ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.020; 91.080.10                                                                                                                        Květen 1999

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy -Část 3: Navrhování

ČSN
EN ISO 12944-3

03 8241

                                                                                               idt ISO 12944-3:1998

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations

Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 3: Conception et dispositions constructives

Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-3:1998. Evropská norma EN ISO12944-3:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12944-3:1998. The European Standard EN ISO 12944-3:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55680
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1461:1999 dosud nezavedena

ISO 8501-1:1988 zavedena v ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků (03 8221)

ISO 12944-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady (03 8241)

ISO 12944-2:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (03 8241)

ISO 12944-5:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné systémy (03 8241)

ISO 14713:1999 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav ochrany materiálů, IČO 00002364, Ing. Hana Kubátová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 12944-8

EUROPEAN STANDARD                                                                               Květen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.020; 91.080.10                                                                                                                           

Deskriptory: paints, varnishes, steel construction, corrosion, corrosion prevention, protective coatings, paint coats, design.

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy -
Část 3: Navrhování
(ISO 12944-3:1998)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures
by protective paint systems -
Part 3: Design considerations
(ISO 12944-3:1998)

 

Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -
Partie 3: Conception et dispositions constructives

(ISO 12944-3:1998)

Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung

(ISO 12944-3:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-11-13. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 7

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 7

3    Definice....................................................................................................................................................................................... 7

4    Obecně........................................................................................................................................................................................ 7

5    Základní kritéria navrhování vztahující se k protikorozní ochraně..................................................................................... 8

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 11

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 12

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 13

Příloha D (informativní)................................................................................................................................................................. 15

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 19


Strana 5

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 12944-3:1998 byl společně vypracován v technické komisi ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty” a v technické komisi CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty”.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

ISO 12944 s obecným názvem - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy sestává z následujících částí:

Část 1: Obecné zásady

Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

Část 3: Navrhování

Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

Část 5: Ochranné systémy

Část 6: Laboratorní zkušební metody

Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Tato část ISO 12944 obsahuje informativní přílohy A až D.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 12944-3:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 6

Úvod

Nechráněná ocel při expozici v atmosféře, ve vodě nebo při uložení v zemi koroduje, což může vést k poškození. Aby byla poškození korozí vyloučena, jsou ocelové konstrukce po dobu jejich požadované životnosti chráněny.

Pro ochranu ocelových konstrukcí existují různé možnosti. Předmětem ISO 12944 je ochrana pomocí nátěrových systémů a povlaků, přičemž různé části se zabývají hledisky, která jsou významná pro dosažení odpovídající protikorozní ochrany. Možná jsou i dodatečná nebo jiná řešení, která však jsou předmětem dohody mezi zainteresovanými stranami.

Pro zajištění účinné ochrany ocelových konstrukcí je nutné, aby investoři, projektanti, konzultanti, firmy provádějící práce povrchových úprav, inspektoři povrchových úprav a výrobci nátěrových hmot dosáhli určité odpovídající úrovně informací o protikorozní ochraně pomocí povlakových systémů. Tyto informace by měly být pokud možno co nejkomplexnější, avšak jednoznačné a snadno srozumitelné, aby byla vyloučena nedorozumění a obtíže mezi zúčastněnými partnery při praktické realizaci prací povrchových úprav.

Záměrem předložené mezinárodní normy ISO 12944 je poskytnout tyto informace ve formě řady pravidel. Je určena pro subjekty mající určité technické znalosti. Předpokládá se, že uživatelé ISO 12944 jsou obeznámeni s dalšími mezinárodními normami, zejména z oblasti přípravy povrchu, stejně jako s příslušnými národními předpisy.

ISO 12944 se nezabývá ustanoveními ekonomického charakteru a smluvními vztahy mezi partnery. Je však nutno upozornit, že nedodržení požadavků a doporučení této normy může mít vážné ekonomické důsledky.

ISO 12944-1 definuje obecné oblasti použití jednotlivých částí ISO 12944. Udává základní názvosloví, definice a je obecným návodem k ostatním částem ISO 12944. Dále obsahuje obecné zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a návod na použití ISO 12944 pro určitý projekt.

Tato část ISO 12944 dává návod, jak pomocí vhodného navrhování ocelových konstrukcí, které mají být chráněny nátěrovými systémy, minimalizovat nebezpečí poškození korozí.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato část ISO 12944 se zabývá základními kritérii pro navrhování ocelových konstrukcí, které mají být opatřeny nátěrovými systémy s cílem vyloučit předčasnou korozi a degradaci nátěrů nebo konstrukce. Dává příklady pro vhodné a nevhodné navrhování s uvedením jak je řešit, aby bylo předcházeno problémům s aplikací, inspekcí a údržbou nátěrových systémů. Jsou vzaty v úvahu i pravidla navrhování tak, aby byla usnadněna výroba a transport ocelových konstrukcí.-- Vynechaný text --