ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.25; 25.220.40 Prosinec 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky –
Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky – Slovník

ČSN
EN ISO 2080

03 8006

idt ISO 2080:2008

Metallic and other inorganic coatings – Surface treatment, metallic and other inorganic coatings – Vocabulary

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques – Traitement de surface, revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques – Vocabulaire

Metallische und andere anorganische Überzüge – Oberflächenbehandlung, metallische und andere anorganische Überzüge – Wörterbuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2080:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2080:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12508 (03 8006) z října 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V souladu s přejímanou normou byla doplněna řada dalších termínů a definic, definice jiných byly upraveny.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8044 (03 8001) Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice

ČSN EN 657 (03 8700) Žárové stříkání – Názvosloví, klasifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Húsková

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 2080
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 25.220.40; 01.040.25 Nahrazuje EN 12508:2000

Kovové a jiné anorganické povlaky –
Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky – Slovník
(ISO 2080:2008)

Metallic and other inorganic coatings –
Surface treatment, metallic and other inorganic coatings – Vocabulary
(ISO 2080:2008) 

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques – Traitement de surface, revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques – Vocabulaire (ISO 2080:2008)

Metallische und andere anorganische Überzüge – Oberflächenbehandlung, metallische und andere anorganische Überzüge – Wörterbuch
(ISO 2080:2008)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-05-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 2080:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Text ISO 2080:2008 byl vypracován technickou komisi ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 2080:2009 technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12508:2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou touto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 2080:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 2080:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Hlavní druhy povrchových úprav 6

3 Základní termíny 9

Bibliografie 43

Rejstříky 44

 

Úvod

Termíny a definice obsažené v této mezinárodní normě (která je kombinovanou revizí ISO 2079 a ISO 2080) platí pro elektrolytické pokovování a jiné procesy povrchových úprav. Termíny a definice nejsou vždy seřazeny v abecedním pořadí anglických termínů. Souvisící termíny, označující různé alternativy daného procesu, byly seskupeny pod hlavní termín, jako např. u termínů „chemické pokovování“, „elektrolytické vylučování“, „tryskání“, „čištění“ nebo „barevná anodická oxidace“.

Základní termíny a definice vztahující se ke korozi a elektrochemickým postupům používaným v nauce o korozi jsou uvedeny v ISO 8044 a tato norma je nezahrnuje. Základní termíny používané v chemii, elektrochemii nebo fyzice tato mezinárodní norma rovněž nezahrnuje. Definice takových termínů lze najít v příručkách nebo slovnících z oboru chemie nebo fyziky.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje základní typy procesů povrchových úprav a poskytuje slovník, který definuje termíny týkající se těchto procesů. Při tom je kladen důraz na praktické používání v technologiích povrchových úprav kovů. Slovník nezahrnuje definice a termíny z oblasti smaltů, žárově stříkaných povlaků ani žárového zinkování ponorem, pro které existují nebo se připravují specializované slovníky. Ve většině případů nejsou zahrnuty základní termíny, které mají v oboru povrchových úprav stejný význam jako v jiných odvětvích techniky a jsou definovány v příručkách a slovnících z oboru chemie a fyziky. 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.