ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.99; 17.040.20                                                                                                                       Říjen 2000

Kovové a jiné anorganické povlaky -Definice a dohody týkající se měření tloušťky

ČSN
EN ISO 2064

03 8155

                                                                                                     idt ISO 2064:1996

Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Définitions et principes concernant le mesurage de l'épaisseur

Metallische und andere anorganische Schichten - Definitionen und Festlegungen, die die Messung der Schichtdicke betreffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2064:2000. Evropská norma EN ISO 2064:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2064:2000. The European Standard EN ISO 2064:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 2064 (03 8155) z června 1992.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         60034
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V normě byly upřesněny některé definice a stanovení místní tloušťky.

Citované normy

ISO 1463 zavedena v ČSN ISO 1463 (03 8156) Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

ISO 2177 zavedena v ČSN ISO 2177 (03 8160) Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 2064
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.220.30, 25.220.40                                                                             Nahrazuje EN ISO 2064:1994

Kovové a jiné anorganické povlaky -
Definice a dohody týkající se měření tloušťky
(ISO 2064:1996)

Metallic and other inorganic coatings -
Definitions and conventions concerning the measurement of thickness
(ISO 2064:1996)

 

Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Définitions et principes concernant le mesurage de l'épaisseur
(ISO 2064:1996)

Metallische und andere anorganische Schichten - Definitionen und Festlegungen, die die Messung der Schichtdicke betreffen
(ISO 2064:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-01-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv           Ref. č. EN ISO 2064:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi ISO/TC 107 "Kovové a jiné anorganické povlaky" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl jako evropská norma převzat technickou komisí CEN/TC 262 "Kovové a jiné anorganické povlaky", jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato evropská norma nahrazuje EN ISO 2064:1994.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2000 .

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2064:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Přehled normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).


Strana 5

Úvod

Důležitým požadavkem většiny specifikací povlaků je, že tloušťka povlaku nesmí být menší než daná hodnota (a v některých případech nesmí být větší než daná hodnota). Metoda, kterou se má měřit tloušťka konkrétního povlaku, musí být stanovena ve specifikaci tohoto povlaku.

Hlavním cílem této mezinárodní normy je přesně definovat, co zna­mená pojem "minimální tloušťka", jestliže se použije ve specifikacích kovových a obdobných povlaků. V této souvislosti je mini­mální tloušťka definována jako místní tloušťka na malé ploše.

Některými metodami (např. mikroskopickou metodou podle ISO 1463) lze zjistit značné rozdíly tloušťky na extrémně malých plochách (např. důlcích nebo trhlinách), které lze považovat za místa, na nichž není dosažena předepsaná minimální tloušťka. Na druhé straně jinými zkušebními metodami (např. coulometrickou metodou podle ISO 2177:1985 Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním nebo různými nedestruktivními metodami) takové nepatrné místní změny tloušťky nelze zjistit. Jediná použitelná definice minimální tloušťky je tudíž ta, která připouští získat srovnatelné výsledky kteroukoli z povolených zkušebních metod. Minimální tloušťka by tedy měla být místní tloušťka na takové ploše, která je co nejmenší, ale není příliš malá pro některou z předepsaných zkušebních metod. Tyto plochy se nazývají "oblasti měření" a jsou často dost velké, aby umožnily provést větší počet měření zvolenou metodou. Pro získání srovnatelných výsledků (zvláště nedestruktivními metodami) se průměr hodnot takto naměřených v oblasti měření považuje za místní tloušťku.

V praxi se obvykle připouští měřit povlak na kterémkoli místě funkčního povrchu, aby se zjistila minimální tloušťka povlaku na výrobku. Výrobky se obvykle měří na plochách, na nichž lze očekávat nejtenčí povlak, takže se minimální tloušťka definuje jako nejmenší hodnota místní tloušťky (viz definice v kapitole 3) zjištěná zvolenou metodou.

U některých kovových povlaků (např. žárově nanesených nebo žárově stříkaných) mohou jejich specifikace stanovit požadavky na minimální místní tloušťku, průměrnou tloušťku nebo na obě. Tyto veličiny se mohou lišit od parametrů definovaných v této mezinárodní normě a je nutno vzít v úvahu příslušnou specifikaci výrobku.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje pojmy týkající se měření tloušťky kovových a jiných anorganických povlaků na libovolném podkladu. Kromě toho uvádí některá obecná pravidla pro měření minimální tloušťky povlaků.-- Vynechaný text --