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu (137);

      obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu; WIG, TIG svařování (141).

Další metody podle dohody.

Další požadavky by měly být v souladu se stávajícími prováděcími normami.-- Vynechaný text --