ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.100; 01.040.25; 25.160.10                                                                                                        Listopad 2023

Svařování a příbuzné procesy – Slovník –
Část 2: Zdraví a bezpečnost

ČSN
EN ISO 25901-2

05 0684

idt ISO 25901-2:2022

Welding and allied processes – Vocabulary –
Part 2: Health and safety

Soudage et techniques connexes – Vocabulaire –
Partie 2:
Hygiène et sécurité

Schweißen und verwandte Verfahren – Terminologie –
Teil 2:
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN ISO 25901-2:2023. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN ISO 25901-2:2023. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) z července 2023.

Anotace obsahu

Tento dokument obsahuje termíny a definice platné pro zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných proce-
sech. Záměrem je, aby na něj bylo odkazováno v jiných dokumentech, které se zabývají tímto tématem.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 25901-2:2023 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO 25901-2 z července 2023 převzala EN ISO 25901-2:2023 schválením k přímému použí-
vání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá převzetím originálu.

Informace o citovaných dokumentech

Tento dokument neobsahuje žádné citované dokumenty.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 11611:2015 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

ČSN EN ISO 20345:2021 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv

ČSN EN ISO 29464:2017 (12 5000) Čištění vzduchu a jiných plynů – Terminologie

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje český překlad termínů a definic přejímané evropské normy a český abecední rejstřík.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká svářečská společnost ANB, IČO 68380704, Ing. Václav Minařík, CSc., Ing. Jiří Podhora, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Národní příloha (informativní)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.