ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.020                                                                                                                                        Říjen 1998

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy -Část 6: Laboratorní zkušební metody

ČSN
EN ISO 12944-6

03 8241

 

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance testing methods

Peintures et vernis - Anticorrosion des structure en acier par systèmes de peinture - Partie 6: Essais de performance en laboratoire

Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 6: Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-6:1998. Evropská norma EN ISO 12944-6:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12944-6:1998. The European Standard EN ISO 12944-6:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53564
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 554:1976 zavedena v ČSN ISO 554 Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení - Specifikace (03 8803).

ISO 1512:1991 zavedena v ČSN EN 21512 Nátěrové hmoty - Vzorkování produktů v kapalné a pastovité formě (67 3006).

ISO 1513:1992 zavedena v ČSN EN ISO 1513 Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením (67 3010).

ISO 2409:1992 zavedena v ČSN ISO 2409 Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška (67 3085).

ISO 2808:1997 dosud nezavedena.

ISO 2812-1:1993 zavedena v ČSN EN ISO 2812-1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám -Část 1: Obecné zkušební metody (67 3099).

ISO 2812-2:1993 zavedena v ČSN EN ISO 2812-2 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám -Část 2: Metoda ponorem do vody (67 3099).

ISO 3231:1993 zavedena v ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého (67 3096).

ISO 4624:1978 zavedena v ČSN EN 24624 Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti (67 3077).

ISO 4628-1:1982 dosud nezavedena.

ISO 4628-2:1982 zavedena v ČSN ISO 4628-2 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů -Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad - Část 2: Hodnocení stupně puchýřování (67 3071).

ISO 4628-3:1982 dosud nezavedena.

ISO 4628-4:1982 dosud nezavedena.

ISO 4628-5:1982 dosud nezavedena.

ISO 6270:1980 zavedena v ČSN EN ISO 6270 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkosti (kontinuální kondenzace) (67 3108).

ISO 7253:1996 dosud nezavedena.

ISO 7384:1986 zavedena v ČSN ISO 7384 Korozní zkoušky v umělé atmosféře - Všeobecné požadavky (03 8120).

ISO 8501-1:1988 zavedena v ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocování čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků (03 8221).

ISO 8503-1:1988 zavedena v ČSN EN ISO 8503-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 1: - Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů pomocí ISO komparátorů profilu povrchu (03 8223).

ISO 8503-2:1988 zavedena v ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem (03 8223).

ISO 12944-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady (03 8241).

ISO 12944-2:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (03 8241)

ISO 12944-4:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava (03 8241).


Strana 3

ISO 12944-5:1998 zavedena v ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné systémy (03 8241).

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM Praha, a.s., IČO 60193395, Ing. Hana Kubátová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 12944-6

EUROPEAN STANDARD                                                                               Květen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.020

Deskriptory: paints, varnishes, steel construction, corrosion, corrosion prevention, protective coatings, tests, laboratory tests, accelerated tests, artificial ageing tests, performance tests, comparative tests.

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana
ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy -
Část 6: Laboratorní zkušební metody
(ISO 12944-6:1998)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel
structures by protective paint systems -
Part 6: Laboratory performance testing methods
(ISO 12944-6:1998)

Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture -
Partie 6: Essais de performance en laboratoire
(ISO 12944-6:1998)

Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
Teil 6: Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen
(ISO 12944-6:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-06-16.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 6

 

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva........................................................................................................................................................................................ 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 9

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 9

3 Definice......................................................................................................................................................................................... 10

4 Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

5 Zkoušky......................................................................................................................................................................................... 11

6 Hodnocení nátěrových systémů............................................................................................................................................... 12

7 Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní)................................................................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 17

Příloha ZA (normativní)................................................................................................................................................................. 19


Strana 7

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 12944-6:1998 byl společně vypracován v technické komisi ISO/TC 35 „Nátěrové hmoty“ a v technické komisi CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

ISO 12944 s obecným názvem Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy sestává z následujících částí:

-      Část 1: Obecné zásady

-      Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

-      Část 3: Navrhování

-      Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

-      Část 5: Ochranné systémy

-      Část 6: Laboratorní zkušební metody

-      Část 7: Provedení a inspekce prací povrchových úprav

-      Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Tato část ISO 12944 obsahuje normativní přílohu A. Příloha B je pouze informativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 12944-6:1998 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 8

Úvod

Nechráněná ocel při expozici v atmosféře, ve vodě, nebo při uložení v zemi koroduje, což může vést ke ztrátám. Aby byla poškození korozí vyloučena, jsou ocelové konstrukce po dobu jejich požadované životnosti chráněny.

Pro ochranu ocelových konstrukcí existují různé možnosti. Předmětem ISO 12944 je ochrana pomocí nátěrových systémů a povlaků, přičemž různé části se zabývají hledisky, která jsou významná pro dosažení odpovídající protikorozní ochrany. Možná jsou i dodatečná nebo jiná řešení, která však jsou předmětem dohody mezi zainteresovanými stranami.

Pro zajištění účinné ochrany ocelových konstrukcí je nutné, aby investoři, projektanti, konzultanti, firmy provádějící práce povrchových úprav, inspektoři povrchových úprav a výrobci nátěrových hmot dosáhli určité odpovídající úrovně informací o protikorozní ochraně pomocí povlakových systémů. Tyto informace by měly být pokud možno co nejkomplexnější, avšak jednoznačné a snadno srozumitelné, aby byla vyloučena nedorozumění a obtíže mezi zúčastněnými partnery při praktické realizaci prací povrchových úprav.

Záměrem předložené mezinárodní normy ISO 12944 je poskytnout tyto informace ve formě řady pravidel. Je určena pro subjekty mající určité technické znalosti. Předpokládá se, že uživatelé ISO 12944 jsou obeznámeni s dalším mezinárodními normami, zejména z oblasti přípravy povrchu, stejně jako s příslušnými národními předpisy.

ISO 12944 se nezabývá ustanoveními ekonomického charakteru a smluvními vztahy mezi partnery. Je však nutno upozornit, že nedodržení požadavků a doporučení této normy může mít vážné ekonomické důsledky.

ISO 12944-1 definuje obecné oblasti použití jednotlivých částí ISO 12944. Udává základní názvosloví, definice a je obecným úvodem k ostatním částem ISO 12944. Dále obsahuje obecné zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a návod na použití ISO 12944 pro určitý projekt.

Podle ISO 12944-6 mohou být hodnoceny nátěrové systémy pomocí laboratorních zkoušek, aby byly zvoleny nejvhodnější z těchto systémů.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato část ISO 12944 specifikuje laboratorní zkušební postupy a podmínky zkoušení pro hodnocení nátěrových systémů určených pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí.

Výsledky zkoušení jsou považovány za pomocné kritérium pro volbu vhodného nátěrového systému a nepodávají přesné informace s ohledem na stanovení životnosti. Tato část ISO 12944 se vztahuje k ochranným nátěrovým systémům určeným pro nanášení na ocelové povrchy nenatřené, nebo ocelové povrchy žárově pozinkované, případně metalizované zinkem.

Tato část ISO 12944 se nevztahuje k nátěrovým systémům nanášeným na povrchy galvanicky pozinkované nebo již dříve opatřené nátěry.

Některé zkoušky v této části ISO 12944 nejsou využitelné pro většinu vodou ředitelných nátěrových systémů (viz 4.2). Přesto je možno některé tyto systémy zkoušet podle těchto postupů a výsledky hodnocení je možno brát v úvahu.

Zohledněny jsou v ISO 12944-2 definované podmínky prostředí.-- Vynechaný text --