ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.10                                                                                                                                  Květen 2019

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků – Část 1: Obecný úvod a klasifikace

ČSN
EN ISO 11124-1

03 8234

idt ISO 11124-1:2018

Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for metallic blast-cleaning abrasives –
Part 1: General introduction and classification

Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés – Spécifications pour abrasifs métalliques destinés à la préparation par projection –
Partie 1: Introduction générale et classification

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Anforderungen an metallische Strahlmittel –
Teil 1: Allgemeine Einleitung und Einteilung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11124-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 11124-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11124-1 (03 8234) z února 1998.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě mezinárodní normy.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

ČSN EN ISO 8503-2 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČO 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 11124-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Září 2018

ICS 25.220.10                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 11124-1:1997

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Specifikace kovových otryskávacích prostředků –
Část 1: Obecný úvod a klasifikace
(ISO 11124-1:2018)

Preparation of steel substrates before application of paints and related products –
Specifications for metallic blast-cleaning abrasives –
Part 1: General introduction and classification
(ISO 11124-1:2018)

Préparation des subjectiles d’acier avant application
de peintures et de produits assimilés –
Spécifications pour abrasifs métalliques destinés
à la préparation par projection –
Partie 1: Introduction générale et classification
(ISO 11124-1:2018)

Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen – Anforderungen
an metallische Strahlmittel –
Teil 1: Allgemeine Einleitung und Einteilung
(ISO 11124-1:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-08-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 11124-1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 11124-1:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11124-1:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 11124-1:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 11124-1:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Klasifikace......................................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Typ otryskávacího prostředku........................................................................................................................................................ 8

4.2...... Výchozí tvar částic........................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Rozmezí velikosti částic.................................................................................................................................................................. 9

5......... Označování otryskávacích prostředků......................................................................................................................................... 9

6......... Identifikace balení a sledovatelnost šarží................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Mezinárodní normy pro kovové a nekovové otryskávací prostředky.................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 35 Nátěrové hmoty, subkomise SC 12 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11124-1:1993), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

    Článek 4.3, kapitola 6 a příloha A byly technicky revidovány.

Seznam všech částí souboru ISO 11124 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Úvod

Tento dokument je jednou z částí souboru ISO 11124, které specifikují požadavky na kovové otryskávací prostředky.

Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků jsou uvedeny v jednotlivých částech souboru ISO 11125 (viz příloha A).

Požadavky na nekovové prostředky obvykle používané k otryskávání jsou specifikovány v jednotlivých částech ISO 11126. Metody zkoušení, které se mají používat k vymezení těchto požadavků, jsou obsaženy v jednotlivých částech ISO 11127 (viz příloha A).

Postupy otryskávání se široce používají k čištění a přípravě povrchů. V průběhu vypracovávání souboru mezinárodních norem, které se zabývají přípravou ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků, bylo rozhodnuto, že je potřebný soubor mezinárodních norem zahrnujících ty otryskávací prostředky, které se obvykle používají k přípravě ocelových výrobků.

Typ použitého otryskávacího prostředku a tvar jeho částic mohou významně ovlivnit vzhled povrchu a tvar profilu upravovaného povrchu.

Informativní příloha k ISO 8501-1 obsahuje fotografické příklady změny vzhledu oceli způsobené otryskáním různými typy otryskávacích prostředků.

ISO 8503-2 popisuje hodnocení drsnosti připravených povrchů pomocí komparátorů. V tabulce 1 tohoto dokumentu se uvádí, který typ komparátoru se má použít pro jednotlivé uvažované otryskávací prostředky.

UPOZORNĚNÍ – Zařízení, materiály a otryskávací prostředky používané k přípravě povrchu mohou být nebezpečné. Je důležité zajistit, aby byly vypracovány přiměřené instrukce a aby byla provedena všechna potřebná opatření.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje klasifikaci kovových otryskávacích prostředků sloužících k přípravě ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků.

Dále specifikuje charakteristiky potřebné pro úplné označení těchto otryskávacích prostředků.

Tento dokument platí pouze pro otryskávací prostředky dodané v „novém“ nebo nepoužitém stavu. Neplatí pro otryskávací prostředky během jejich používání ani po použití.

POZNÁMKA Ačkoli byl tento dokument vypracován konkrétně pro splnění požadavků na přípravu ocelových výrobků, jsou specifikované vlastnosti obecně vhodné pro použití při přípravě povrchů jiných materiálů nebo součástí otryskáním. Příslušné postupy jsou uvedeny v ISO 8504-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.