ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.40; 91.080.10 Červenec 2010

Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení
pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí
proti korozi –
Část 2: Žárové zinkování ponorem

ČSN
EN ISO 14713-2

03 8261

idt ISO 14713-2:2009

Zinc coatings – Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures – Part 2: Hot dip galvanizing

Revêtements de zinc – Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l’acier
dans les constructions – Partie 2: Galvanisation à chaud

Zinküberzüge – Leitfäden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion – Teil 2: Schmelztauchverzinken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14713-2:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14713-2:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN EN ISO 14713-1 (03 8261) z července 2010 a ČSN EN ISO 14713-3 (03 8261) z července 2010 se nahrazuje ČSN EN ISO 14713 (03 8261) z prosince 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Problematika upravená dříve ČSN EN ISO 14713:1999 je nově rozdělena do jednotlivých částí. Tato část 2 vychází z přílohy A předchozí normy, která byla podstatně rozšířena. Nově byly doplněny kapitoly 6 až 8.

Hlavní část ČSN EN ISO 14713:1999 se stala základem pro novou část 1 (ČSN EN ISO 14713-1), její příloha B byla vypuštěna – pro konstrukční řešení výrobků určených k žárovému stříkání platí ČSN EN 15520 (03 8736).

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8560) Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky – Specifikace a zkušební metody

ISO 4964 zrušena, platí ČSN EN ISO 18265 (42 0379) Kovové materiály – Převod hodnot tvrdosti

ISO 8044 zavedena v ČSN EN ISO 8044 (03 8001) Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice

ISO 10684 zavedena v ČSN EN ISO 10684 (02 1032) Spojovací součásti – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

ISO 12944-5 zavedena v ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy

EN 10210-1 zavedena v ČSN EN 10210-1 (42 1051) Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí – Část 1: Technické dodací podmínky

EN 10219-1 zavedena v ČSN EN 10219-1 (42 1052) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 1: Technické dodací podmínky

EN 10240 zavedena v ČSN EN 10240 (42 0255) Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách – Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

EN 10346 zavedena v ČSN EN 10346 (42 0110) Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky – Technické dodací podmínky

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14713-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2009

ICS 25.220.40; 91.080.10 Nahrazuje EN ISO 14713:1999

Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi –
Část 2: Žárové zinkování ponorem
(ISO 14713-2:2009)

Zinc coatings – Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures –
Part 2: Hot dip galvanizing
(ISO 14713-2:2009) 

Revêtements de zinc – Lignes directrices
et recommandations pour la protection contre
la corrosion du fer et de l’acier dans les constructions –
Partie 2: Galvanisation à chaud
(ISO 14713-2:2009)

Zinküberzüge – Leitfäden und Empfehlungen
zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen
vor Korrosion –
Teil 2: Schmelztauchverzinken
(ISO 14713-2:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-11-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14713-2:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14713-2:2009) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14713:1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou touto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 14713-2:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 14713-2:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Konstrukční řešení výrobků určených k žárovému zinkování ponorem 7

4.1 Všeobecně 7

4.2 Příprava povrchu 7

4.3 Postupy související s konstrukčním řešením 7

4.4 Konstrukční řešení 7

4.5 Tolerance 8

5 Řešení skladování a dopravy 8

6 Vliv stavu výrobku na kvalitu žárového zinkování ponorem 8

6.1 Všeobecně 8

6.2 Stav povrchu 10

6.3 Vliv drsnosti povrchu oceli na tloušťku žárového zinkového povlaku 10

6.4 Vliv tepelného řezání 10

6.5 Vliv vnitřních napětí v ocelovém podkladu 10

6.6 Rozměrné předměty nebo výrobky z oceli o velké tloušťce 11

6.7 Postup žárového zinkování ponorem 11

7 Vliv procesu žárového zinkování na výrobek 11

7.1 Rozměrové tolerance u závitových součástí 11

7.2 Vliv tepla z procesu 12

8 Dodatečné úpravy 12

Příloha A  (informativní)  Doporučená konstrukční řešení výrobků, které mají být žárově zinkovány ponorem 13

Bibliografie 18

1 Předmět normy

Tato část ISO 14713 uvádí směrnice a doporučení týkající se všeobecných zásad navrhování výrobků, které mají být za účelem ochrany proti korozi žárově zinkovány ponorem.

Ochrana, kterou povlak žárového zinku nanesený ponorem výrobku poskytuje, závisí na způsobu nanášení povlaku, konstrukčním řešení výrobku a specifickém prostředí, kterému je výrobek vystaven. Žárově zinkovaný výrobek lze navíc chránit nanesením dalších povlaků (které nejsou předmětem této části ISO 14713), např. organických povlaků (nátěrů nebo povlaků z práškových nátěrových hmot). Pokud jsou tyto povlaky naneseny na ponorem žárově pozinkovaný výrobek, je tato kombinace povlaků často známa jako „duplexní systém“.

Směrnice a doporučení v této části ISO 14713 se nezabývají dodatečnou údržbou protikorozní ochrany oceli s povlaky žárového zinku nanesenými ponorem. Doporučení k této záležitosti lze najít v ISO 12944-5.

Požadavky specifické pro konkrétní výrobky (např. pro povlaky žárového zinku nanesené ponorem na trubkách nebo spojovacích součástech) mají před těmito všeobecnými doporučeními přednost.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.