ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.20 Květen 2014

Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým
závitem – Výrobní třídy A a B

ČSN
EN ISO 8673

02 1408

idt ISO 8673:2012

Hexagon regular nuts (style 1) with metric fine pitch thread – Product grades A and B

Écrous hexagonaux normaux (style 1) à filetage métrique à pas fin – Grades A et B

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8673:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8673:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8673 (02 1408) ze září 2013.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 8673:2012 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze září 2013 převzala EN ISO 8673:2012 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 225zavedena v ČSN EN ISO 225 (02 1001) Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů

ISO 724zavedena v ČSN ISO 724 (01 4013) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Základní rozměry

ISO 898-2zavedena v ČSN EN ISO 898-2 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

ISO 965-1zavedena v ČSN ISO 965-1 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance –
Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 3269zavedena v ČSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovací součásti – Přejímací kontrola

ISO 3506-2zavedena v ČSN EN ISO 3506-2 (02 1007) Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 2: Matice

ISO 4042zavedena v ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

ISO 4759-1zavedena v ČSN EN ISO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

ISO 6157-2zavedena v ČSN EN ISO 6157-2 (02 1016) Spojovací součásti – Povrchové vady – Část 2: Matice

ISO 8839zavedena v ČSN EN 28839 (02 1009) Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

ISO 8992zavedena v ČSN ISO 8992 (02 1002) Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice

ISO 10683zavedena v ČSN EN ISO 10683 (02 1013) Spojovací součásti – Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT FSTROJ Praha, IČ 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 8673
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 21.060.20 Nahrazuje EN ISO 8673:2000

Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B
(ISO 8673:2012)

Hexagon regular nuts (style 1) with metric fine pitch thread – Product grades A and B
(ISO 8673:2012) 

Écrous hexagonaux normaux (style 1) à filetage
métrique à pas fin – Grades A et B
(ISO 8673:2012)

Sechskantmuttern, Typ 1, mit metrischem
Feingewinde – Produktklassen A und B
(ISO 8673:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 8673:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8673:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 2 Spojovací součásti, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 Spojovací součásti, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8673:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 8673:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 8673:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Rozměry 8

4 Požadavky a odkazy na mezinárodní normy 10

5 Označení 10

Bibliografie 11

Úvod

Tato mezinárodní norma patří do kompletní skupiny výrobkových technických norem vytvořených v ISO na spojovací součásti s vnějšími prvky pohonu. Tato řada zahrnuje následující:

  1. šrouby se šestihrannou hlavou (ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016 a ISO 8765);

  2. šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě (ISO 4017, ISO 4018 a ISO 8676);

  3. šestihranné matice (ISO 4032, ISO 4033, ISO 4034, ISO 4035, ISO 4036, ISO 7040, ISO 7041, ISO 7042, ISO 7719, ISO 7720, ISO 8673, ISO 8674, ISO 8675, ISO 10511, ISO 10512 a ISO 10513);

  4. šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou (ISO 4162, ISO 15071 a ISO 15072);

  5. šestihranné matice s přírubou (ISO 4161, ISO 7043, ISO 7044, ISO 10663, ISO 12125, ISO 12126 a ISO 21670).

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje geometrii šestihranných matic s jmenovitým průměrem závitu od 8 mm až do 64 mm včetně a mechanické vlastnosti šestihranných matic (typ 1) s jemným metrickým závitem výrobní třídy A
pro jmenovité průměry závitu 8 mm £ D £ 16 mm a výrobní třídy B pro jmenovité průměry 16 mm < D £ 39 mm.

Pokud jsou požadovány ve speciálních případech specifikace jiné, než ty uvedené v této mezinárodní normě, mohou být vybrány z existujících mezinárodních norem, například ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 a ISO 4759-1.

POZNÁMKAVzhledem k menší výšce matice a jemné rozteči, je větší pravděpodobnost, že závity matice dosedají v menší ploše. Z tohoto důvodu je doporučeno s výhodou použít vyšší matice (typ 2), podle ISO 8674.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.