ICS 25.220.10

ČSN

EN ISO 8503-5

 

03 8223

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot
a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů –
Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8503-5 (03 8223) ze srpna 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.