ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160                                                                                                                                       Leden 2022

Zařízení pro obloukové svařování –
Část 11: Držáky elektrod

ČSN
EN IEC 60974-11
ed. 4

05 2205

idt IEC 60974-11:2021

Arc welding equipment –
Part 11: Electrode holders

Matériel de soudage à l’arc –
Partie 11: Porte-électrodes

Lichtbogenschweißeinrichtungen –
Teil 11: Elektrodenhalter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60974-11:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60974-11:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-05-20 se nahrazuje ČSN EN 60974-11 ed. 3 (05 2205) z června 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60974-11:2021 dovoleno do 2024-05-20 používat dosud platnou ČSN EN 60974-11 ed. 3 (05 2205) z června 2011.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny oproti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60974-11:2021.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-151:2001/A1:2013 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004/A1:2015 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-151:2001/A2:2014 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004/A2:2018 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-151:2001/A3:2019 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004/A3:2020 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-151:2001/A4:2020 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004/A4:2020 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/A1:2000 zavedena v ČSN EN 60529:1993/A1:2001 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/A2:2013 zavedena v ČSN EN 60529:1993/A2:2014 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/AC:2016 nezavedena[1])

EN 60529:1991/AC:2019 zavedena v ČSN EN 60529:1993/Opr.1:2019 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN IEC 60974-1:2018 zavedena v ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5:2019 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 zavedena v ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5:2019/A1:2019 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Souvisící ČSN

ČSN EN 50565-1:2014 (34 7402) Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím
nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 1: Obecné pokyny

Informativní údaje z IEC 60974-11:2021

Mezinárodní normu IEC 60974-11 vypracovala technická komise IEC TC 26 Elektrické svařování.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání z roku 2010. Toto vydání je jeho technickou revizi.

Toto vydání obsahuje v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné technické změny:

    modifikace 3.6 typ A na kategorii A;

    modifikace 3.7 typ B na kategorii B;

    modifikace 8.1 pro upřesnění odkazu na IEC 60529;

    modifikace 10.1 pro upřesnění účelu;

    doplnění Bibliografie.

Tato část IEC 60974 se musí používat společně s IEC 60974-1.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

26/716/FDIS

26/721/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

    prohlášení o shodě: kurzíva.

    termíny definované v kapitole 3: malé kapitálky.

Seznam všech částí souboru IEC 60974 se společným názvem Zařízení pro obloukové svařování je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb., ze dne 30. března 2016, o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60974-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Červen 2021

ICS 25.160                                                                                                            Nahrazuje EN 60974-11:2010
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Zařízení pro obloukové svařování –
Část 11: Držáky elektrod
(IEC 60974-11:2021)

Arc welding equipment –
Part 11: Electrode holders

(IEC 60974-11:2021)

Matériel de soudage à l’arc –
Partie 11: Porte-électrodes

(IEC 60974-11:2021)

Lichtbogenschweißeinrichtungen –
Teil 11: Elektrodenhalter

(IEC 60974-11:2021)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-05-20. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                         Ref. č. EN IEC 60974-11:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 26/716/FDIS, budoucího čtvrtého vydání IEC 60974-11, který vypracovala technická komise IEC/TC 26 Elektrické svařování, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60974-11:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-02-20

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-05-20

Tento dokument nahrazuje EN 60974-11:2010 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60974-11:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Podmínky prostředí......................................................................................................................................................................... 9

5......... Zkoušky.............................................................................................................................................................................................. 9

5.1...... Zkušební podmínky......................................................................................................................................................................... 9

5.2...... Měřicí přístroje.................................................................................................................................................................................. 9

5.3...... Shoda součástí................................................................................................................................................................................. 9

5.4...... Typové zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

6......... Označování..................................................................................................................................................................................... 10

7......... Provoz.............................................................................................................................................................................................. 10

8......... Ochrana před úrazem elektrickým proudem........................................................................................................................... 10

8.1...... Ochrana před dotykem živých částí........................................................................................................................................... 10

8.2...... Izolační odpor................................................................................................................................................................................. 11

8.3...... Dielektrická pevnost...................................................................................................................................................................... 11

9......... Tepelná zatížitelnost..................................................................................................................................................................... 11

9.1...... Oteplení........................................................................................................................................................................................... 11

9.2...... Odolnost proti teplu....................................................................................................................................................................... 12

9.3...... Odolnost proti horkým předmětům............................................................................................................................................ 12

10....... Mechanické požadavky................................................................................................................................................................ 13

10.1.... Vstup pro svařovací vodič............................................................................................................................................................ 13

10.2.... Zasunutí izolace svařovacího vodiče......................................................................................................................................... 13

10.3.... Připojení svařovacího vodiče...................................................................................................................................................... 13

10.4.... Odolnost proti nárazu................................................................................................................................................................... 13

11....... Značení............................................................................................................................................................................................ 14

12....... Návod k obsluze............................................................................................................................................................................ 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 16

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96],
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 17

 

Obrázek 1 – Uspořádání pro oteplovací zkoušku................................................................................................................................ 11

Obrázek 2 – Zařízení pro zkoušení odolnosti proti horkým předmětům......................................................................................... 12

Obrázek 3 – Zařízení pro kyvnou zkoušku............................................................................................................................................ 14

 

Tabulka 1 – Rozměrové požadavky na držáky elektrod.................................................................................................................. 10

 

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60974 platí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování elektrodami do průměru 10 mm.

Neplatí pro držáky elektrod pro svařování pod vodní hladinou.

Tento dokument stanovuje bezpečnostní a funkční požadavky držáků elektrod.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    EN 60529:1991/AC:2016 opravující chybu na obrázku 1, která spočívala v nesprávném uvedení jednotky, byla opravena v rámci převzetí a zavedení normy EN 60529:1991 jako ČSN EN 60529:1993.