ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.791.002:614.8

Február 1993

Zváranie
BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA PRE
ZVÁRANIE KOVOV
Prevádzka

ČSN 05 0601


 

 

 

Welding. Safety measures for welding of metals. Performance

Le soudage. Les prescriptions de sécurité pour le soudage des métaux. La capacité de travail

Schweiben. Sicherheitsvorschriften für Schweiben von Metallen. Betrieb

 

V tejto norme sú podľa § 3 Zákona č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách záväzné v rozsahu pôsobnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základe ich požiadaviek tieto kapitoly, články a prílohy:

 

1Y1.gif

 

Pokračovanie

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32684


Strana 2

Dokončení

 

2Y1.gif

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Predhovor

3

 

 

 

1

Predmet normy

8

 

 

 

2

Všeobecne

8

 

 

 

3

Nebezpečenstvá pri zváraní

8

3.1

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

8

3.2

Ochrana pred úrazom pohyblivými časťami zariadenia

8

3.3

Ochrana pred popálením

8

3.4

Ochrana pred úrazom rozstrekom kovu a úlomkami trosky

8

3.5

Ohrozenie zdravia škodlivinami

8

3.5.1

Škodliviny zváračského aerosólu

8

3.5.2

Žiarenie

9

3.5.3

Hluk

9

3.5.4

Mikroklimatické podmienky

9

3.6

Práce so zvýšeným nebezpečenstvom

9

3.6.1

Charakteristika prác so zvýšeným nebezpečenstvom

9

3.6.2

Príkaz na vykonanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom

10


Strana 3

3.6.3

Bezpečnostné opatrenia pre práce v uzavretých a tesných priestoroch (podľa 3.6.1a)

10

3.6.4

Bezpečnostné opatrenia pre práce v mokrých, vlhkých alebo horúcich podmienkach (podľa

3.6.1.1b)

10

3.6.5

Bezpečnostné opatrenia pre práce v znečistených nádobách, potrubiach a zariadeniach (podľa

3.6.1.1c)

11

3.6.6

Bezpečnostné opatrenia pre práce v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (podľa

3.6.1.1d)

11

3.6.7

Bezpečnostné opatrenia pre práce na nádobách, potrubiach a zariadeniach pod tlakom (podľa

3.6.1.1e)

11

3.6.8

Bezpečnostné opatrenia pre práce pod vodou (podľa 3.6.1.1f)

11

3.6.9

Bezpečnostné opatrenia pre práce v prostredí s nevyhovujúcim ovzduším (podľa 3.6.1.1g)

11

3.6.10

Bezpečnostné opatrenia pre práce so zvýšeným nebezpečenstvom žiarenia (podľa

3.6.1.1h)

12

3.6.11

Bezpečnostné opatrenia pre práce so zvýšeným nebezpečenstvom hluku (podľa 3.6.1.1j)

12

3.6.12

Bezpečnostné opatrenia pre práce v neúnosných mikroklimatických podmienkach (podľa

3.6.1.2)

12

 

 

 

4

Rozvod plynov, fľaše na plyny, príslušenstvo

4.1

Inštalovanie

12

4.2

Obsluha fliaš na plyny a ich príslušenstvo

13

4.3

Preprava, uskladňovanie a umiestnenie fliaš na plyny

13

4.4

Hadice

14

 

 

 

5

Zváracie pracoviská

14

5.1

Bezpečnostné zábrany mechanizovaného a automatizovaného zariadenia

14

5.2

Prevádzka zváracieho pracoviska

15

 

 

 

6

Údržba a oprava zváracích zariadení

15

 

 

 

7

Osobné ochranné pracovné prostriedky

15

 

 

 

Príloha A (normatívna) - Osobné ochranné pracovné prostriedky na zváranie

16

Príloha B (normatívna) - Oprávnenie vykonávať zváračské práce

17

Predhovor

 -- Vynechaný text --