ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.10                                                                                                                                Březen 2007

Příprava ocelových podkladů před nanesením
nátěrových hmot a obdobných výrobků -
Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu -
Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu -
Breslova metoda

ČSN
EN ISO 8502-6

03 8222

                                                                                                 idt ISO 8502-6:2006

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface
cleanliness -
Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis - The Bresle method

Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés - Essais pour apprécier
la properté dune surface -
Partie 6: Extraction des contaminants solubles en vue de l’analyse - Méthode de Bresle

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Prüfungen zum Bewerten
der Oberflächenreinheit -
Teil 6: Lösen von wasserlöslichen Verunreinigungen zur Analyse - Bresle-Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8502-6:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8502-6:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8502-6 (03 8222) z února 1998.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77986


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Druhé vydání normy ruší a nahrazuje vydání první (ISO 8502-6:1995), které bylo revidováno, aby vyjasnilo zkušební postup (viz 5.6 a 5.7).

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 554 zavedena v ČSN ISO 554 (03 8803) Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení. Specifikace

ISO 8501-1 zavedena v ČSN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální hodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ISO 8503-2 zavedena v ČSN EN ISO 8503-2 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ISO/IEC Guide 2 není zavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, Ing. Hana Geiplová, Ing. Lenka Slancová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                          EN ISO 8502-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     
Červenec 2006

ICS 25.220.10                                                                                           Nahrazuje EN ISO 8502-6:1999

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot
a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu -
Část 6: Extrakce rozpustných nečistot pro analýzu - Breslova metoda
(ISO 8502-6:2006)

Preparation of steel substrates before application of paints and related
products - Tests for the assessment of surface cleanliness -
Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis - The Bresle Method
(ISO 8502-6:2006)

 

Préparation des subjectiles d’acier avant application
de peintures et de produits assimilés -
Essais pour apprécier la properté d
une surface -
Partie 6: Extraction des contaminants solubles
en vue de
l’analyse - Méthode de Bresle
(ISO 8502-6:2006)

Vorbereitung von Stahloberflächen
vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen -
Prüfungen zum Bewerten der Oberflächenreinheit -
Teil 6: Lösen von wasserlöslichen
Verunreinigungen zur Analyse - Bresle-Verfahren
(ISO 8502-6:2006)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN ISO 8502-6:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8502-6:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8502-6:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 8502-6:2006 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

4          Zařízení a pomůcky............................................................................................................................................................. 7

4.1       Adhezní cela......................................................................................................................................................................... 7

4.2       Injekční stříkačka pro opakované použití........................................................................................................................ 8

4.3       Rozpouštědlo....................................................................................................................................................................... 8

4.4       Kontaktní teploměr.............................................................................................................................................................. 8

5          Zkušební postup................................................................................................................................................................. 8

6          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9

Příloha A (normativní) Zkouška netěsnosti adhezních cel.................................................................................................... 11


Strana 6

Úvod

Chování ochranných povlaků z nátěrových hmot a obdobných výrobků nanesených na ocelovém podkladu je významně ovlivněno stavem ocelového povrchu bezprostředně před jejich zhotovením. Hlavními známými faktory, které ovlivňují jejich chování jsou:

a)  přítomnost rzi a okují;

b)  přítomnost nečistot na povrchu včetně solí, prachu, olejů a mastnot;

c)  profil povrchu.

Mezinárodní normy ISO 8501, ISO 8502 a ISO 8503 uvádějí metody stanovení těchto faktorů, zatímco ISO 8504 poskytuje návod na metody přípravy povrchu, které jsou vhodné pro čistění ocelových podkladů s uvedením dosažitelné úrovně čistoty jednotlivých metod.

Tyto mezinárodní normy neobsahují doporučení týkající se systémů ochranných povlaků aplikovaných na ocelové povrchy. Neobsahují ani doporučení na kvalitu povrchu požadovanou pro zvláštní případy, i když kvalita povrchu může mít přímý vliv na volbu ochranného povlaku, který má být aplikován, a na jeho provedení. Taková doporučení se nacházejí v jiných dokumentech, jako jsou národní normy a příručky pro praxi. Pro uživatele této mezinárodní normy bude nezbytné přesvědčit se, že stanovené hodnoty jsou:

      slučitelné a vhodné z hlediska daných atmosférických podmínek, kterým bude vystavena jak ocel, tak použitý ochranný systém;

      dosažitelné předepsanou metodou čistění.

Čtyři mezinárodní normy, vztahující se k výše uvedenému, pojednávají o následujících aspektech přípravy ocelových podkladů:

ISO 8501 - Vizuální hodnocení čistoty povrchu

ISO 8502 - Zkoušky pro hodnocení čistoty povrchu

ISO 8503 - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových povrchů

ISO 8504 - Metody přípravy povrchu

Každá z těchto mezinárodních norem se skládá z řady částí.

Tato norma je jednou z částí ISO 8502, která specifikuje zkoušky pro stanovení čistoty povrchu. Ve spojení s těmito zkouškami zahrnuje různé metody extrakce pro analýzu rozpustných nečistot přítomných na površích určených pro aplikaci nátěru. Některé tyto metody jsou založeny na omývání srovnatelně velkých ploch povrchu. Tato technika poskytuje průměrné hodnoty přítomného znečištění, ale neurčuje lokální koncentrace znečištění. Omýváním rovněž nemusí být zajištěna dostatečná penetrace povrchu tak, aby došlo k rozpuštění všech hlouběji uložených nečistot a solí železa.

Existují další metody, které používají malé cely pro kapaliny používané k odstranění a sběru povrchového znečištění. Cely (pevné nebo pružné) jsou připevněny na zkoušený povrch tam, kde se předpokládá přítomnost rozpustných nečistot, tzn. tam kde byly pozorovány skvrny. Tato technika obvykle poskytuje vyšší přesnost hodnot místního znečištění.

Tato část ISO 8502 popisuje jednoduchou, levnou provozní zkoušku s použitím pružných cel ve formě záplat se samolepícím okrajem, které jsou určeny k naplnění rozpouštědlem. Tato metoda byla původně vyvinuta švédským vědcem Dr. A. Breslem.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO 8502 popisuje metodu extrakce rozpustných nečistot z povrchu pro analýzu s použitím pružných cel se samolepícím okrajem, které mohou být připevněny k jakémukoliv povrchu bez ohledu na jeho tvar (rovinný nebo zakřivený) a jeho orientaci (v jakémkoliv směru včetně podhledů).

Popisovaná metoda je vhodná pro použití v provozních podmínkách ke stanovení přítomnosti rozpustných nečistot před nanášením nátěrů nebo obdobné úpravy.

Tato část ISO 8502 nezahrnuje následnou analýzu rozpuštěných nečistot. Vhodné metody analýzy pro provozní použití jsou popsány v jiných částech ISO 8502.-- Vynechaný text --